திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
آرْرامَيْ
āṟṟāmai
مایَيْوَلِكْ كَظُنغْكَلْ
māyaivalik kaḻuṅkal
Sixth Thirumurai

007. نانْ يَۤنْ بِرَنْديَۤنْ
nāṉ ēṉ piṟantēṉ

  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. كُلَتْتِتَيْیُمْ كُوتِیَنْاُورُ كُتِتْتَنَتْتُمْ كُوتِیيَۤنْ
  كُرِكَضِلُمْ كُوتِیَنْاَنْرِكْ كُنَنغْكَضِلُمْ كُوتِیيَۤنْ
  مَلَتْتِتَيْیيَۤ بُظُتْتَسِرُ بُظُكْكَضِلُمْ كَتَيْیيَۤنْ
  وَنْمَنَتْتُبْ بيَرُمْباوِ وَنعْسَنيَنعْسَبْ بُلَيْیيَۤنْ
  نَلَتْتِتَيْاُوۤرْ اَنُاَضَوُمْ نَنْنُكِليَۤنْ بُولْلا
  نایْكْكُنَكَيْ تُوۤنْرَنِنْريَۤنْ بيَۤیْكْكُمْمِكَ اِظِنْديَۤنْ
  نِلَتْتِتَيْنانْ يَۤنْبِرَنْديَۤنْ نِنْكَرُتْتَيْ اَرِیيَۤنْ
  نِرْكْكُنَنيَۤ نَتَراجَ نِبُنَمَنِ وِضَكْكيَۤ.
 • 2. وِضَكْكَرِیا اِرُتْتَرَيْیِلْ كَوِظْنْدُكِتَنْ تَظُتُ
  وِمْمُكِنْرَ كُظَوِیِنُمْ مِكَبْبيَرِتُمْ سِرِیيَۤنْ
  اَضَكْكَرِیاتْ تُیَرْكْكَتَلِلْ وِظُنْدُنيَتُنغْ كالَمْ
  اَلَيْنْدَلَيْنْدُ ميَلِنْدَتُرُمْ بَتَنِنْمِكَتْ تُرُمْبيَۤنْ
  كِضَكْكَرِیاكْ كُوتُمَيْيَلامْ كِضَيْتْتَبَظُ مَرَتْتيَۤنْ
  كيَتُمَتِیيَۤنْ كَتُمَيْیِنيَۤنْ كِرِبيَۤسُمْ وٕرِیيَۤنْ
  كَضَكْكَرِیابْ بُوِیِتَيْنانْ يَۤنْبِرَنْديَۤنْ اَنْدُوۤ
  كَرُنَيْنَتَتْ تَرَسيَۤنِنْ كَرُتْتَيْاَرِ یيَۤنيَۤ.
 • 3. اَرِیاتَ بُورِیَوَرْكْكُمْ اِظِنْدَتُوظِ لَوَرْكْكُمْ
  اَتِكَرِتْتُتْ تُنْمارْكْكَتْ تَرَسُسيَیُنغْ كُوتِیيَۤنْ
  كُرِیاتَ كُوتُمْباوَسْ سُمَيْسُمَكْكُمْ تِرَتْتيَۤنْ
  كُولْلامَيْ يَنْبَتَيْاُوۤرْ كُرِبْبالُمْ كُرِیيَۤنْ
  سيَرِیاتَ مَنَكْكَتَيْیيَۤنْ تِيمَيْیيَلامْ اُتَيْیيَۤنْ
  سِنَتْتالُمْ مَتَتْتالُمْ سيَرِنْدَبُتَلْ اَنَيْیيَۤنْ
  يَرِیاتَ بُوِیِتَيْنانْ يَۤنْبِرَنْديَۤنْ اُنْرَنْ
  اِتَیَمَرِ یيَۤنْمَنْرِلْ اِنِتْتَنَتَتْ تِرَيْیيَۤ.
 • 4. اِنِتْتَبَظَسْ سارُوِتُتْ تِظِتْتَمَلَنغْ كُوضُمْاُوۤرْ
  اِظِوِلَنغْكِلْ اِظِنْدُنِنْريَۤنْ اِرَكْكَمْاُونْرُمْ اِلْليَۤنْ
  اَنِتْتَنيَرِ یِتَيْتْتُوتَرْنْدُ مَنِتْتَاُتَمْ بيَتُتْتَ
  اَرَكْكَتَيْیَرْ تَمَكْكيَلْلامْ اَرَكْكَتَيْیَنْ آنيَۤنْ
  بَنِتْتَمَنَكْ كُرَنغْكاتْتِبْ بَلِكْكُظَلُمْ كُوتِیيَۤنْ
  باتَكَمُمْ سُوتَكَمُمْ بَیِنْرَبيَرُمْ بَتِريَۤنْ
  تَنِتْتَكَتُنغْ كُنَتْتيَۤنْنانْ يَۤنْبِرَنْديَۤنْ نِنَتُ
  تَنِكْكَرُتْتَيْ اَرِنْدِليَۤنْ سَبَيْكْكيَۤرْرُمْ اُوضِیيَۤ.
 • 5. يَۤرُكِنْريَۤمْ يَنَمَتِتْتيَۤ اِرَنغْكُكِنْرَ كَتَيْیيَۤنْ
  يَۤتَميَلامْ نِرَيْمَنَتْتيَۤنْ اِرَكْكَمِلابْ بُلَيْیيَۤنْ
  سِيرُكِنْرَ بُلِیَنَيْیيَۤنْ سِرُتُوظِليَۤ بُرِوٕۤنْ
  سيَیْوَكَيْاُونْ رَرِیاتَ سِرِیَرِنُمْ سِرِیيَۤنْ
  مارُكِنْرَ كُنَبْبيَۤتَيْ مَتِیَتَنالْ اِظِنْديَۤنْ
  وَنعْسَمْيَلامْ كُتِكُونْتَ وَاظْكْكَيْمِكَ اُتَيْیيَۤنْ
  وِيرُكِنْرَ اُلَكِتَيْنانْ يَۤنْبِرَنْديَۤنْ نِنَتُ
  ميَیْكْكَرُتْتَيْ اَرِنْدِليَۤنْ وِضَنغْكُنَتَتْ تَرَسيَۤ.
 • 6. اَرَسَرْيَلامْ مَتِتْتِتَبْبيَۤ راسَيْیِليَۤ اَرَسُوۤ
  تالْيَنَوٕۤ مِكَكْكِضَيْتْتيَۤنْ اَرُضَرِیاكْ كَتَيْیيَۤنْ
  بُرَسَمَرَمْ بُوۤرْبَرُتْتيَۤنْ يَتْتِيَنَتْ تَظَيْتْتيَۤنْ
  بُنغْكيَنَوُمْ بُضِيَنَوُمْ مَنغْكِاُتِرْ كِنْريَۤنْ
  بَرَسُمْوَكَيْ تيَرِنْدُكُوضيَۤنْ تيَرِنْدارَيْبْ بَنِیيَۤنْ
  بَسَيْاَرِیاكْ كَرُنغْكَلْمَنَبْ باوِكَضِرْ سِرَنْديَۤنْ
  وِرَسُنِلَتْ تيَۤنْبِرَنْديَۤنْ نِنْكَرُتْتَيْ اَرِیيَۤنْ
  وِیَكْكُمَنِ مَنْرُوۤنغْكِ وِضَنغْكُبَرَمْ بُورُضيَۤ.
 • 7. بُورُضَرِیيَۤنْ بُورُضَرِنْدارْ بُوۤنْرُنَتِتْ تِنغْكيَۤ
  بُونغْكِوَظِنْ تُتَيْكِنْريَۤنْ بُویْیَكَتْتيَۤنْ بُلَيْیيَۤنْ
  مَرُضَرِیاتْ تِرُوَاضَرْ اُضَنغْكَیَكْكَتْ تِرِوٕۤنْ
  وَيْیُنْتُمْ اُظَوُتَوَا ماتيَنَوٕۤ تَتِتْتيَۤنْ
  وٕرُضَرِیاكْ كُوتُمَنَتْتيَۤنْ وِظَرْكِرَيْتْتُكْ كَضِبْبيَۤنْ
  وِينَرْكَضِلْ تَلَيْنِنْريَۤنْ وِلَكْكَنَيْتْتُمْ بُرِوٕۤنْ
  تيَرُضَرِیيَۤنْ اُلَكِتَيْنانْ يَۤنْبِرَنْديَۤنْ نِنَتُ
  تِرُوُضَتْتَيْ اَرِنْدِليَۤنْ تيَیْوَنَتَنْ تَوَنيَۤ.
 • 8. تَوَمْبُرِیيَۤنْ تَوَمْبُرِنْدارْ تَمَيْبْبُوۤلَ نَتِتْتُتْ
  تَرُكْكُكِنْريَۤنْ اُنَرْسْسِیِلاسْ سَتَمْبُوۤلَ اِرُنْديَۤنْ
  بَوَمْبُرِوٕۤنْ كَمَرِنِتَيْبْ بالْكَوِظْكْكُمْ كَتَيْیيَۤنْ
  بَیَنَرِیا وَنعْسَمَنَبْ بارَيْسُمَنْ تُظَلْوٕۤنْ
  اَوَمْبُرِوٕۤنْ اَرِوَرِیيَۤنْ اَنْبَرِیيَۤنْ اَنْبالْ
  اَيْیانِنْ اَتِیَتَيْنْدارْكْ كَنُتْتُنَيْیُمْ اُتَوٕۤنْ
  نَوَمْبُرِیُمْ اُلَكِتَيْنانْ يَۤنْبِرَنْديَۤنْ نِنَتُ
  نَلْلَتِرُ وُضَمْاَرِیيَۤنْ نعانَنَتَتْ تِرَيْیيَۤ.
 • 9. اِرَيْاَضَوُمْ اَرِوُوظُكْكَتْ تِسْسَيْیِليَۤنْ نَرَكِلْ
  اِرُنْدُظَنْرُ وَاتُكِنْرُوۤرْ يَلْلارْكْكُمْ اِظِنْديَۤنْ
  بُورَيْاَضَوُوۤ نَنْمَيْيَلامْ بُوۤكْكِلْوِتْتُتْ تِيمَيْ
  بُرِكِنْريَۤنْ يَرِكِنْرَ بُتُنيَرُبْبِرْ كُوتِیيَۤنْ
  نِرَيْاَضَوُوۤ مُرَيْاَضَوُوۤ نِلَيْاَضَوُنْ تَوِرْنْدَ
  نيَتُنعْسالَ نيَنعْسَكَتْتيَۤنْ نِيلَوِتَمْ بُوۤلْوٕۤنْ
  كَرَيْیَضَوَا اُلَكِتَيْنانْ يَۤنْبِرَنْديَۤنْ نِنَتُ
  كَرُتْتَرِیيَۤنْ كَرُنَيْنَتَنغْ كاتْتُكِنْرَ كُرُوٕۤ.
 • 10. كاتْتُكِنْرَ اُوَرْكْكَتَلْبُوۤلْ كَلَيْكَضِلُمْ سيَلْوَكْ
  كَضِبْبِنِلُمْ سِرَنْدُمِكَكْ كَضِتْتُنِرَيْ كِنْريَۤنْ
  نِيتْتُكِنْرَ آبَتْتِلْ اُورُسِرِتُمْ اُتَوٕۤنْ
  نيَتُنْدُورَمْ آظْنْدُتَوَابْ بَتُنغْكِنَرُ بُوۤلْوٕۤنْ
  آتْتُكِنْرَ اَرُتْبيَرُمَيْ اُورُسِرِتُمْ تيَرِیيَۤنْ
  اَسْسَمِليَۤنْ نانَمِليَۤنْ اَتَكْكَمْاُونْرُمْ اِلْليَۤنْ
  كُوتْتُكِنْرَ اُلَكِتَيْنانْ يَۤنْبِرَنْديَۤنْ نِنَتُ
  كُرِبْبَرِیيَۤنْ مَنْرِلْنَتَنغْ كُلَوُكُلَ مَنِیيَۤ.

பிறப்பவம் பொறாது பேதுறல் // நான் ஏன் பிறந்தேன்

No audios found!