திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
نيَنعْسَوَلَنغْ كُورَلْ
neñsavalaṅ kūṟal
تِرُوَرُضْ وِظَيْتَلْ
tiruvaruḷ viḻaital
Fifth Thirumurai

030. آرْرابْ بُلَمْبَلْ
āṟṟāp pulampal

  كُوسْسَكَكْ كَوِبْبا
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اَنْناوُوۤ يَنْ اَرُمَيْ اَيْیاوُوۤ بَنْنِرَنْتُ
  كَنْناوُوۤ وٕۤلْبِتِتْتَ كَيْیاوُوۤ سيَمْبَوَضَ
  وَنْناوُوۤ نَرْرَنِكَيْ مَنْناوُوۤيَنْريَنْريَۤ
  يَنْناوُوۤ تُنْبَتْ تِرُنغْكَتَرْكُضْ مَنْنِنَنيَۤ.
 • 2. مَنْنَبْبارْ بُوۤرْرُ مَنِیيَۤنِنْ بُونْنَرُضَيْتْ
  تُنْنَبْبا راتُ سُظَنْريَۤنْ اَرُنَيْكِرِ
  تَنْنَبْبا نَرْرَنِكَيْ تَنْنِلْ اَمَرْنْدَرُضُمْ
  يَنْنَبْبا اِنْنُمْ اِنْدَ يَۤظَيْكْ كِرَنغْكایُوۤ.
 • 3. كایْنِنْرَ نيَنعْسَكْ كَتَيْیيَۤنْ تِرُتْتَنِكَيْ
  وَایْنِنْ رُنَتُبُكَظْ وَایْباتَكْ كَيْكُوِتْتُتْ
  تُویْنِنْريَۤ تاضَيْتْتُوظُتاتِتْ تُنْبَمْيَلامْ
  بُوۤیْنِنْ رَتَيْوٕۤنُوۤ بُنْنِیَنِنْ بُونْنَرُضيَۤ.
 • 4. بُونْبِنِكْكُمْ نيَنعْسَبْ بُلَيْیيَۤنَيْ اِوْوُلَكِلْ
  وَنْبِنِكْكُوۤ بيَرْرُ وَضَرْتْتایْ اَرِیيَۤنيَۤ
  يَنْبِنَيْتْتارْ وَضْضَرْ كِنِمَيْ بيَرُمْمَنِیيَۤ
  اَنْبِنَيْتْتُوۤرْ بُوۤرْرُمْ اَرُتْتَنِكَيْ مَنْنَوَنيَۤ.
 • 5. وَنْنُوۤیُمْ وَنعْسَكَرْتَمْ وَنْسارْبُمْ وَنْتُیَرُمْ
  يَنْنُوۤیُنغْ كُونْتَتَنَيْ يَنْنِ اِتِوٕۤنُوۤ
  اَنْنُوۤ مُرَيْبُوۤكِ اَيْیا مُرَيْیيَۤیُوۤ
  مَنْنُوۤ مُرَيْتَنِكَيْ وَاظْوٕۤ مُرَيْیيَۤیُوۤ.

ஆற்றாப் புலம்பல் // ஆற்றாப் புலம்பல்