திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اَرْبُتَمْ اَرْبُتَميَۤ
aṟputam aṟputamē
اَكْكَسْسِ
akkachsi
Sixth Thirumurai

128. آنِبْبُونْنَمْبَلَكْ كاتْسِ
āṇippoṉṉampalak kāṭsi

  سِنْدُ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
  بَلْلَوِ
 • 1. آنِبْبُونْ نَمْبَلَتْ تيَۤكَنْتَ كاتْسِكَضْ
  اَرْبُتَكْ كاتْسِیَ تِ - اَمْما
  اَرْبُتَكْ كاتْسِیَ تِ.
 • كَنْنِكَضْ
 • 2. جُوۤتِ مَلَيْاُونْرُ تُوۤنْرِرْ رَتِلْاُورُ
  وِيتِاُنْ تاسْسُتَ تِ - اَمْما
  وِيتِاُنْ تاسْسُتَ تِ. آنِ
 • 3. وِيتِیِلْ سيَنْريَۤنْاَوْ وِيتِ نَتُاُورُ
  ميَۤتَيْ اِرُنْدَتَ تِ - اَمْما
  ميَۤتَيْ اِرُنْدَتَ تِ. آنِ
 • 4. ميَۤتَيْميَۤلْ يَۤرِنيَۤنْ ميَۤتَيْميَۤلْ اَنغْكُورُ
  كُوتَمْ اِرُنْدَتَ تِ - اَمْما
  كُوتَمْ اِرُنْدَتَ تِ. آنِ
 • 5. كُوتَتْتَيْ ناتَاَكْ كُوتَميَۤلْ يَۤظْنِلَيْ
  ماتَمْ اِرُنْدَتَ تِ - اَمْما
  ماتَمْ اِرُنْدَتَ تِ. آنِ
 • 6. يَۤظْنِلَيْكْ كُضْضُمْ اِرُنْدَ اَتِسَیَمْ
  يَنْنيَنْرُ سُولْوَنَ تِ - اَمْما
  يَنْنيَنْرُ سُولْوَنَ تِ. آنِ
 • 7. اُوۤرْنِلَيْ تَنْنِلْ اُوضِرْمُتْتُ وٕنْمَنِ
  سِيرْنِيلَمْ آسْسُتَ تِ - اَمْما
  سِيرْنِيلَمْ آسْسُتَ تِ. آنِ
 • 8. بارُوۤرْ نِلَيْیِلْ كَرُنِيلَمْ سيَیْیَ
  بَوَضَمَ تاسْسُتَ تِ - اَمْما
  بَوَضَمَ تاسْسُتَ تِ. آنِ
 • 9. مَرْرُوۤرْ نِلَيْیِلْ مَرَكَتَبْ بَسْسَيْسيَمْ
  مانِكْكَمْ آسْسُتَ تِ - اَمْما
  مانِكْكَمْ آسْسُتَ تِ. آنِ
 • 10. بِنْنُوۤرْ نِلَيْیِلْ بيَرُمُتْتُ وَسْسِرَبْ
  بيَۤرْمَنِ آسْسُتَ تِ - اَمْما
  بيَۤرْمَنِ آسْسُتَ تِ. آنِ
 • 11. وٕۤرُوۤرْ نِلَيْیِلْ مِكُمْبَوَ ضَتْتِرَضْ
  وٕنْمَنِ آسْسُتَ تِ - اَمْما
  وٕنْمَنِ آسْسُتَ تِ. آنِ
 • 12. بُكَلُوۤرْ نِلَيْیِلْ بُورُنْدِیَ بَنْمَنِ
  بُونْمَنِ آسْسُتَ تِ - اَمْما
  بُونْمَنِ آسْسُتَ تِ. آنِ
 • 13. بَتِیُوۤرْ نِلَيْیِلْ بَكَرْمَنِ يَلْلامْ
  بَتِكَمَ تاسْسُتَ تِ - اَمْما
  بَتِكَمَ تاسْسُتَ تِ. آنِ
 • 14. يَۤظْنِلَيْ ميَۤليَۤ اِرُنْدَتُوۤرْ تَمْبَمْ
  اِسَيْنْدَبُورْ رَمْبَمَ تِ - اَمْما
  اِسَيْنْدَبُورْ رَمْبَمَ تِ. آنِ
 • 15. بُورْرَمْبَمْ كَنْتيَۤرُمْ بُوۤتُنانْ كَنْتَ
  بُتُمَيْيَنْ سُولْوَنَ تِ - اَمْما
  بُتُمَيْيَنْ سُولْوَنَ تِ. آنِ
 • 16. يَۤرُمْبُوۤ تَنغْكيَۤ يَتِرْنْدَ وَكَيْسُولَ
  يَنْنَضَ وَلْلَوَ تِ - اَمْما
  يَنْنَضَ وَلْلَوَ تِ. آنِ
 • 17. آنغْكانغْكيَۤ سَتْتِكَضْ آیِرَمْ آیِرَمْ
  آكَوَنْ تارْكَضَ تِ - اَمْما
  آكَوَنْ تارْكَضَ تِ. آنِ
 • 18. وَنْدُ مَیَكْكَ مَیَنغْكامَلْ نانْاَرُضْ
  وَلْلَبَمْ بيَرْرَنَ تِ - اَمْما
  وَلْلَبَمْ بيَرْرَنَ تِ. آنِ
 • 19. وَلْلَبَتْ تالْاَنْدَ ماتَمْبَتْ تيَۤرِ
  مَنِمُتِ كَنْتيَۤنَ تِ - اَمْما
  مَنِمُتِ كَنْتيَۤنَ تِ. آنِ
 • 20. مَنِمُتِ ميَۤلُوۤرْ كُوتُمُتِ نِنْرَتُ
  مَرْرَتُ كَنْتيَۤنَ تِ - اَمْما
  مَرْرَتُ كَنْتيَۤنَ تِ. آنِ
 • 21. كُوتُمُتِ ميَۤلْآیِ رَتْتيَتْتُ مارْرُبْبُورْ
  كُوۤیِلْ اِرُنْدَتَ تِ - اَمْما
  كُوۤیِلْ اِرُنْدَتَ تِ. آنِ
 • 22. كُوۤیِلَيْكْ كَنْتَنغْكيَۤ كُوۤبُرَ وَایِلِلْ
  كُوساتُ سيَنْرَنَ تِ - اَمْما
  كُوساتُ سيَنْرَنَ تِ. آنِ
 • 23. كُوۤبُرَ وَایِلُضْ سَتْتِكَضْ سَتْتَرْكَضْ
  كُوۤتِبَلْ كُوۤتِیَ تِ - اَمْما
  كُوۤتِبَلْ كُوۤتِیَ تِ. آنِ
 • 24. آنغْكَوَرْ وَنْنَمْوٕضْ وَنْنَمْسيَوْ وَنْنَمُنْ
  اَيْوَنْنَمْ آكُمَ تِ - اَمْما
  اَيْوَنْنَمْ آكُمَ تِ. آنِ
 • 25. اَنغْكَوَ ريَلْلامْاِنغْ كارْاِوَرْ يَنْنَوُمْ
  اَبْباليَۤ سيَنْرَنَ تِ - اَمْما
  اَبْباليَۤ سيَنْرَنَ تِ. آنِ
 • 26. اَبْباليَۤ سيَنْريَۤنْاَنغْ كُوۤرْتِرُ وَایِلِلْ
  اَيْوَرْ اِرُنْدارَ تِ - اَمْما
  اَيْوَرْ اِرُنْدارَ تِ. آنِ
 • 27. مَرْرَوَرْ نِنْرُ وَظِكاتْتَ ميَۤلُوۤرْ
  مَنِوَایِلْ اُرْريَۤنَ تِ - اَمْما
  مَنِوَایِلْ اُرْريَۤنَ تِ. آنِ
 • 28. يَنْنُمْاَوْ وَایِلِلْ بيَنْنُوۤ تاناكَ
  اِرُوَرْ اِرُنْدارَ تِ - اَمْما
  اِرُوَرْ اِرُنْدارَ تِ. آنِ
 • 29. اَنغْكَوَرْ كاتْتَ اَنُكْكَتْ تِرُوَایِلْ
  اَنْبُوتُ كَنْتيَۤنَ تِ - اَمْما
  اَنْبُوتُ كَنْتيَۤنَ تِ. آنِ
 • 30. اَتْتِرُ وَایِلِلْ آنَنْدَ وَلْلِيَنْ
  اَمْمَيْ اِرُنْداضَ تِ - اَمْما
  اَمْمَيْ اِرُنْداضَ تِ. آنِ
 • 31. اَمْمَيْیَيْكْ كَنْتيَۤنْ اَوَضَرُضْ كُونْتيَۤنْ
  اَمُتَمُمْ اُنْتيَۤنَ تِ - اَمْما
  اَمُتَمُمْ اُنْتيَۤنَ تِ. آنِ
 • 32. تانغْكُمْ اَوَضَرُ ضاليَۤ نَتَراجَرْ
  سَنْنِتِ كَنْتيَۤنَ تِ - اَمْما
  سَنْنِتِ كَنْتيَۤنَ تِ. آنِ
 • 33. سَنْنِتِ یِلْسيَنْرُ نانْبيَرْرَ بيَۤرَتُ
  سامِ اَرِوَارَ تِ - اَمْما
  سامِ اَرِوَارَ تِ.
 • 34. آنِبْبُونْ نَمْبَلَتْ تيَۤكَنْتَ كاتْسِكَضْ
  اَرْبُتَكْ كاتْسِیَ تِ - اَمْما
  اَرْبُتَكْ كاتْسِیَ تِ.

ஆணிப்பொன்னம்பலக் காட்சி // ஆணிப்பொன்னம்பலக் காட்சி