திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
بَتِ وِضَكْكَمْ
pati viḷakkam
آرْرامَيْ
āṟṟāmai
Sixth Thirumurai

005. سِوَبَتِ وِضَكْكَمْ
sivapati viḷakkam

  يَظُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اُرَيْوَضَرْ كَلَيْیيَۤ كَلَيْوَضَرْ اُرَيْیيَۤ اُرَيْكَلَيْ وَضَرْتَرُ بُورُضيَۤ
  وِرَيْوَضَرْ مَلَريَۤ مَلَرْوَضَرْ وِرَيْیيَۤ وِرَيْمَلَرْ وَضَرْتَرُ نَرَوٕۤ
  كَرَيْوَضَرْ تَرُوٕۤ تَرُوَضَرْ كَرَيْیيَۤ كَرَيْتَرُ وَضَرْكِضَرْ كَنِیيَۤ
  بَرَيْوَضَرْ اُوضِیيَۤ اُوضِوَضَرْ بَرَيْیيَۤ بَرَيْیُوضِ وَضَرْسِوَ بَتِیيَۤ.
 • 2. اُوضِوَضَرْ اُیِريَۤ اُیِرْوَضَرْ اُوضِیيَۤ اُوضِیُیِرْ وَضَرْتَرُمْ اُنَرْوٕۤ
  وٕضِوَضَرْ نِرَيْوٕۤ نِرَيْوَضَرْ وٕضِیيَۤ وٕضِنِرَيْ وَضَرْتَرُ وِضَيْوٕۤ
  وَضِوَضَرْ اَسَيْوٕۤ اَسَيْوَضَرْ وَضِیيَۤ وَضِیَسَيْ وَضَرْتَرُ سيَیَليَۤ
  اَضِوَضَرْ اَنَليَۤ اَنَلْوَضَرْ اَضِیيَۤ اَضِیَنَلْ وَضَرْسِوَ بَتِیيَۤ.
 • 3. اَتِوَضَرْ اِیَليَۤ اِیَلْوَضَرْ اَتِیيَۤ اَتِیِیَلْ وَضَرْتَرُ كَتِیيَۤ
  مُتِوَضَرْ بُورُضيَۤ بُورُضْوَضَرْ مُتِیيَۤ مُتِبُورُضْ وَضَرْسُكَ نِتِیيَۤ
  بَتِوَضَرْ وِتَيْیيَۤ وِتَيْوَضَرْ بَتِیيَۤ بَتِوِتَيْ وَضَرْبَلَ نِكَظْوٕۤ
  تَتِوَضَرْ مُكِليَۤ مُكِلْوَضَرْ تَتِیيَۤ تَتِمُكِلْ وَضَرْسِوَ بَتِیيَۤ.
 • 4. سِرَمْوَضَرْ مُتَليَۤ مُتَلْوَضَرْ سِرَميَۤ سِرَمُتَلْ وَضَرْتَرُ سيَرِوٕۤ
  تَرَمْوَضَرْ نِلَيْیيَۤ نِلَيْوَضَرْ تَرَميَۤ تَرَنِلَيْ وَضَرْتَرُ تَكَوٕۤ
  وَرَمْوَضَرْ نِرَيْیيَۤ نِرَيْوَضَرْ وَرَميَۤ وَرَنِرَيْ وَضَرْتَرُ وَیَميَۤ
  بَرَمْوَضَرْ بَتَميَۤ بَتَمْوَضَرْ بَرَميَۤ بَرَبَتَمْ وَضَرْسِوَ بَتِیيَۤ.
 • 5. تِرُوَضَرْ وَضَميَۤ وَضَمْوَضَرْ تِرُوٕۤ تِرُوَضَمْ وَضَرْتَرُ تِكَظْوٕۤ
  اُرُوَضَرْ وَتِوٕۤ وَتِوَضَرْ اُرُوٕۤ اُرُوَتِ وَضَرْتَرُ مُرَيْوٕۤ
  كَرُوَضَرْ اَرُوٕۤ اَرُوَضَرْ كَرُوٕۤ كَرُوَرُ وَضَرْنَوَ كَتِیيَۤ
  كُرُوَضَرْ نيَرِیيَۤ نيَرِوَضَرْ كُرُوٕۤ كُرُنيَرِ وَضَرْسِوَ بَتِیيَۤ.
 • 6. نِرَيْوَضَرْ مُرَيْیيَۤ مُرَيْوَضَرْ نِرَيْیيَۤ نِرَيْمُرَيْ وَضَرْبيَرُ نيَرِیيَۤ
  بُورَيْوَضَرْ بُوِیيَۤ بُوِوَضَرْ بُورَيْیيَۤ بُوِبُورَيْ وَضَرْتَرُ بُنَليَۤ
  تُرَيْوَضَرْ كَتَليَۤ كَتَلْوَضَرْ تُرَيْیيَۤ تُرَيْكَتَلْ وَضَرْتَرُ سُتَيْیيَۤ
  مَرَيْوَضَرْ بُورُضيَۤ بُورُضْوَضَرْ مَرَيْیيَۤ مَرَيْبُورُضْوَضَرْسِوَبَتِیيَۤ.
 • 7. تَوَمْوَضَرْ تَیَيْیيَۤ تَیَيْوَضَرْ تَوَميَۤ تَوَنِرَيْ تَیَيْوَضَرْ سَتُريَۤ
  نَوَمْوَضَرْ بُرَميَۤ بُرَمْوَضَرْ نَوَميَۤ نَوَبُرَمْ وَضَرْتَرُمْ اِرَيْیيَۤ
  تُوَمْوَضَرْ كُنَميَۤ كُنَمْوَضَرْ تُوَميَۤ تُوَكُنَمْ وَضَرْتَرُ تِكَظْوٕۤ
  سِوَمْوَضَرْ بَتَميَۤ بَتَمْوَضَرْ سِوَميَۤ سِوَبَتَمْ وَضَرْسِوَ بَتِیيَۤ.
 • 8. نَتَمْوَضَرْ نَلَميَۤ نَلَمْوَضَرْ نَتَميَۤ نَتَنَلَمْ وَضَرْتَرُمْ اُوضِیيَۤ
  اِتَمْوَضَرْ وَلَميَۤ وَلَمْوَضَرْ اِتَميَۤ اِتَمْوَلَمْ وَضَرْتَرُمْ اِسَيْوٕۤ
  تِتَمْوَضَرْ اُضَميَۤ اُضَمْوَضَرْ تِتَميَۤ تِتَوُضَمْ وَضَرْتَرُ تِرُوٕۤ
  كَتَمْوَضَرْ اُیِريَۤ اُیِرْوَضَرْ كَتَميَۤ كَتَمُیِرْ وَضَرْسِوَ بَتِیيَۤ.
 • 9. اَتُوَضَرْ اَنُوٕۤ اَنُوَضَرْ اَتُوٕۤ اَتُوَنُ وَضَرْتَرُمْ اُرَوٕۤ
  وِتُوَضَرْ اُوضِیيَۤ اُوضِوَضَرْ وِتُوٕۤ وِتُاُوضِ وَضَرْتَرُ سيَیَليَۤ
  مَتُوَضَرْ سُوَيْیيَۤ سُوَيْوَضَرْ مَتُوٕۤ مَتُوُرُ سُوَيْوَضَرْ اِیَليَۤ
  بُوتُوَضَرْ وٕضِیيَۤ وٕضِوَضَرْ بُوتُوٕۤ بُوتُوٕضِ وَضَرْسِوَ بَتِیيَۤ.
 • 10. نِتِوَضَرْ نِلَميَۤ نِلَمْوَضَرْ نِتِیيَۤ نِتِنِلَمْ وَضَرْتَرُ نِرَيْوٕۤ
  مَتِوَضَرْ نَلَميَۤ نَلَمْوَضَرْ مَتِیيَۤ مَتِنَلَمْ وَضَرْتَرُ بَرَميَۤ
  كَتِوَضَرْ نِلَيْیيَۤ نِلَيْوَضَرْ كَتِیيَۤ كَتِنِلَيْ وَضَرْتَرُ بُورُضيَۤ
  بَتِوَضَرْ بَتَميَۤ بَتَمْوَضَرْ بَتِیيَۤ بَتِبَتَمْ وَضَرْسِوَ بَتِیيَۤ.

சிவபதி விளக்கம் // சிவபதி விளக்கம்