திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
نانْ يَۤنْ بِرَنْديَۤنْ
nāṉ ēṉ piṟantēṉ
مُرَيْیِيتُ
muṟaiyīṭu
Sixth Thirumurai

008. مایَيْوَلِكْ كَظُنغْكَلْ
māyaivalik kaḻuṅkal

  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. تاوُ مانْيَنَكْ كُتِتْتُكْكُونْ تُوۤتِتْ
  تَيْیَ لارْمُلَيْتْ تَتَمْبَتُنغْ كَتَيْیيَۤنْ
  كُووُ كاكْكَيْكْكُسْ سُوۤرْرِلْاُوۤرْ بُورُكْكُمْ
  كُوتُكْكَ نيَۤرْنْدِتاكْ كُوتِیَرِلْ كُوتِیيَۤنْ
  اُوۤوُ راتُظَلْ اِييَنَبْ بَلَكالْ
  اُوۤتِ اُوۤتِیيَۤ تيَۤتُرُمْ تُوظِليَۤنْ
  ساوُ راوَكَيْكْ كيَنْسيَیَكْ كَتَوٕۤنْ
  تَنْدَيْ یيَۤيَنَيْتْ تانغْكِكْكُونْ تَرُضيَۤ.
 • 2. بُوۤكَ ماتِیَيْ وِظَيْنْدَنَنْ وِينِلْ
  بُوظُتُ بُوۤكْكِتُمْ اِظُتَيْیيَۤنْ اَظِیاتْ
  تيَۤكَ ماتِیَيْبْ بيَرَمُیَنْ رَرِیيَۤنْ
  سِرَنغْكُ نيَنعْسَكَكْ كُرَنغْكُوتُمْ اُظَلْوٕۤنْ
  كاكَ ماتِكَضْ اَرُنْدَاُوۤرْ بُورُكْكُمْ
  كاتْتَ نيَۤرْنْدِتاكْ كَتَيْیَرِلْ كَتَيْیيَۤنْ
  آكَ ماتِسُولْ اَرِوَرِ وٕۤنُوۤ
  اَبْبَ نيَۤيَنَيْ آنْتُكُونْ تَرُضيَۤ.
 • 3. وِظِیَيْتْ تُورْكْكِنْرَ وَنعْسَرَيْ وِظَيْنْديَۤنْ
  وِرُنْدِ ليَۤاُنَ وَرُنْدِاُوۤرْ وَیِرْرُكْ
  كُظِیَيْتْ تُورْكْكِنْرَ كُوتِیَرِلْ كُوتِیيَۤنْ
  كُوۤبَ وٕیْیَنيَۤنْ بابَميَۤ بَیِنْريَۤنْ
  وَظِیَيْتْ تُورْبْبَوَرْكْ كُضَوُرَيْتْ تِتُوٕۤنْ
  مایَ ميَۤبُرِ بيَۤیَرِلْ بيَرِیيَۤنْ
  بَظِیَيْتْ تُورْبْبَتَرْ كيَنْسيَیَكْ كَتَوٕۤنْ
  بَرَمَ نيَۤيَنَيْبْ بَرِنْدُكُونْ تَرُضيَۤ.
 • 4. مَتَتْتِ ليَۤاَبِ مانَنغْكُونْ تُظَلْوٕۤنْ
  وَاتْتَ ميَۤسيَیُمْ كُوتْتَتْتِلْ بَیِلْوٕۤنْ
  اِتَتْتِ ليَۤاُورُ وَارْتْتَيْیُمْ بُكَليَۤنْ
  اِيیُمْ مُویْتْتِتَرْ كِسَيْوُرا تُنْبيَۤنْ
  كُتَتْتِ ليَۤاِظِ مَلَتْتِنُنغْ كَتَيْیيَۤنْ
  كُوۤتَيْ وٕیْیَلِنْ كُوتُمَيْیِرْ كُوتِیيَۤنْ
  سِتَتْتِ ليَۤاُرَرْ كيَنْسيَیَكْ كَتَوٕۤنْ
  تيَیْوَ ميَۤيَنَيْسْ سيَۤرْتْتُكْكُونْ تَرُضيَۤ.
 • 5. كُوتِیَ وٕمْبُلِكْ كُنَتْتِنيَۤنْ اُتَوَاكْ
  كُووَمْ نيَۤرْنْدُضيَۤنْ باوَميَۤ بَیِنْريَۤنْ
  كَتِیَ نيَنعْسِنيَۤنْ كُنغْكُمَمْ سُمَنْدَ
  كَظُتَيْ یيَۤنْاَوَبْ بُوظُتَيْیيَۤ كَظِبْبيَۤنْ
  وِتِیُ مُنْنَريَۤ يَظُنْدِتا تُرَنغْكُمْ
  وٕۤتَ نيَۤنْمُظُ مُوتَرِلْ بيَرِیيَۤنْ
  اَتِیَ ناوَتَرْ كيَنْسيَیَكْ كَتَوٕۤنْ
  اَبْبَ نيَۤيَنَيْ آنْتُكُونْ تَرُضيَۤ.
 • 6. تُونغْكُ كِنْرَتيَۤ سُكَمْيَنَ اَرِنْديَۤنْ
  سُوۤرَ تيَۤبيَرُمْ بيَۤرَتيَنْ رُنَرْنْديَۤنْ
  يَۤنغْكُ كِنْرَتيَۤ تُوظِليَنَبْ بِتِتْتيَۤنْ
  اِرَكْكِنْ رُوۤرْكَضيَۤ يَنْنِنُمْ اَوَرْبالْ
  وَانغْكُ كِنْرَتيَۤ بُورُضْيَنَ وَلِتْتيَۤنْ
  وَنعْسَ نيَنعْسِنالْ بَنعْسيَنَبْ بَرَنْديَۤنْ
  اُوۤنغْكُ كِنْرَتَرْ كيَنْسيَیَكْ كَتَوٕۤنْ
  اُتَيْیَ وَايَنَيْ اُوَنْدُكُونْتَ رُضيَۤ.
 • 7. وَرُتْتَ نيَۤرْبيَرُمْ بارَميَۤ سُمَنْدُ
  وَاتُمْ اُوۤرْبُوتِ ماتيَنَ اُظَنْريَۤنْ
  بَرُتْتَ اُونُوتُ مَلَمْاُنَتْ تِرِیُمْ
  بَنْرِ بُوۤنْرُضيَۤنْ نَنْرِیُونْ رَرِیيَۤنْ
  كَرُتْتِ لاتَیَلْ كُرَيْتْتَلُبْ بَتَيْنْدَ
  كَتَيْیَ نایِنِرْ كَتَيْیَنيَۤنْ اَرُتْكُبْ
  بُورُتْتَنْ آوَتَرْ كيَنْسيَیَكْ كَتَوٕۤنْ
  بُنْنِ یايَنَيْبْ بُرِنْدُكُونْ تَرُضيَۤ.
 • 8. تُرُكْكَ لُوۤكُوتُنغْ كَرُنغْكَلُوۤ وَیِرَسْ
  سُوظْكَ لُوۤيَنَكْ كاظْكُوضُمْ مَنَتْتيَۤنْ
  تَرُكْكَلْ آنَوَكْ كَرُكْكَلُوۤ تُظَلْوٕۤنْ
  سَنْدَيْ نایيَنَبْ بَنْدَمُرْ رَلَيْوٕۤنْ
  تِرُكْكيَ لامْبيَرُ وٕرُكْكيَنَبْ199 بُكُوٕۤنْ
  تِيیَ نيَۤنْبيَرُمْ بيَۤیَنيَۤنْ اُضَنْدانْ
  اُرُكْكَلْ آكُتَرْ كيَنْسيَیَكْ كَتَوٕۤنْ
  اُتَيْیَ وَايَنَيْ اُوَنْدُكُونْ تَرُضيَۤ.
 • 9. كانَ ميَۤاُظَلْ وِلَنغْكِنِرْ كَتَيْیيَۤنْ
  كامَ ماتِكَضْ كَضَيْكَنِرْ بِتِتْتيَۤنْ
  مانَ ميَۤلِتَسْ ساتِیيَۤ مَتَميَۤ
  وَاظْكْكَيْ یيَۤيَنَ وَارِكْكُونْ تَلَيْنْديَۤنْ
  اِينَ ميَۤبُورُضْ يَنَكْكَضِتْ تِرُنْديَۤنْ
  اِرَكْكَمْ يَنْبَتُوۤرْ يَتْتُنَيْ اَرِیيَۤنْ
  نعانَ ميَۤوُتَرْ كيَنْسيَیَكْ كَتَوٕۤنْ
  نایَ كايَنَيْ نَیَنْدُكُونْ تَرُضيَۤ.
 • 10. اِرُضَيْ یيَۤاُوضِ يَنَمَتِتْ تِرُنْديَۤنْ
  اِسْسَيْ یيَۤبيَرُ وِسْسَيْيَنْ رَلَنْديَۤنْ
  مَرُضَيْ یيَۤتَرُ مَنَكْكُرَنغْ كُوۤتُمْ
  وَنَميَ لانعْسُظَنْ رِنَمْيَنَتْ تِرِنْديَۤنْ
  بُورُضَيْ ناتُنَرْ بُنْدِسيَیْ تَرِیيَۤنْ
  بُوتُوِ ليَۤنَتَمْ بُرِكِنْرُوۤیْ اُنْرَنْ
  اَرُضَيْ ميَۤوُتَرْ كيَنْسيَیَكْ كَتَوٕۤنْ
  اَبْبَ نيَۤيَنَيْ آنْتُكُونْ تَرُضيَۤ.

  • 199. وٕرُكْكُ - بُونَيْ. كَكَرَميَیْ وِرِكْكُمْ وَظِ وِرِتْتَلْ. مُتَرْبَتِبْبُ.

மாயைவலிக் கழுங்கல் // மாயைவலிக் கழுங்கல்

No audios found!