திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
مُرَيْیِتْتَ بَتْتُ
muṟaiyiṭṭa pattu
آرْرابْ بُلَمْبَلْ
āṟṟāp pulampal
Fifth Thirumurai

029. نيَنعْسَوَلَنغْ كُورَلْ
neñsavalaṅ kūṟal

  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اِظُتَيْ نيَنعْسِنيَۤنْ يَنْسيَیْوَانْ بِرَنْديَۤنْ
  يَۤظَيْ مارْمُلَيْكْ كيَۤوِظَيْنْ تُظَنْريَۤنْ
  بَظُتَيْ بامْبيَنَ مَیَنغْكِنَنْ كُوتِیيَۤنْ
  باوِ یيَۤنْيَنْدَبْ بَرِسُكُونْ تَتَيْوٕۤنْ
  اَظُتُ كَنْكَضْنِيرْ آرْنْدِتُمْ اَتِیَرْ
  اَكَتْتُضْ اُورِیَ آنَنْدَ اَمُتيَۤ
  تُوظُتُ مالْبُكَظْ تَنِكَيْيَنْ اَرَسيَۤ
  تُوۤنْرَ ليَۤبَرَنعْ سُتَرْتَرُمْ اُوضِیيَۤ.
 • 2. وَنعْسَ نيَنعْسِنيَۤنْ وَلْوِلَنغْ كَنَيْیيَۤنْ
  مَنغْكَيْ مارْمُلَيْ مَلَيْتَنِلْ اُرُضْوٕۤنْ
  بَنعْسَ باتَكَمْ اُوۤرْاُرُ يَتُتْتيَۤنْ
  باوِ یيَۤنْيَنْدَبْ بَرِسُكُونْ تَتَيْوٕۤنْ
  كَنعْسَنْ مالْبُكَظْ كَرُنَيْیَنغْ كَتَليَۤ
  كَنْكَضْ مُونْرُتَيْكْ كَرُمْبُوضِرْ مُتْتيَۤ
  اَنعْسَلْ اَنعْسَلْيَنْ رَنْبَرَيْكْ كاكْكُمْ
  اَنْنَ ليَۤتَنِ كاسَلَتْ تَرَسيَۤ
 • 3. مَيْیَلْ نيَنعْسِنيَۤنْ مَتِþیِليَۤنْ كُوتِیَ
  وَاتْكَ نارْمُلَيْ مَلَيْكْكُبَ سَرِتْتيَۤنْ
  بَيْیَ بامْبِنَيْ نِكَرْتْتَوٕنغْ كُوتِیَ
  باوِ یيَۤنْيَنْدَبْ بَرِسُكُونْ تَتَيْوٕۤنْ
  ميَیْیَرْ اُضْضَكَمْ وِضَنغْكُوضِ وِضَكْكيَۤ
  ميَۤلَيْ یُوۤرْكَضُمْ وِضَمْبَرُمْ بُورُضيَۤ
  سيَیْیَ ميَۤنِيَمْ سِوَبِرانْ اَضِتْتَ
  سيَلْوَ ميَۤتِرُتْ تَنِكَيْیَنْ تيَۤوٕۤ.
 • 4. مَتِیِلْ نيَنعْسِنيَۤنْ اُوۤتِیِنَيْ اَنَيْیيَۤنْ
  ماتَرْ كَنْيَنُمْ وَلَيْیِتَيْبْ بَتْتيَۤنْ
  بَتِیِلْ يَۤظَيْیيَۤنْ بَتِرْرُوَنعْ سَكَنيَۤنْ
  باوِ یيَۤنْيَنْدَبْ بَرِسُكُونْ تَتَيْوٕۤنْ
  بُوتِیِلْ آتِیَ سِوَبِرانْ اَضِتْتَ
  بُنْنِ یااَرُتْ بُوۤتَكَ ناتا
  تُتِاِ رامَنُكْ كَرُضْسيَیُمْ تَنِكَيْتْ
  تُ‘یَ نيَۤبَسُنْ تُوۤكَيْوَا كَنَنيَۤ.
 • 5. تُتْتَ نيَنعْسِنيَۤنْ يَتْتِیَيْ اَنَيْیيَۤنْ
  تُیَرْسيَیْ ماتَرْكَضْ سُوظَلُضْ تِنَمُمْ
  بَتْتَ وَنعْسَنيَۤنْ يَنْسيَیَ اُتِتْتيَۤنْ
  باوِ یيَۤنْيَنْدَبْ بَرِسُكُونْ تَتَيْوٕۤنْ
  نَتْتَمْ آتِیَ نایَكَنْ اَضِتْتَ
  نَلْلَ مانِكْكَ نایَكَ مَنِیيَۤ
  مَتْتَ رابْبُوظِلْ سُوظْتِرُتْ تَنِكَيْ
  وَضْضَ ليَۤمَیِلْ وَاكَنَتْ تيَۤوٕۤ
 • 6. كایُمْ نيَنعْسِنيَۤنْ بيَۤیِنَيْ اَنَيْیيَۤنْ
  كَتِكُوضْ كُوۤتَيْیَرْ كَنْوَلَيْبْ بَتْتيَۤنْ
  بایُمْ وٕمْبُلِ نِكَرْتْتَوٕنعْ سِنَتْتيَۤنْ
  باوِ یيَۤنْيَنْدَبْ بَرِسُكُونْ تَتَيْوٕۤنْ
  تایُمْ تَنْدَيْیُمْ سامِیُمْ يَنَتُ
  سارْبُمْ آكِیَ تَنِكَيْیَنغْ كُكَنيَۤ
  آیُمْ كُونْرَيْسيَنعْ سَتَيْكْكَنِنْ تاتُمْ
  اَيْیَرْ تَنْدَرُضْ آنَنْدَبْ بيَۤريَۤ.
 • 7. تِينغْكُ نيَنعْسِنيَۤنْ وٕۤنغْكَيْیَيْ اَنَيْیيَۤنْ
  تِيیَ ماتَرْتَمْ تِرَتْتُظَلْ كِنْريَۤنْ
  بانغْكِ لارُوتُمْ بَظَكِیَ وٕرِیيَۤنْ
  باوِ یيَۤنْيَنْدَبْ بَرِسُكُونْ تَتَيْوٕۤنْ
  تيَۤنغْكُ كَنغْكَيْیَيْسْ سيَنعْسَتَيْ اِرُتْتُمْ
  سِوَبِ رانْسيَلْوَتْ تِرُاَرُتْ بيَۤريَۤ
  اُوۤنغْكُ نَلْتَنِ كاسَلَتْ تَمَرْنْدَ
  اُنْمَيْ یيَۤيَنَكْ كُرْرِتُمْ تُنَيْیيَۤ.
 • 8. كَضْضَ نيَنعْسِنيَۤنْ نَنعْسِنَيْ اَنَيْیيَۤنْ
  كَتِیَ ماتَرْتَمْ كَرُكْكُظِ يَنُمْاُوۤرْ
  بَضْضَمْ آظْنْدِتُ بُلَيْیَنيَۤنْ كُولَيْیيَۤنْ
  باوِ یيَۤنْيَنْدَبْ بَرِسُكُونْ تَتَيْوٕۤنْ
  وٕضْضَ وَارْسَتَيْ وِتْتَكَبْ بيَرُمانْ
  وٕۤنْتَ نَرْبُورُضْ وِرِتْتُرَيْتْ تُوۤنيَۤ
  بُضْاَ لَمْبُتَنْ وَاوِسُوظْ تَنِكَيْبْ
  بُورُبْبَ مَرْنْدِتُمْ بُنِتَبُو رَنَنيَۤ.
 • 9. مَتْتَ نيَنعْسِنيَۤنْ بِتْتَرِلْ تِرِوٕۤنْ
  ماتَرْ كَنْكَضِنْ مَیَنغْكِنِنْ رَلَيْنْديَۤنْ
  بَتْتِ يَنْبَتُوۤرْ اَنُوُمْاُرْ رِلْليَۤنْ
  باوِ یيَۤنْيَنْدَبْ بَرِسُكُونْ تَتَيْوٕۤنْ
  بِتْتَ نایَكَنْ اَرُضْتِرُبْ بيَۤريَۤ
  بِرَمَنْ مالُكْكُمْ بيَۤسَرُمْ بُورُضيَۤ
  تَتْتَيْ باتُرُمْ بُوظِرْسيَرِ تَنِكا
  سَلَتْتِنْ ميَۤوِیَ تَرْبَرَ اُوضِیيَۤ.
 • 10. اَظُكْكُ نيَنعْسِنيَۤنْ بُویْیَلَ تَرِیيَۤنْ
  اَنَنغْكَ نارْمَیَلْ آظَتْتِلْ وِظُنْديَۤنْ
  بَظُكْكُمْ مُوتَرُضْ سيَۤرْنْدِتُنغْ كُوتِیيَۤنْ
  باوِ یيَۤنْيَنْدَبْ بَرِسُكُونْ تَتَيْوٕۤنْ
  مَظُكْكَيْ يَۤنْدِیَ ماسِلا مَنِكْكُضْ
  مَنْنِ اُوۤنغْكِیَ وَضَرْاُوضِبْ بِظَمْبيَۤ
  وَظُكْكِ لارْبُكَظْ تَنِكَيْيَنْ اَرَسيَۤ
  وَضْضَ ليَۤيَنْنَيْ وَاظْوِكْكُمْ بُورُضيَۤ.

நெஞ்சவலங் கூறல் // நெஞ்சவலங் கூறல்