திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
كَيْیَتَيْ مُتْتَرْ كِرَنغْكَلْ
kaiyaṭai muṭṭaṟ kiraṅkal
ناضْ اَوَمْبَتامَيْ وٕۤنْتَلْ
nāḷ avampaṭāmai vēṇṭal
Fifth Thirumurai

036. اَتِیارْبَنِ اَرُضَوٕۤنْتَلْ
aṭiyārpaṇi aruḷavēṇṭal

  كَتْتَضَيْكْ كَلِتْتُرَيْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. يَبْبا لَوَرُمْ اِرَيْنعْسُمْ تَنِكَيْ اِرُنْدَرُضْيَنْ
  اَبْبااُنْ بُونْنَتِكْ كيَنْنيَنعْ سَكَمْاِتَ ماكْكِمِكْكَ
  وٕبْبانَ نَنعْسَنَ وَنعْسَكَرْ بارْسيَلُمْ وٕنْدُیَرْنِيتْ
  تِبْبارِلْ نِنْاَتِ یارْكْكيَۤوَلْ سيَیْیَ يَنَكْكَرُضيَۤ.
 • 2. يَیْیا تَرُضْتَنِ كاسَلَمْ ميَۤوِیَ يَنْاَرُمَيْ
  اَيْیا نِنَتُ تِرُوَتِ يَۤتْتِاَنْ رُوۤاَیَنُمْ
  سيَیْیاضْ مَرُوُمْ بُیَنُتَيْتْ تيَۤوَنُمْ سيَۤنَوَنُمْ
  نَيْیاتَ آیُضُمْ سيَلْوَمُمْ وَنْمَيْیُمْ نَنْنِنَريَۤ.
 • 3. وَاضارُنغْ كَنْنِیَرْ مایَيْیَيْ نِيكْكِ مَلِكَرَنَكْ
  كُوۤضاكُمْ وَاتَنَيْ نِيتْتُميَیْنعْ نعانَكْ كُرِكُوتُنِنْ
  تاضاكُمْ نِيظَلْ اَتُسارْنْدُ نِرْكَتْ تَكُنْدَتِرُ
  ناضاكُمْ ناضْيَنْدَ ناضْاَرِ یيَۤنْتَنِ كاسَلَنيَۤ.
 • 4. اُونْبارْكْكُمْ اِوْوُتَرْ بُویْمَيْیَيْتْ تيَۤرْتَلْ اُوظِنْدَوَميَۤ
  مانْبارْكْكُمْ كَنْنِیَرْ مَيْیَلِلْ وِيظُمْ مَیَكْكَمْاَرْريَۤ
  تيَۤنْبارْكْكُمْ سُوۤلَيْتْ تَنِكا سَلَتْتُنْ تِرُاَظَكَيْ
  نانْبارْكْكُمْ ناضْيَنْدَ ناضْمَیِلْ يَۤرِیَ نایَكَنيَۤ.
 • 5. يَنْنيَۤ كُرَيْنَمَكْ كيَۤظَيْنيَنعْ سيَۤمَیِلْ يَۤرِوَرُمْ
  مَنْنيَۤ يَنَنيَتُ مالُمْ بِرَمَنُمْ وَاظْتْتِنِرْكُمْ
  تَنْنيَۤرْ تَنِكَيْتْ تَتَمَلَيْ وَاظُمْنَرْ رَنْدَيْاَرُضْ
  بُونْنيَۤرْ تِرُوَتِبْ بُوۤتُكَنْ تایْنَمْ بُكَلِتَميَۤ.
 • 6. بيَۤتَيْنيَنعْ سيَۤيَنْرَنْ بِنْبُوۤنْ تِتُتِاِبْ بيَۤیُلَكَ
  وَاتَيْاَنعْ سيَۤلْبُورِ وَایْكْكَلَنغْ كيَۤلْاِرَيْ یُمْمَیَنغْكيَۤلْ
  بُوۤتَيْیيَنعْ سيَۤلْتَنِ كاسَلَمْ بُوۤیْاَبْ بُورُبْبَمَرْنْدَ
  تاتَيْاَنعْ سيَۤوَتِكْ كِيظْكْكُتِ یاكَتْ تَیَنغْكُوَميَۤ.

அடியார்பணி அருளவேண்டல் // அடியார்பணி அருளவேண்டல்