திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
مایَيْوَلِكْ كَظُنغْكَلْ
māyaivalik kaḻuṅkal
اَتِیارْ بيَۤرُ
aṭiyār pēṟu
Sixth Thirumurai

009. مُرَيْیِيتُ
muṟaiyīṭu

  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. مَرُنْدَرِیيَۤنْ مَنِاَرِیيَۤنْ مَنْدِرَمْاُونْ رَرِیيَۤنْ
  مَتِاَرِیيَۤنْ وِتِاَرِیيَۤنْ وَاظْكْكَيْنِلَيْ اَرِیيَۤنْ
  تِرُنْدَرِیيَۤنْ تِرُوَرُضِنْ سيَیَلَرِیيَۤنْ اَرَنْدانْ
  سيَیْتَرِیيَۤنْ مَنَمَتَنغْكُمْ تِرَتْتِنِلْاُوۤرْ اِتَتْتيَۤ
  اِرُنْدَرِیيَۤنْ اَرِنْدُوۤرَيْ يَۤتْتِتَوُمْ اَرِیيَۤنْ
  يَنْدَيْبِرانْ مَنِمَنْرَمْ يَیْتَاَرِ وٕۤنُوۤ
  اِرُنْدَتِسَيْ سُولَاَرِیيَۤنْ يَنغْنغَنَمْنانْ بُكُوٕۤنْ
  یارْكْكُرَيْبْبيَۤنْ يَنْنَسيَیْوٕۤنْ يَۤتُمْاَرِنْ تِلَنيَۤ.
 • 2. اَكَنغْكارَكْ كُوتُنغْكِظَنغْكَيْ اَكَظْنْديَرِیَ اَرِیيَۤنْ
  اَرِوَرِنْدَ اَنْدَنَرْبالْ سيَرِیُمْنيَرِ اَرِیيَۤنْ
  نَكَنغْكانَمْ اُرُتَوَرْبُوۤلْ نَلَمْبُرِنْدُمْ اَرِیيَۤنْ
  نَسْسُمَرَكْ كَنِبُوۤلَ اِسْسَيْكَنِنْ تُظَلْوٕۤنْ
  مَكَنغْكانُمْ بُلَوَريَلامْ وَنْدُتُوظَ نَتِكْكُمْ
  مَنِمَنْرَنْ تَنَيْاَتَيْیُمْ وَظِیُمْاَرِ وٕۤنُوۤ
  اِكَنغْكانَتْ تِرِكِنْريَۤنْ يَنغْنغَنَمْنانْ بُكُوٕۤنْ
  یارْكْكُرَيْبْبيَۤنْ يَنْنَسيَیْوٕۤنْ يَۤتُمْاَرِنْ تِلَنيَۤ.
 • 3. كَرْكُمُرَيْ كَرْرَرِیيَۤنْ كَرْبَنَكَرْ رَرِنْدَ
  كَرُتْتَرْتِرُكْ كُوتْتَتْتِلْ كَضِتْتِرُكْكَ اَرِیيَۤنْ
  نِرْكُنِلَيْ نِنْرَرِیيَۤنْ نِنْرارِنْ نَتِتْتيَۤنْ
  نيَتُنغْكامَبْ بيَرُنغْكَتَلَيْ نِينْدُمْوَكَيْ اَرِیيَۤنْ
  سِرْكُنَما مَنِمَنْرِلْ تِرُنَتَنَمْ بُرِیُمْ
  تِرُوَتِيَنْ سيَنْنِمِسَيْسْ سيَۤرْكْكَاَرِ وٕۤنُوۤ
  اِرْكُنَنعْسيَیْ تُظَلْكِنْريَۤنْ يَنغْنغَنَمْنانْ بُكُوٕۤنْ
  یارْكْكُرَيْبْبيَۤنْ يَنْنَسيَیْوٕۤنْ يَۤتُمْاَرِنْ تِلَنيَۤ.
 • 4. تيَۤكَمُرُ بُوتَنِلَيْتْ تِرَمْسِرِتُمْ اَرِیيَۤنْ
  سِتْتانْدَ نِلَيْاَرِیيَۤنْ سِتْتَنِلَيْاَرِیيَۤنْ
  یُوۤكَمُرُ نِلَيْسِرِتُمْ اُنَرْنْدَرِیيَۤنْ سِرِیيَۤنْ
  اُلَكَنَتَيْ یِتَيْكْكِتَنْديَۤ اُظَيْبْبارِلْ كَتَيْیيَۤنْ
  آكَمُرُ تِرُنِيرْرِنْ اُوضِوِضَنغْكَ اَسَيْنْديَۤ
  اَمْبَلَتْتِلْ آتُكِنْرَ اَتِیَيْاَرِ وٕۤنُوۤ
  يَۤكَاَنُ بَوَمْاَرِیيَۤنْ يَنغْنغَنَمْنانْ بُكُوٕۤنْ
  یارْكْكُرَيْبْبيَۤنْ يَنْنَسيَیْوٕۤنْ يَۤتُمْاَرِنْ تِلَنيَۤ.
 • 5. وٕۤتانْدَ نِلَيْناتِ وِرَيْنْدُمُیَنْ رَرِیيَۤنْ
  ميَیْوَكَيْیُمْ كَيْوَكَيْیُمْ سيَیْوَكَيْیُمْ اَرِیيَۤنْ
  ناتانْدَتْ تِرُوِيتِ نَتَنْدِتُتَرْ كَرِیيَۤنْ
  نانْآرْيَنْ رَرِیيَۤنْيَنغْ كُوۤنْآرْيَنْ رَرِیيَۤنْ
  بُوۤتانْدَتْ تِرُناتُ بُكَاَرِیيَۤنْ نعانَ
  بُورَنا كایَمْيَنُمْ بُوتُوَيْاَرِ وٕۤنُوۤ
  يَۤتانْدِي یيَۤنْسَرِتَمْ يَنغْنغَنَمْنانْ بُكُوٕۤنْ
  یارْكْكُرَيْبْبيَۤنْ يَنْنَسيَیْوٕۤنْ يَۤتُمْاَرِنْ تِلَنيَۤ.
 • 6. كَلَيْمُتِوُ كَنْتَرِیيَۤنْ كَرَنَميَلامْ اَتَكْكُمْ
  كَتِاَرِیيَۤنْ كَتِاَرِنْدَ كَرُتْتَرْكَضَيْ اَرِیيَۤنْ
  كُولَيْبُلَيْكَضْ وِتُتْتَرِیيَۤنْ كُوۤبَمَرُتْ تَرِیيَۤنْ
  كُوتُنغْكامَكْ كَتَلْكَتَكْكُمْ كُرِبْبَرِیيَۤنْ كُنَمامْ
  مَلَيْمِسَيْنِنْ رِتَاَرِیيَۤنْ نعانَنَتَمْ بُرِیُمْ
  مَنِمَنْرَنْ تَنَيْاَتَيْیُمْ وَظِیُمْاَرِ وٕۤنُوۤ
  اِلَيْيَنُمْبُویْ اُلَكِنِتَيْ يَنغْنغَنَمْنانْ بُكُوٕۤنْ
  یارْكْكُرَيْبْبيَۤنْ يَنْنَسيَیْوٕۤنْ يَۤتُمْاَرِنْ تِلَنيَۤ.
 • 7. ساتِمَتَمْ سَمَیَمْيَنُمْ سَنغْكَتَمْوِتْ تَرِیيَۤنْ
  ساتْتِرَسْسيَۤ راتُكِنْرَ سَنعْسَلَمْوِتْ تَرِیيَۤنْ
  آتِاَنْدَ نِلَيْیَرِیيَۤنْ اَلَيْاَرِیاكْ كَتَلْبُوۤلْ
  آنَنْدَبْ بيَرُمْبُوۤكَتْ تَمَرْنْدِتَوُمْ اَرِیيَۤنْ
  نِيتِنيَرِ نَتَنْدَرِیيَۤنْ سُوۤتِمَنِبْ بُوتُوِلْ
  نِرُتْتَمِتُمْ اُورُتْتَرْتِرُكْ كَرُتْتَيْاَرِ وٕۤنُوۤ
  يَۤتِلَرْسارْ اُلَكِنِتَيْ يَنغْنغَنَمْنانْ بُكُوٕۤنْ
  یارْكْكُرَيْبْبيَۤنْ يَنْنَسيَیْوٕۤنْ يَۤتُمْاَرِنْ تِلَنيَۤ.
 • 8. ساكاتَ تَلَيْاَرِیيَۤنْ وٕۤكاتَ كالِنْ
  تَرَمْاَرِیيَۤنْ بُوۤكاتَ تَنْ­رَيْ اَرِیيَۤنْ
  آكایَ نِلَيْاَرِیيَۤنْ ماكایَ نِلَيْیُمْ
  اَرِیيَۤنْميَیْنْ نيَرِتَنَيْاُوۤرْ اَنُاَضَوُمْ اَرِیيَۤنْ
  ماكاتَ لُتَيْیَبيَرُنْ تِرُوَاضَرْ وَظُتْتُمْ
  مَنِمَنْرَنْ تَنَيْاَتَيْیُمْ وَظِیُمْاَرِ وٕۤنُوۤ
  يَۤكایَ200 اُلَكِنِتَيْ يَنغْنغَنَمْنانْ بُكُوٕۤنْ
  یارْكْكُرَيْبْبيَۤنْ يَنْنَسيَیْوٕۤنْ يَۤتُمْاَرِنْ تِلَنيَۤ.
 • 9. تَتْتُوَمْيَنْ وَسَماكَتْ تانْسيَلُتْتَ اَرِیيَۤنْ
  ساكاتَ كَلْوِكَرْكُمْ تَرَنعْسِرِتُمْ اَرِیيَۤنْ
  اَتْتَنِلَيْ سَتْتَنِلَيْ اَرِیيَۤنْميَیْ اَرِوَيْ
  اَرِیيَۤنْميَیْ اَرِنْدَتَنغْكُمْ اَرِنعَرَيْیُمْ اَرِیيَۤنْ
  سُتْتَسِوَ سَنْمارْكْكَتْ تِرُبْبُوتُوِ نِتَتْتيَۤ
  تُویَنَتَمْ بُرِكِنْرَ نعایَمَرِ وٕۤنُوۤ
  يَتْتُنَيْیُمْ كُنَمَرِیيَۤنْ يَنغْنغَنَمْنانْ بُكُوٕۤنْ
  یارْكْكُرَيْبْبيَۤنْ يَنْنَسيَیْوٕۤنْ يَۤتُمْاَرِنْ تِلَنيَۤ.
 • 10. وَرَيْاَبَرَ مارْكْكَمُوتُ بَرَمارْكْكَمْ اَرِیيَۤنْ
  مَرَنَبَیَمْ تَوِرْتْتِتُنعْسَنْ مارْكْكَمَتَيْ اَرِیيَۤنْ
  تِرَيْیَرُتَنْ كَتَلَرِیيَۤنْ اَكْكَتَلَيْكْ كَتَيْنْديَۤ
  تيَضْضَمُتَمْ اُنَوَرِیيَۤنْ سِنَمَتَكْكَ اَرِیيَۤنْ
  اُرَيْاُنَرْوُ كَتَنْدَتِرُ مَنِمَنْرَنْ تَنِليَۤ
  اُورُمَيْنَتَمْ بُرِكِنْرارْ بيَرُمَيْاَرِ وٕۤنُوۤ
  اِرَيْیُرُبُویْ اُلَكِنِتَيْ يَنغْنغَنَمْنانْ بُكُوٕۤنْ
  یارْكْكُرَيْبْبيَۤنْ يَنْنَسيَیْوٕۤنْ يَۤتُمْاَرِنْ تِلَنيَۤ.

  • 200. يَۤكَمْ - مُتْتِ, اِيرُتُوكْكُ نِنْرَتُ, مُتَرْبَتِبْبُ.

முறையீடு // முறையீடு