திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
آنِبْبُونْنَمْبَلَكْ كاتْسِ
āṇippoṉṉampalak kāṭsi
اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
ūtūtu saṅkē
Sixth Thirumurai

129. اَكْكَسْسِ
akkachsi

  سِنْدُ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. وَانَتْتِنْ مِيتُ مَیِلاتَكْ كَنْتيَۤنْ
  مَیِلْكُیِلْ آسْسُتَ تِ - اَكْكَسْسِ
  مَیِلْكُیِلْ آسْسُتَ تِ.
 • 2. تُضْضَلَيْ وِتْتُتْ تُوتَنغْكِنيَۤنْ مَنْراتُمْ
  وَضْضَلَيْكْ كَنْتيَۤنَ تِ - اَكْكَسْسِ
  وَضْضَلَيْكْ كَنْتيَۤنَ تِ.
 • 3. ساتِ سَمَیَسْ سَظَكْكَيْوِتْ تيَۤنْاَرُتْ
  سُوۤتِیَيْكْ كَنْتيَۤنَ تِ - اَكْكَسْسِ
  سُوۤتِیَيْكْ كَنْتيَۤنَ تِ.
 • 4. بُویْیَيْ اُوظِتْتُبْ بُرَبْبَتْتيَۤنْ مَنْراتُمْ
  اَيْیَرَيْكْ كَنْتيَۤنَ تِ - اَكْكَسْسِ
  اَيْیَرَيْكْ كَنْتيَۤنَ تِ.

  • 334. مَیِلْ - وِنْدُ. كُیِلْ - ناتَمْ.

அருட்காட்சி // அக்கச்சி