திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اَبَیَمْ اَبَیَمْ اَبَیَمْ
apayam apayam apayam
آنِبْبُونْنَمْبَلَكْ كاتْسِ
āṇippoṉṉampalak kāṭsi
Sixth Thirumurai

127. اَرْبُتَمْ اَرْبُتَميَۤ
aṟputam aṟputamē

  سِنْدُ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
  بَلْلَوِ
 • 1. اَرْبُتَمْ اَرْبُتَ ميَۤ - اَرُضْ
  اَرْبُتَمْ اَرْبُتَ ميَۤ.
 • كَنْنِكَضْ
 • 2. سِرْبَتَمْ بُورْبَتَنعْ سِيريَۤ سِرَنْدَتُ
  سِتْتاتُ كِنْرَ تِرُناضْ بِرَنْدَتُ
  كَرْبَتَ نيَنعْسَكْ كَرِسُ تُرَنْدَتُ
  كَرْرَبُویْنْ نُولْكَضْ كَنَتْتيَۤ مَرَنْدَتُ اَرْبُتَمْ
 • 3. سيَتْتارْ يَظُكِنْرَ تِرُناضْ اَتُتْتَتُ
  سِوَنيَرِ اُونْريَۤ يَنغْكُمْتَلَيْ يَتُتْتَتُ
  اِتْتا رَنِمُتَلْ وَانُمْ اُتُتْتَتُ
  اِرَوَا وَرَنْدانْ يَنَكْكُكْ كُوتُتْتَتُ اَرْبُتَمْ
 • 4. آنَنْدَ ناتَكَمْ آتُتَلْ سارْنْدَتُ
  اَتُتْتَ تَرُنَمْ اِتُوَاكَ نيَۤرْنْدَتُ
  اِينَنْدَ مایَيْ اِرُضْوِنَيْ سُوۤرْنْدَتُ
  يَنْنَرُتْ سُوۤتِيَنْ اُضْضَتْتِلْ آرْنْدَتُ اَرْبُتَمْ
 • 5. سَتْتِیَ نعانَ سَبَيْيَنْنُضْ كَنْتَنَنْ
  سَنْمارْكْكَ سِتْتِیَيْ نانْبيَرْرُكْ كُونْتَنَنْ
  نِتْتِیَ نعانَ نِرَيْیَمُ تُنْتَنَنْ
  نِنْدَيْ اُلَكِیَرْ سَنْدَيْیَيْ وِنْتَنَنْ اَرْبُتَمْ
 • 6. وَنعْسَكَرْ اَنعْسِنَرْ وَایْمُوتِسْ سيَنْرَنَرْ
  وَنْدُ تِرُمْبَوُمْ وَایِلِلْ نِنْرَنَرْ
  تَنعْسَمْ يَمَكْكَرُضْ سامِنِي يَنْرَنَرْ
  سَنْمارْكْكَ سَنغْكَتْ تَوَرْكَضيَۤ وٕنْرَنَرْ اَرْبُتَمْ
 • 7. بُرَنغْكُورِ ناريَلْلامْ بُلْليَنَبْ بُوۤیِنَرْ
  بُورْبَتِكْ كِيظْبْبُرَ مِيضَوُ ميَۤیِنَرْ
  مَرَنغْكُورِ نُوۤمْيَنْسيَیْ وُوۤمْيَنْرُ كُویِنَرْ
  وَاظِیَ يَنْرُسُولْ وَایِنَرْ آیِنَرْ اَرْبُتَمْ
 • 8. وٕوْوِنَيْكْ كاتيَلامْ وٕۤرُوتُ وٕنْدَتُ
  وٕیْیَ مامایَيْ وِرِوَرْرُ نُونْدَتُ
  سيَوْوِیَ نعانَمْ سِرَبْبُرَ وَنْدَتُ
  سِتْتِكَضْ یاوَيْیُمْ سيَیْتِتَتْ تَنْدَتُ اَرْبُتَمْ
 • 9. ساتِ سَمَیَسْ سَظَكْكيَلامْ اَرْرَتُ
  سَنْمارْكْكَ نعانَ سَبَيْنِلَيْ بيَرْرَتُ
  ميَۤتِیِرْ ساكاتَ وِتْتَيْیَيْكْ كَرْرَتُ
  ميَیْیَرُتْ سُوۤتِيَنْ اُضْضَتْتِلْ اُرْرَتُ اَرْبُتَمْ
 • 10. اَرْبُتَمْ اَرْبُتَ ميَۤ - اَرُضْ
  اَرْبُتَمْ اَرْبُتَ ميَۤ.

அருள் அற்புதம் // அற்புதம் அற்புதமே