திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
كَيْمْمارِنْمَيْ
kaimmāṟiṉmai
اُلَبْبِلْ اِنْبَمْ
ulappil iṉpam
Sixth Thirumurai

059. وٕۤنْتُكُوۤضْ
vēṇṭukōḷ

  يَظُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اُرَتْتَوَانْ اَكَتْتيَۤ اُرَتْتَوَا نعانَ اُوضِیِنالْ اُوۤنغْكُمْاُوۤرْ سِتْتِ
  بُرَتْتَوَا بيَرِیُوۤرْ بُرَتْتَوَا كُرْرَمْ بُورُتْتَتِ یيَۤنْتَنَكْ كَضِتْتَ
  وَرَتْتَوَا اُنْمَيْ وَرَتْتَوَا آكَ مَنغْكَضُمْ مَرَيْكَضُمْ كاناتْ
  تَرَتْتَوَا اَرِوَا تَرَتْتَوَا بُوتُوِلْ تَنِتْتَوَا اِنِتْتَوَاظْ وَرُضيَۤ.
 • 2. مُنْنَوَا تِبَرْكْكُ مُنْنَوَا وٕۤتَ مُتِمُتِ مُوظِكِنْرَ مُتَلْوَا
  بِنْنَوَا تِبَرْكْكُبْ بِنْنَوَا يَوَرْكْكُمْ بيَرِیَوَا بيَرِیَوَرْ مَتِكْكُمْ
  سِنْنَوَا سِرَنْدَ سِنْنَوَا نعانَ سِتَمْبَرَ وٕضِیِليَۤ نَتِكْكُمْ
  مَنْنَوَا اَمُتَمْ اَنْنَوَا يَلْلامْ وَلْلَوَا نَلْلَوَاظْ وَرُضيَۤ.
 • 3. وِتَيْیَوَا تَنَيْتِيرْ وِتَيْیَوَا سُتْتَ وِتْتَيْمُنْ سِوَوَرَيْ كَتَنْدَ
  نَتَيْیَوَا نعانَ نَتَيْیَوَا اِنْبَ نَتَمْبُرِنْ تُیِرْكْكيَلامْ اُتَوُمْ
  كُوتَيْیَوَا اُوۤوَاكْ كُوتَيْیَوَا يَنَيْیاتْ كُونْتيَنُضْ اَمَرْنْدَرُ ضِیَيَنْ
  اُتَيْیَوَا يَلْلامْ اُتَيْیَوَا اُنَرْنْدُوۤرْكْ كُرِیَوَا بيَرِیَوَاظْ وَرُضيَۤ.
 • 4. وَلَتْتَوَا ناتَ وَلَتْتَوَا سُوۤتِ مَلَيْیَوَا مَنَمُتَلْ كَتَنْدَ
  بُلَتْتَوَا يَنَتُ بُلَتْتَوَا تَوِرْتْتُبْ بُورَنَ نعانَنُوۤكْ كَضِتْتَ
  نَلَتْتَوَا وَرَيْیا نَلَتْتَوَا مَرَيْكَضْ ناتِیُمْ كانْبَتَرْ كَرِتامْ
  بَلَتْتَوَا تِرُاَمْ بَلَتْتَوَا يَلْلامْ بَتَيْتْتَوَا بَتَيْتْتَوَاظْ وَرُضيَۤ.
 • 5. اُنَرْنْدَوَرْ اُضَتْتَيْ اُكَنْدَوَا اِیَرْكَيْ اُنْمَيْیيَۤ اُرُوَتایْ اِنْبَمْ
  بُنَرْنْدِتَ يَنَيْتْتانْ بُنَرْنْدَوَا نعانَبْ بُوتُوِليَۤ بُوتُنَتَمْ بُرِنْديَنْ
  كُنَنْدِكَظْنْ تُوۤنغْكُمْ كُنَتْتَوَا كُنَمُمْ كُرِكَضُمْ كُوۤلَمُمْ كُلَمُمْ
  تَنَنْدَسَنْ مارْكْكَتْ تَنِنِلَيْ نِرُتْتُمْ تَكْكَوَا مِكْكَوَاظْ وَرُضيَۤ.
 • 6. تَتْتُوَنغْ كَتَنْدَ تَتْتُوَا نعانَ سَمَرَسَ سُتْتَسَنْ مارْكْكَسْ
  سَتْتُوَ نيَرِیِلْ نَتَتْتِيَنْ تَنَيْميَۤلْ تَنِنِلَيْ نِرُتْتِیَ تَلَيْوَا
  سِتْتُوَنْ تاتُمْ سِتْتِما بُرَتْتِلْ تِكَظْنْدَوَا تِكَظْنْديَنَ تُضَتْتيَۤ
  اُوتْتُنِنْ رُوۤنغْكُمْ اُتَيْیَوَا كَرُنَيْ اُضَتْتَوَا وَضَتْتَوَاظْوَرُضيَۤ.
 • 7. مَتَمْبُكَلْ مُتِبُ كَتَنْدَميَیْنعْ نعانَ مَنْرِليَۤ وَیَنغْكُوضْنا تَكَنعْسيَیْ
  بَتَمْبُكَلْ اَتِیيَۤرْ كَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِبْ بَرِسُتَنْ تِتُتُمْيَنْ رُضَتْتيَۤ
  نِتَمْبُكَلْ كَرُنَيْ نيَرِیَوَا اِنْبَ نِلَيْیَوَا نِتْتَنِرْ كُنَمامْ
  سِتَمْبُكَلْ وٕۤتَ سِرَتْتَوَا اِنِتْتَ تيَۤنَوَا نعانَوَاظْ وَرُضيَۤ.
 • 8. مُووِرُ مُتِبُمْ كَتَنْدَتُوۤرْ اِیَرْكَيْ مُتِبِليَۤ مُتِنْديَنَ تُتَمْبُمْ
  آوِیُمْ تَنَتُ مَیَمْبيَرَكْ كِتَيْتْتَ اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِاَمْ بَلَوَا
  اُوۤوُرُ مُتَلا اُرَيْكْكُمْميَیْ اُرُوُمْ اُنَرْسْسِیُمْ اُوضِبيَرُ سيَیَلُمْ
  ميَۤوِنِنْ رَوَرْكْكُضْ ميَۤوِیَ اُنَرْوُضْ ميَۤیَوَا تُویَوَاظْ وَرُضيَۤ.
 • 9. بَنغْكَمُوۤرْ اَنُوُمْ بَرْرِتا اَرِوَالْ بَرْرِیَ بيَرْرِیارْ اُضَتْتيَۤ
  تَنغْكُمُوۤرْ سُوۤتِتْتَنِ بْبيَرُنغْ كَرُنَيْتْ تَرَنْدِكَظْ سَتْتِیَتْ تَلَيْوَا
  تُنغْكَمُرْ رَظِیا نِلَيْتَرُمْ اِیَرْكَيْتْ تُونْمَيْیامْ سُتْتَسَنْ مارْكْكَسْ
  سَنغْكَنِنْ ريَۤتْتُمْ سَتْتِیَ نعانَ سَبَيْیَوَا اَبَیَوَاظْ وَرُضيَۤ.
 • 10. اِنِتْتَسيَنغْ كَرُمْبِلْ يَتُتْتَتِينعْ سارْرِنْ اِضَمْبَتَبْ باكُوتُ تيَۤنُمْ
  كَنِتْتَتِينغْ كَنِیِنْ اِرَتَمُمْ كَلَنْدُ كَرُتْتيَلامْ كَضِتْتِتَ اُنْتَ
  مَنِتْتَرُمْ اَمُتَ اُنَوُكُونْ تَرُنْدُمْ وَانَناتْ تَوَرْكَضُمْ وِیَكْكَتْ
  تَنِتْتَميَیْنعْ نعانَاَمُتيَنَكْ كَضِتْتَ تَنِیَوَا اِنِیَوَاظْ وَرُضيَۤ.

இனித்த வாழ்வருள் எனல் // வேண்டுகோள்

No audios found!