திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اَرُتْبيَرُنعْسُوۤتِ اَتَيْوُ
aruṭperuñsōti aṭaivu
اُتْتِرَنعانَسِتَمْبَرَ مالَيْ
uttirañāṉasitampara mālai
Sixth Thirumurai

083. اَتِمَيْبْ بيَۤرُ
aṭimaip pēṟu

  نيَۤرِسَيْ وٕنْبا
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اَرُضْاَضِتْتانْ اَنْبَضِتْتانْ اَمْبَلَتْتانْ اُنْمَيْبْ
  بُورُضْاَضِتْتانْ يَنْنُتْ بُنَرْنْدانْ - تيَرُضْاَضِتْتانْ
  يَسْسُوۤ تَنَيْیُمْ اِیَرْرامَلْ آنْتُكُونْتانْ
  اَسْسُوۤ يَنَكْكَوَنْبُوۤلْ آرْ.
 • 2. آرَنَمُمْ آكَمَمُمْ آنغْكانغْ كُنَرْتْتُكِنْرَ
  كارَنَمُمْ كارِیَمُمْ كاتْتُوِتْتانْ - بُورَنَنْسِرْ
  رَمْبَلَتْتانْ يَنْناسَيْ اَبْبَنْ يَلاوَلْلَ
  سيَمْبَلَتْتَيْ يَنْاُضَتْتيَۤ سيَۤرْتْتُ.
 • 3. سيَۤرْتْتانْ بَتَمْيَنْ سِرَتْتيَۤ تِرُوَرُتْكَنْ
  بارْتْتانْيَنْ يَنْنَميَلامْ بالِتْتانْ - تِيرْتْتانْيَنْ
  تُنْبَميَلامْ تُوكْكَميَلامْ سُوظاتُ نِيكْكِوِتْتانْ
  اِنْبَميَلامْ تَنْدانْ اِسَيْنْدُ.
 • 4. اِسَيْنْدانْيَنْ اُضْضَتْ تِرُنْدانْ يَنَيْیُمْ
  نَسَيْنْدانْيَنْ باتْتَيْ نَیَنْدانْ - اَسَيْنْداتُ
  مایَيْ مَنَمْاَتَكْكِ وَيْتْتانْ اَرُضْيَنُمْيَنْ
  تایَيْمَكِظْ اَمْبَلَوَنْ تانْ.
 • 5. تانيَۤ اَرُضْآنانْ تانيَۤ بُورُضْآنانْ
  تانيَۤيَلْ لامْوَلْلَ تانْآنانْ - تانيَۤتانْ
  نانْآنانْ يَنْنُتَيْیَ نایَكَنْآ نانْنعانَ
  وَانْآنانْ اَمْبَلَتْتيَمْ مانْ.
 • 6. مانْمُتَلا اُضْضَ وَظَكْكيَلْلامْ تِيرْتْتَرُضِتْ
  تانْمُتَلایْ يَنْنُضَميَۤ سارْنْدَمَرْنْدانْ - تيَۤنْمُتَلاتْ
  تِتْتِكْكُمْ بَنْتَميَلامْ سيَۤرْتْتانغْكيَنْ سِنْدَيْتَنِلْ
  تِتْتِكْكُمْ اَمْبَلَتْتانْ تيَۤرْنْدُ.
 • 7. تيَۤرْنْديَۤنْ تيَضِنْديَۤنْ سِوَميَۤ بُورُضْيَنَاُضْ
  اُوۤرْنْديَۤنْ اَرُضَمُتَمْ اُنْكِنْريَۤنْ - سارْنْديَۤنْسِرْ
  رَمْبَلَتْتِلْ يَلْلامْوَلْ لانَيْ اَوَنْاَرُضالْ
  يَمْبَلَتْتيَلْ لامْوَلَنْآ نيَۤنْ.
 • 8. آنيَۤنْ اَوَنا اَوَنْاَرُضالْ آنغْكانغْكُ
  نانيَۤ كَضِتْتُ نَتِكْكِنْريَۤنْ - تانيَۤيَنْ
  تَنْدَيْيَنْبالْ وَيْتْتَ تَیَوَيْنِنَيْكْ كُنْدُوۤرُمْ
  سِنْدَيْوِیَكْ كِنْريَۤنْ تيَرِنْدُ.
 • 9. تيَرِنْديَۤنْ اَرُضالْ سِوَمْاُونْريَۤ يَنْرُ
  بُرِنْديَۤنْ سِوَمْبَلِكْكُمْ بُوسَيْ - وِرِنْدَمَنَسْ
  سيَۤتْتَيْيَلامْ تِيرْتْتُوِتْتيَۤنْ سِتْتيَلْلامْ وَلْلَاَرُضْ
  ناتْتَيْيَلامْ كَيْكْكُونْتيَۤنْ نانْ.
 • 10. نانْسيَیْتَ نَرْرَوَنْدانْ یاتُوۤ نَوِرْرَرِتُ
  وَانْسيَیْتَ تيَۤوَريَلامْ وَنْديَۤوَلْ - تانْسيَیْتُ
  تَمْبَلَمْيَنْ ريَۤمَتِكْكَتْ تانْوَنْديَنْ نُتْكَلَنْدانْ
  اَمْبَلَوَنْ تَنْاَرُضِ نالْ.

அடிமைப் பேறு // அடிமைப் பேறு

No audios found!