திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
سَنْمارْكْكَ نِلَيْ
saṉmārkka nilai
تَلَيْوِ تُوۤظِكْكُ اُرَيْتْتَلْ
talaivi tōḻikku uraittal
Sixth Thirumurai

073. سِوَانَنْدَبْ بَرْرُ
sivāṉantap paṟṟu

  كَتْتَضَيْكْ كَلِتْتُرَيْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. وٕۤتَمُمْ وٕۤتَتْتِنْ اَنْدَمُمْ بُوۤرْرَ وِضَنغْكِیَنِنْ
  باتَمُمْ مامُتِ یُمْكَنْتُ كُوضْضُمْ بَتِيَنَكْكيَۤ
  بُوۤتَمُمْ بُوۤتَتْ تَرُضْاَمُ تُمْتَنْدَ بُنْنِیَنيَۤ
  ناتَمُمْ ناتَ مُتِیُمْ كَتَنْدَ نَتَتْتَوَنيَۤ.
 • 2. وَنْنَبْبُونْ نَمْبَلَ وَاظْوٕۤيَنْ كَنْنِنُضْ مامَنِیيَۤ
  سُنْنَبْبُونْ نِيرْرُوضِ اُوۤنغْكِیَ سُوۤتِسْ سُكَبْبُورُضيَۤ
  يَنْنَبْبَ یِنْرَيَنْ يَنْنَمْ يَلامْمُنْنَرْ اِيكَاِتيَنْ
  وِنْنَبْبَمْ يَۤرْرُ وَرُوَایْيَنْ بالْوِرَيْنْ تيَۤوِرَيْنْديَۤ.
 • 3. سِرْسَبَيْ اَبْبَنَيْكْ كَنْتُكُونْ تيَۤنْاَرُضْ تيَضْضَمُتَمْ
  سَرْسَبَيْ اُضْضَمْ تَظَيْكْكَاُنْ تيَۤنْاُنْمَيْ تانْاَرِنْدَ
  نَرْسَبَيْسْ سِتْتِكَضْ يَلْلامْيَنْ كَيْوَسَمْ نَنْنَبْبيَرْريَۤنْ
  بُورْسَبَيْ اُوۤنغْكَبْ بُرِنْداتُ تَرْكُبْ بُكُنْدَنَنيَۤ.
 • 4. وَرَيْیَرْرَ سِيرْبْبيَرُ وَاظْوُتَنْ تيَنْمَنَمْ مَنْنِيَنْرُمْ
  بُرَيْیَرْرَ ميَیْنْنِلَيْ يَۤرْرِميَیْنعْ نعانَبْ بُوتُوِنِتَيْتْ
  تِرَيْیَرْرَ كاتْسِ اَضِتْتِنْ نَمُتَتْ تيَضِوَرُضِ
  نَرَيْیَرْرُ مُوبْبَرْ رِرَبْبَرْ رِرُكْكَوُمْ نَلْكِیَتيَۤ.
 • 5. تایاكِ يَنْاُیِرْتْ تَنْدَيْیُمْ آكِيَنْ سَرْكُرُوَایْتْ
  تيَۤیابْ بيَرُمْبَتَمْ آكِيَنْ سَتْتِیَتْ تيَیْوَمُمایْ
  وَایارَبْ باتُمْنَلْ وَاكْكَضِتْ تيَنْاُضَمْ مَنْنُكِنْرَ
  تُویا تِرُنَتَ رایاسِرْ رَمْبَلَسْ سُوۤتِیَنيَۤ.
 • 6. آتِیُمْ اَنْدَمُمْ اِلْلاتْ تَنِسْسُتَ راكِاِنْبَ
  نِيتِیُمْ نِيرْمَيْیُمْ اُوۤنغْكَبْ بُوتُوِلْ نِرُتْتَمِتُمْ
  سُوۤتِیُمْ وٕۤتِیُمْ نانْاَرِنْ تيَۤنْاِسْ سيَكَتَلَتْتِلْ
  ساتِیُمْ بيَۤتَسْ سَمَیَمُمْ نِينغْكِتْ تَنِتْتَنَنيَۤ.
 • 7. تَنْنيَۤ رِلاتَ تَلَيْوَاسِرْ رَمْبَلَمْ تَنْنِلْيَنْنَيْ
  اِنْنيَۤ اَتَيْكُوِتْ تِنْبَرُضْ وَایْاِتُ وٕۤتَرُنَمْ
  اَنْنيَۤ يَنَيْبْبيَرْرَ اَبْبايَنْ رُنْنَيْ اَتِكْكَتِكْكيَۤ
  سُونْنيَۤنْمُنْ سُولْلُكِنْ ريَۤنْبِرَ يَۤتُنْ تُنِنْدِلَنيَۤ.
 • 8. تيَۤكاتِ مُونْرُمْاُنْ بارْكُوتُتْ تيَۤنْنِنْ تِرُوَتِكْكيَۤ
  مُوۤكا تِبَنْيَنْ رُلَكَوَرْ تُورْرَ مُیَلُكِنْريَۤنْ
  ناكا تِبَرُمْ وِیَنْدِتَ يَنْيَتِرْ نَنْنِيَنْرُمْ
  ساكا وَرَنْدَنْدُ سَنْمارْكْكَ نِيتِیُمْ سارْرُكَوٕۤ.
 • 9. كَرْريَۤنْسِرْ رَمْبَلَكْ كَلْوِیَيْكْ كَرْرُكْ كَرُنَيْنيَرِ
  اُرْريَۤنْيَكْ كالَمُمْ ساكامَلْ اُوۤنغْكُمْ اُوضِوَتِوَمْ
  بيَرْريَۤنْ اُیَرْنِلَيْ بيَرْريَۤنْ اُلَكِلْ بِرَنِلَيْیَيْبْ
  بَرْريَۤنْ سِوَانَنْدَبْ بَرْريَۤيَنْ بَرْريَنَبْ بَرْرِنَنيَۤ.
 • 10. تِيمَيْكَضْ یاوُمْ تُولَيْتْتُوِتْ تيَۤنْاِتْ تِنَنْدُوتَنغْكِسْ
  سيَۤمَنَلْ اِنْبَسْ سيَیَليَۤ وِضَنغْكَميَیْسْ سِتْتِيَلامْ
  كامَمُرْ ريَنْنَيْكْ كَلَنْدُكُونْ تاتَكْ كَرُنَيْنَتَتْ
  تامَنْيَنْ اُضْضَمُمْ سارَوُمْ بيَرْرَنَنْ سَتْتِیَميَۤ.

  • 327. نَنْنِنَنيَۤ - مُتَرْبَتِبْبُ., بُو. سُ., سَ. مُ. كَ.

சிவானந்தப் பற்று // சிவானந்தப் பற்று

No audios found!