திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
تِرُمُنْ وِنْنَبْبَمْ
tirumuṉ viṇṇappam
اَبَیَمْ اِتُتَلْ
apayam iṭutal
Sixth Thirumurai

034. اِرَيْ يَضِمَيْیَيْ وِیَتْتَلْ
iṟai eḷimaiyai viyattal

  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. بَتَماتْتيَۤنْ تُیَرْسِرِتُمْ بَتَماتْتيَۤنْ اِنِنانْ
  بَیَبْبَتَوُمْ ماتْتيَۤنْنُمْ بَتَتْتُنَيْیيَۤ بِتِتْتيَۤنْ
  وِتَماتْتيَۤنْ يَۤمانْدُ وِتَماتْتيَۤنْ كَنْتِيرْ
  ميَیْمْمَيْاِتُ نُمْمانَيْ وِضَمْبِنَنْنُمْ اَتِیيَۤنْ
  كيَتَماتْتيَۤنْ بِرَرْمُوظِكَضْ كيَۤتْتِتَوُمْ ماتْتيَۤنْ
  كِضَرْاُوضِاَمْ بَلَتْتاتَلْ وَضَرْاُوضِنُمْ اَلْلالْ
  نَتَماتْتيَۤنْ يَنْاُضَتْتيَۤ نانْساكَ ماتْتيَۤنْ
  نَلْلَتِرُ وَرُضاليَۤ نانْتانْآ نيَۤنيَۤ.
 • 2. ساكاتَ كَلْوِیِليَۤ تَلَيْكاتْتِكْ كُوتُتْتِيرْ
  تَتَيْیَرِیاكْ كالْكاتْتِتْ تَرَمْبيَرَوُمْ اَضِتْتِيرْ
  ماكاتَلْ اُتَيْیَوَنا مَنَنغْكَنِوِتْ تَظِیا
  وَانْاَمُتُمْ ميَیْنعْنعانَ مَرُنْدُمْاُنَبْ بُرِنْدِيرْ
  بُوۤكاتَ بُنَلاليَۤ سُتْتَاُتَمْ بِنَرامْ
  بُنْنِیَرُمْ نَنْنَرِیَ بُوتُنِلَيْیُنْ تَنْدِيرْ
  ناكاتِ بَتِكَضُمْنِنْ ريَۤتْتَوَضَرْكْ كِنْرِيرْ
  نَتَراجَ ريَۤنُمَكْكُ نانْيَتُسيَیْ وٕۤنيَۤ.
 • 3. وٕۤتانْدَ نِلَيْیُمْاَتَنْ اَنْدَتْتيَۤ وِضَنغْكُمْ
  ميَیْنْنِلَيْیُمْ كاتْتُوِتْتِيرْ وِضَنغْكِیَسِتْ تانْدَبْ
  بُوۤتانْدَ نِلَيْیُمْاَبْبالْ بُكَلْاَرِتامْ بيَرِیَ
  بُورُضْنِلَيْیُمْ تيَرِوِتْتِيرْ بُنْنِیَريَۤ نُمَتُ
  باتانْدَمْ اَرِوِتْتِيرْ سُتْتَوَتِ وُتَنيَۤ
  بَكَرْبِرَنَ وَاكارَبْ بَرِسُمْيَنَكْ كَضِتْتِيرْ
  ناتانْدَتْ تَنِسْسيَنغْكُوۤلْ نانْسيَلُتْتَكْ كُوتُتْتِيرْ
  نَتَراجَ ريَۤنُمَكْكُ نانْيَتُسيَیْ وٕۤنيَۤ.
 • 4. آرْنِييَنْ ريَتِرْوِنَوِلْ وِتَيْكُوتُكْكَتْ تيَرِیا
  اَرِوِلِیيَۤنْ بُورُتْتاكَ اَنْرُوَنْديَنْ تَنَكْكيَۤ
  يَۤرْنِيتُمْ بيَرُمْبُورُضْاُونْ رِينْدُمَكِظْنْ تانْتِيرْ
  اِنْرُمْوَلِنْ تيَضِیيَۤنْبالْ يَیْتِاُوضِ اُوۤنغْكَبْ
  بارْنِيتَتْ تِرُوَرُضامْ بيَرُنعْسُوۤتِ اَضِتْتِيرْ
  بَكَرُمْيَلامْ وَلْلَسِتْتِبْ بَنْبُرَوُمْ سيَیْتِيرْ
  نارْنِيتَ نانْتانایْ نَتَمْبُرِكِنْ رِيريَۤ
  نَتَراجَ ريَۤنُمَكْكُ نانْيَتُسيَیْ وٕۤنيَۤ.
 • 5. بایِرَما مَرَيْكَضيَلامْ باتُكِنْرَ باتْتُنْ
  باتْتيَۤيَنْ رَرِنْدُكُونْتيَۤنْ بَرَمْبُورُضْاُنْ بيَرُمَيْ
  آیِرَمْآ یِرَنغْكُوۤتِ نااُتَيْیُوۤرْ يَنِنُمْ
  اَنُتْتُنَيْیُمْ بُكَلْاَرِتيَۤلْ اَنْدُوۤاِسْ سِرِیيَۤنْ
  وَایْاِرَنغْكا وَكَيْبُكَلَتْ تُنِنْديَۤنْيَنْ نُتَيْیَ
  مَنَتْتاسَيْ اُورُكَتَلُوۤ يَظُكَتَلِلْ بيَرِتيَۤ
  سيَۤیْاِرَنغْكا مُنَمْيَتُتْتيَۤ اَنَيْتْتِتُنْدایْ اَنَيْیایْ
  تِرُسْسِرْرَمْ بَلَمْوِضَنغْكُمْ سِوَنعانَ كُرُوٕۤ.
 • 6. اُونْاُرَيْكْكُمْ اُیِرَضَوُمْ اُلَكَضَوُمْ اَرِیيَۤنْ
  اُنْنَضَوَيْ اَرِوٕۤنُوۤ يَنْنَضَوَيْ اَرِنْدُوۤیْ
  وَانْاُرَيْكْكَ ماتْتاتيَۤ وَرُنْدِنَوٕۤ مَرَيْیُمْ
  وَكُتْتُرَيْكْكَ اَرِیاتيَۤ مَیَنغْكِنَوٕۤ اَنْدُوۤ
  كُوۤنْاُرَيْكْكُمْ كُرِكُنَنغْكَضْ كَتَنْدَبيَرُ وٕضِميَۤلْ
  كُوتاتيَۤ كُوتِنِنْرَ كُوۤوٕۤنِنْ اِیَلَيْ
  نانْاُرَيْكْكَ نانْآرُوۤ نانْآرُوۤ نَوِلْوٕۤنْ
  نانْيَنَوٕۤ نانُكِنْريَۤنْ نَتَراجَ كُرُوٕۤ.
 • 7. كَنْنُتَيْیِيرْ بيَرُنغْكَرُنَيْكْ كَتَلُتَيْیِيرْ يَنَتُ
  كَنَكْكَرِنْدِيرْ وَظَكْكَرِنْدِيرْ كَضِتْتُوَنْدَنْ رُرَيْتْتِيرْ
  يَنْنُتَيْیارْ يَظُتْتُتَيْیارْ يَلْلارُمْ بُوۤرْرَ
  يَنْنِتَیَ مَلَرْمِسَيْنِنْ ريَظُنْدَرُضِ وَامَبْ
  بيَنْنُتَيْیَ مَنَنغْكَضِكْكَبْ بيَۤرُلَكَمْ كَضِكْكَبْ
  بيَتْتَرُمُتْ تَرُمَكِظَبْ بَتْتَريَلامْ بَرَوَ
  وِنْنُتَيْیَ اَرُتْجُوۤتِ وِضَيْیاتَلْ بُرِیَ
  وٕۤنْتُميَنْريَۤنْ يَنْبَتَنْمُنْ وِرَيْنْدِسَيْنْدِيرْ اَتَرْكيَۤ.
 • 8. بُوتُنَتَنعْسيَیْ مَلَرَتِيَنْ تَلَيْميَۤليَۤ اَمَيْتْتِيرْ
  بُتْتَمُتَمْ اَضِتْتِيرْيَنْ بُنْمَيْيَلامْ بُورُتْتِيرْ
  سَتُمَرَيْآ كَمَنغْكَضْيَلامْ سارْرَرِیَ بيَرِیَ
  تَنِتْتَلَيْمَيْتْ تَنْدَيْیَريَۤ ساكاتَ وَرَمُمْ
  يَتُنِنَيْتْتيَۤنْ نِنَيْتْتانغْكيَۤ اَتُبُرِیُمْ تِرَمُمْ
  اِنْبَاَنُ بَوَنِلَيْیُمْ يَنَكْكَرُضُ وَتَرْكيَۤ
  اِتُتَرُنَمْ يَنْريَۤنْنانْ يَنْبَتَنْمُنْ كُوتُتْتِيرْ
  يَنْبُكَلْوٕۤنْ يَنْبُتَيْنُمْ اَنْبِرُنْدَ وَاريَۤ.
 • 9. كَرُمْبِنْمِكَ اِنِكْكِنْرَ كَرُنَيْاَمُ تَضِتْتِيرْ
  كَنْنَنَيْیِرْ كَنَكَسَبَيْ كَرُتِیَسِرْ سَبَيْمُنْ
  تُرُمْبِنْمِكَسْ سِرِیيَۤنْنانْ اَنْرُنِنْرُ تُیَرْنْديَۤنْ
  تُیَريَۤلْيَنْ ريَلْلَيْیِتْتِيرْ تُرَيْیيَۤاَوْ وٕلْلَيْ
  وِرُمْبُرَآ یِرْرِتُتانْ تَرُنَمْاِنْدَتْ تَرُنَمْ
  وِرَيْنْدَرُضَ وٕۤنْتُميَنَ وِضَمْبِنِنْريَۤنْ اَتِیيَۤنْ
  بيَرُمْبِظَيْكَضْ اَنَيْتْتِنَيْیُمْ بُورُتْتَرُضِ اِنْناضْ
  بيَرِتَضِتْتِيرْ اَرُتْبيَرُمَيْ بيَرْرَوَضِلْ بيَرِتيَۤ.
 • 10. اَنْناضِلْ اَتِسْسِرِیيَۤنْ اَمْبَلَوَا یِلِليَۤ
  اَرُضَيْنِنَيْنْ تُورُبُرَتْتيَۤ اَیَرْنْدَظُتُ نِنْريَۤنْ
  مُنْناضِلْ یانْبُرِنْدَ بيَرُنْدَوَتْتالْ يَنَكْكُ
  مُكَمَلَرْنْدُ مُوظِنْدَاَرُنْ مُوظِیَيْنِنَيْنْ تَنْدَسْ
  سيَنْناضَيْ يَتِرْبارْتْتيَۤ بَنْناضُمْ كَضِتْتيَۤنْ
  سِنْدَيْمَلَرْنْ تِرُنْديَۤنْاَسْ سيَلْوَمِكُ تِرُناضْ
  اِنْناضيَۤ آتَلِنالْ يَنَكْكَرُضْوِيرْ يَنْريَۤنْ
  يَنْبَتَنْمُنْ اَضِتْتِيرْنُمْ اَنْبُلَكِلْ بيَرِتيَۤ.

இறை எளிமையை வியத்தல் // இறை எளிமையை வியத்தல்

No audios found!