திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
آتِیَ باتَمْ
āṭiya pātam
اَرْبُتَمْ اَرْبُتَميَۤ
aṟputam aṟputamē
Sixth Thirumurai

126. اَبَیَمْ اَبَیَمْ اَبَیَمْ
apayam apayam apayam

  سِنْدُ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
  بَلْلَوِ
 • 1. اَبَیَمْ اَبَیَمْ اَبَیَمْ.
 • كَنْنِكَضْ
 • 2. اُبَیَمَ تایْيَنْ اُرَوَایْسْ سِتَمْبَرَسْ
  سَبَيْیِلْ نَتَنعْسيَیُمْ سامِ بَتَتْتِرْكيَۤ296 اَبَیَمْ
 • 3. يَمْبَلَتْ تالْيَمْمَيْ يَۤنْرُكُو ضَتْتِلْلَيْ
  اَمْبَلَتْ تاتُمْيَمْ اَيْیَرْ بَتَتْتِرْكيَۤ اَبَیَمْ
 • 4. تَوَسِتَمْ بَرَماكِتْ تَنْمَیَ مایْسْسيَیُمْ
  سِوَسِتَمْ بَرَمَكا تيَۤوَرْ بَتَتْتِرْكيَۤ اَبَیَمْ
 • 5. اُونْرُمْ بَتَتْتِرْ كُیَرْبُورُ ضاكِیيَۤ
  يَنْرُمْيَنْ اُضْضَتْ تِنِكْكُمْ بَتَتْتِرْكيَۤ اَبَیَمْ
 • 6. وَانَنْدَ مانْدِلْلَيْ مَنْرِتَيْ يَنْرُنِنْ
  رانَنْدَتْ تانْتَوَ ماتُمْ بَتَتْتِرْكيَۤ اَبَیَمْ
 • 7. نارا یَنَنُوتُ نانْمُكَ ناتِیَرْ
  بارا یَنَمْسيَیُمْ بَتُمَ بَتَتْتِرْكيَۤ اَبَیَمْ
 • 8. اَنْبَرْ سيَیُمْبِظَيْ آیِرَ مُمْبُورُتْ
  تِنْبَ مَضِكْكُنَمْ اِيسَرْ بَتَتْتِرْكيَۤ اَبَیَمْ
 • 9. كُرْرَمْ سيَیِنُمْ كُنَماكَكْ كُونْتُنَمْ
  اَرْرَمْ تَوِرْكْكُنَمْ اَبْبَرْ بَتَتْتِرْكيَۤ اَبَیَمْ
 • 10. سيَمْبُورُضْ آكِسْ سِتَمْبَرَتْ تيَۤيَنْرُمْ
  نَمْبُورُضْ آنَ نَتيَۤسَرْ بَتَتْتِرْكيَۤ اَبَیَمْ
 • 11. وٕسْسيَنْرَ مایَيْ وِنَيْیاتِ یالْوَنْدَ
  اَسْسَمْ تَوِرْكْكُنَمْ اَيْیَرْ بَتَتْتِرْكيَۤ اَبَیَمْ
 • 12. يَنْنِیَ يَنْنَنغْكَضْ يَلْلا مُتِكْكُنَمْ
  بُنْنِیَ نارْتيَیْوَبْ بُونْنَتِبْ بُوۤتُكْكيَۤ اَبَیَمْ
 • 13. مَنْنَمْ بَرَتْتيَۤ وَتِوِلْ وَتِوَاكِبْ
  بُونْنَمْ بَلَتْتاتُمْ بُونْنَتِبْ بُوۤتُكْكيَۤ اَبَیَمْ
 • 14. ناتَ مُتِیِلْ297 نَتَمْبُرِنْ تَنْبَرْكْكُبْ
  بُوۤتَمْ اَضِكْكِنْرَ بُونْنَتِبْ بُوۤتُكْكيَۤ اَبَیَمْ
 • 15. اُسْسِ تاظْكِنْرَ اُرَوُوۤرْ اُرَوَانَ
  سَسْسِ تانَنْدَتْ تَنِنَتَبْ بُوۤتُكْكيَۤ اَبَیَمْ
 • 16. سِتْتَمُمْ اُضْضَمُمْ تِتْتِتْ تِنِكْكِنْرَ
  بُتْتَمُ تاكِیَ بُونْنَتِبْ بُوۤتُكْكيَۤ اَبَیَمْ
 • 17. اَبَیَمْ اَبَیَمْ اَبَیَمْ.

  • 296. باتَتْتِرْكيَۤ - بِ. اِرا., آ. با.
  • 297. مُتِوِلْ - مُتَرْبَتِبْبُ., بُو. سُ., سَ. مُ. كَ.

அபயம் அபயம் // அபயம் அபயம் அபயம்