திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اَتِمَيْبْ بيَۤرُ
aṭimaip pēṟu
تِرُوَرُتْبيَۤرُ
tiruvaruṭpēṟu
Sixth Thirumurai

084. اُتْتِرَنعانَسِتَمْبَرَ مالَيْ
uttirañāṉasitampara mālai

  كَتْتَضَيْكْ كَلِتْتُرَيْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اَرُضُوۤنغْكُ كِنْرَ تَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِ یَتَيْنْدَتيَنْرَنْ
  مَرُضُوۤنغْكُ رامَلْ تَوِرْتْتَتُ نَلْلَ وَرَمَضِتْتيَۤ
  بُورُضُوۤنغْكِ نانْاَرُتْ بُومِیِلْ وَاظَبْ بُرِنْدَتيَنْرُمْ
  تيَرُضُوۤنغْكَ اُوۤنغْكُوَ تُتْتَرَ نعانَ سِتَمْبَرَميَۤ.
 • 2. اِنَيْيَنْرُ تانْتَنَكْ كيَۤرْرَتُ بُوۤرْرُمْ يَنَكْكُنَلْلَ
  تُنَيْيَنْرُ وَنْدَتُ سُتْتَسَنْ مارْكْكَتْتِلْ تُوۤیْنْدَتيَنْنَيْ
  اَنَيْيَنْ رَنَيْتْتُكْكُونْ تَيْنْدُوظِلْ اِينْدَ تَرُضُلَكِلْ
  تِنَيْاَيْنْدُ ماكِیَ تُتْتَرَ نعانَ سِتَمْبَرَميَۤ.
 • 3. اُلَكَميَ لانْدُوظَ اُرْرَ تيَنَكْكُنْمَيْ اُونْمَيْتَنْديَۤ
  اِلَكَيَ لامْبَتَيْتْ تارُیِرْ كاتْتَرُضْ يَنْرَتيَنْرُمْ
  كَلَكَمِ لاسْسُتْتَ سَنْمارْكْكَ سَنغْكَمْ كَلَنْدَتُبارْتْ
  تِلَكَميَ نانِنْرَ تُتْتَرَ نعانَ سِتَمْبَرَميَۤ.
 • 4. بَوَميَۤ تَوِرْبْبَتُ ساكا وَرَمُمْ بَیَبْبَتُنَلْ
  تَوَميَۤ بُرِنْدَوَرْكْ كِنْبَنْ تَرُوَتُ تانْتَنَكْكيَۤ
  اُوَميَۤ یَمانَ تُوضِاُوۤنغْكُ كِنْرَ تُوضِرُنعْسُتْتَ
  سِوَميَۤ نِرَيْكِنْرَ تُتْتَرَ نعانَ سِتَمْبَرَميَۤ.
 • 5. اُوتْتا رَيْیُمْاِظِنْ تارَيْیُمْ نيَۤرْكَنْ تُوَكْكَاُورُ
  مِتْتارَيْ وَاظْوِبْبَ تيَۤرْرارْكْ كَمُتَمْ وِضَمْبِاِتُ
  وِتْتارَيْكْ كابْبَتُ سِتْتاتُ كِنْرَتُ ميَۤتِنِميَۤلْ
  سيَتْتارَيْ مِيتْكِنْرَ تُتْتَرَ نعانَ سِتَمْبَرَميَۤ.
 • 6. يَتْتالُمْ مِكْكَ تيَنَكْكَرُضْ اِينْدَتيَلْ لامُمْوَلْلَ
  سِتْتاتَلْ سيَیْكِنْرَ تيَلْلا اُلَكُمْ سيَظِكْكَ وَيْتْتَ
  تِتْتا رَنِكْكَنِ آیَتُ وَانْتُوظَرْ كيَۤرْرَتيَنغْكُمْ
  سيَتْتالْ يَظُبْبُوَ تُتْتَرَ نعانَ سِتَمْبَرَميَۤ.
 • 7. كُرُنيَرِكْ كيَۤيَنْنَيْكْ كُوتْتِكْ كُوتُتْتَتُ كُورَرِتامْ
  بيَرُنيَرِكْ كيَۤسيَنْرَ بيَۤرْكْكُكْ كِتَيْبْبَتُ بيَۤیْاُلَكَكْ
  كَرُنيَرِكْ كيَۤرْرَوَرْ كانَرْ كَرِیَتُ كاتْتُكِنْرَ
  تِرُنيَرِكْ كيَۤرْكِنْرَ تُتْتَرَ نعانَ سِتَمْبَرَميَۤ.
 • 8. كُولْلا نيَرِیَتُ كُوۤتا نِلَيْیَتُ كُوۤبَمِلارْ
  سُولْلالْ اُوَنْدَتُ سُتْتَسَنْ مارْكْكَنْ تُنِنْدَتُلَ
  كيَلْلامْ اَضِبْبَ تِرَنْدالْ يَظُبْبُوَ تيَۤتَمْاُونْرُمْ
  سيَلْلا وَضَتْتِنَ تُتْتَرَ نعانَ سِتَمْبَرَميَۤ.
 • 9. كاناتَ كاتْسِكَضْ كاتْتُوِكْ كِنْرَتُ كالَميَلْلامْ
  وِيناضْ كَظِبْبَوَرْكْ كيَیْتَرِ تانَتُ وٕنعْسِنَتْتالْ
  كُوۤناتَ نيَنعْسِلْ كُلاوِنِرْ كِنْرَتُ كُوتِنِنْرُ
  سيَۤناتَرْ وَاظْتْتُوَ تُتْتَرَ نعانَ سِتَمْبَرَميَۤ.
 • 10. سُولْوَنْدَ وٕۤتَ مُتِمُتِ مِيتِلْ تُلَنغْكُوَتُ
  كَلْوَنْدَ نيَنعْسِنَرْ كانَرْ كَرِیَتُ كامَمِلارْ
  نَلْوَنْ تَنَيْسيَیَ نَنْنِیَ بيَۤرَتُ نَنْريَنَكْكيَۤ
  سيَلْوَنْدَنْ تاتْكُونْتَ تُتْتَرَ نعانَ سِتَمْبَرَميَۤ.
 • 11. يَۤكانْدَ ماكِ وٕضِیایْ اِرُنْدَتِنغْ كيَنْنَيْمُنْنيَۤ
  مُوۤكانْدَ كارَتْتِنْ مِيتْتَتيَنْ نيَنعْسَ مُیَنغْكِرُمْبِنْ
  ماكانْدَ مانَتُ وَلْوِنَيْ تِيرْتْتيَنَيْ وَاظْوِتْتيَنْرَنْ
  تيَۤكانْدَ نِيكْكِیَ تُتْتَرَ نعانَ سِتَمْبَرَميَۤ.

உத்திரஞானசிதம்பர மாலை // உத்திரஞானசிதம்பர மாலை

No audios found!