திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
سِرْسَبَيْ وِضَكْكَمْ
siṟsapai viḷakkam
تَرْ سُتَنْدَرَمْ اِنْمَيْ
taṟ sutantaram iṉmai
Sixth Thirumurai

015. تِرُوَتِ مُرَيْیِيتُ
tiruvaṭi muṟaiyīṭu

  يَظُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. سِيرِتَمْ بيَرُمْاُوۤرْ تِرُسْسِرْرَمْ بَلَتْتيَۤ
  تِكَظْتَنِتْ تَنْدَيْیيَۤ نِنْبالْ
  سيَۤرِتَمْ اَرِنْديَۤ سيَۤرْنْدَنَنْ257 كَرُنَيْ
  سيَیْتَرُضْ سيَیْتِتَتْ تاظْكْكِلْ
  یارِتَمْ بُكُوٕۤنْ یارْتُنَيْ يَنْبيَۤنْ
  یارْكْكيَتُتْ تيَنْكُرَيْ اِسَيْبْبيَۤنْ
  بُوۤرِتَ مُتِیا تِنِتْتُیَ رُوتُنانْ
  بُورُكْكَليَۤنْ اَرُضْكَاِبْ بُوۤتيَۤ.
 • 2. بُوۤتُتانْ وِرَيْنْدُ بُوۤكِنْرَ تَرُضْنِي
  بُرِنْدِتَتْ تاظْتْتِیيَۤلْ اَيْیُوۤ
  یاتُتانْ بُرِوٕۤنْ یارِتَمْ بُكُوٕۤنْ
  یارْكْكيَتُتْ تيَنْكُرَيْ اِسَيْبْبيَۤنْ
  تِيتُتانْ بُرِنْديَۤنْ يَنِنُمْنِي اَتَنَيْتْ
  تِرُوُضَتْ تَتَيْتْتِتُ وَایيَۤلْ
  اِيتُتانْ تَنْدَيْ مَرَبِنُكْ كَظَكُوۤ
  يَنْنُیِرْتْ تَنْدَيْنِي اَلَيْیُوۤ.
 • 3. تَنْدَيْنِي اَلَيْیُوۤ تَنَیَنْنانْ اَلَنُوۤ
  تَمِیَنيَۤنْ تَضَرْنْدُضَنغْ كَلَنغْكِ
  يَنْدَيْیيَۤ كُرُوٕۤ اِرَيْوَنيَۤ مُرَيْیُوۤ
  يَنْرُنِنْ رُوۤلِتُ كِنْريَۤنْ
  سِنْدَيْیيَۤ اَرِیارْ بُوۤنْرِرُنْ تَنَيْیيَۤلْ
  سِرِیَنيَۤنْ يَنْسيَیْكيَۤنْ اَيْیُوۤ
  سَنْدَيْیيَۤ بُكُنْدَ نایِنِلْ كَتَيْیيَۤنْ
  تَضَرْسْسِیَيْتْ تَوِرْبْبَوَرْ یارُوۤ.
 • 4. یارِنُمْ كَتَيْیيَۤنْ یارِنُمْ سِرِیيَۤنْ
  يَنْبِظَيْ بُورُبْبَوَرْ یاريَۤ
  بارِنُمْ بيَرِتامْ بُورُمَيْیُوۤیْ نِيیيَۤ
  باوِیيَۤنْ بِظَيْبُورُتْ تِلَيْیيَۤلْ
  اُورِنُمْ بُكُتَ اُونْنُمُوۤ باوِ
  اُتَمْبَيْوَيْتْ تُلاوَوُمْ بَتُمُوۤ
  سيَۤرِنُمْ يَنَيْتْتانْ سيَۤرْتْتِتارْ بُوتُوَامْ
  تيَیْوَتْتُكْ كَتاتَوَنْ يَنْريَۤ.
 • 5. اَتاتَكا رِیَنغْكَضْ سيَیْتَنَنْ يَنِنُمْ
  اَبْبَنِي اَتِیَنيَۤنْ تَنْنَيْ
  وِتاتَوَا رَرِنْديَۤ كَضِتْتِرُكْ كِنْريَۤنْ
  وِتُتِیُوۤ وِتْتِتُ وَایيَۤلْ
  اُتاتَوٕرْ رَرَيْنيَۤرْنْ تُیَنغْكُوٕۤنْ اَيْیُوۤ
  اُنْنَرُضْ اَتَيْیَنانْ اِنغْكيَۤ
  بَتاتَبا تيَلْلامْ بَتْتَنَنْ اَنْدَبْ
  باتيَلامْ نِياَرِ یایُوۤ.
 • 6. اَرِنْدِلَيْ یُوۤيَنْ باتيَلامْ يَنْريَۤ
  اَظَيْتْتَنَنْ اَبْبَنيَۤ يَنْنَيْ
  يَرِنْدِتا تِنْدَتْ تَرُنَميَۤ وَنْدایْ
  يَتُتْتَنَيْتْ تَنعْسِتيَۤلْ مَكَنيَۤ
  بِرِنْدِتيَۤمْ سِرِتُمْ بِرِنْدِتيَۤمْ اُلَكِلْ
  بيَرُنْدِرَلْ سِتْتِكَضْ يَلْلامْ
  سِرَنْدِتَ اُنَكْكيَۤ تَنْدَنَمْ يَنَيَنْ
  سيَنْنِتُوتْ تُرَيْتْتَنَيْ كَضِتْتيَۤ.
 • 7. كَضِتْتيَنَ تُتَمْبِلْ بُكُنْدَنَيْ يَنَتُ
  كَرُتْتِليَۤ اَمَرْنْدَنَيْ كَنِنْديَۤ
  تيَضِتْتَيَنْ اَرِوِلْ وِضَنغْكِنَيْ اُیِرِلْ
  سِرَبْبِنالْ كَلَنْدَنَيْ اُضْضَمْ
  تَضِرْتْتِتَسْ ساكا وَرَنغْكُوتُتْ تيَنْرُمْ
  تَتَيْبَتاسْ سِتْتِكَضْ يَلْلامْ
  اَضِتْتَنَيْ يَنَكْكيَۤ نِنْبيَرُنغْ كَرُنَيْ
  اَتِیَنْميَۤلْ وَيْتْتَوَا ريَنْنيَۤ.
 • 8. يَنْنِكَرْ اِلْلا اِظِوِنيَۤنْ تَنَيْميَۤلْ
  يَۤرْرِنَيْ یاوَرُمْ وِیَبْبَبْ
  بُونْاِیَلْ وَتِوُمْ بُرَيْبَتا اُضَمُمْ
  بُورَنَ نعانَمُمْ بُورُضُمْ
  اُنْنِیَ يَلْلامْ وَلْلَسِتْ تِیُمْبيَۤرْ
  اُوَكَيْیُمْ اُتَوِنَيْ يَنَكْكيَۤ
  تَنْنِكَرْ اِلْلاتْ تَلَيْوَنيَۤ نِنَتُ
  تَیَوَيْيَنْ يَنْرُسارْ رُوَنيَۤ.
 • 9. سارْرُوٕۤنْ يَنَتُ تَنْدَيْیيَۤ تایيَۤ
  سَرْكُرُ ناتَنيَۤ يَنْريَۤ
  بُوۤرْرُوٕۤنْ تِرُسْسِرْ رَمْبَلَتْ تاتُمْ
  بُورَنا يَنَاُلَ كيَلْلامْ
  تُورْرُوٕۤنْ اَنْرِ يَنَكْكُنِي سيَیْتَ
  تُویَبيَۤرْ اُتَوِكْكُ نانْيَنْ
  آرْرُوٕۤنْ آوِ اُتَلْبُورُضْ يَلْلامْ
  اَبْبَنِنْ سُتَنْدَرَمْ اَنْرُوۤ.
 • 10. سُتَنْدَرَمْ اُنَكْكيَۤ كُوتُتْتَنَمْ اُنَتُ
  تُویَنَلْ اُتَمْبِنِلْ بُكُنْديَۤمْ
  اِتَنْدَرُمْ اُضَتْتِلْ اِرُنْدَنَمْ اُنَيْیيَۤ
  اِنْبُرَكْ كَلَنْدَنَمْ اَظِیابْ
  بَتَنْدَنِلْ وَاظْكَ اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِبْ
  بَرِسُبيَرْ رِتُكَبُورْ سَبَيْیُمْ
  سِتَنْدَرُ سَبَيْیُمْ بُوۤرْرُكَ يَنْرایْ
  تيَیْوَميَۤ وَاظْكَنِنْ سِيريَۤ.

  • 257. سيَۤرِتَمْ اَرِنْدُ سيَۤرْ - آتْتِسُوتِ.

பெற்ற பேற்றினை வியத்தல் // திருவடி முறையீடு