திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اَكْكَسْسِ
akkachsi
سِنْنَمْ بِتِ
siṉṉam piṭi
Sixth Thirumurai

130. اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
ūtūtu saṅkē

  تاظِسَيْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. كَيْوِتَ ماتْتانْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
  كَنَكَ سَبَيْیانْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
  بُویْوِتَسْ سيَیْتانْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
  بُوسَيْبَ لِتْتَتيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ.
 • 2. تُوكْكَمْ تُولَيْتْتانْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
  تُنْبَمْ تَوِرْتْتانْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
  يَۤكْكَمْ كيَتُتْتانْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
  يَۤمَ سَبَيْیانْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ.
 • 3. بُونْنَتِ تَنْدانْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
  بُونْنَمْ بَلَتْتانْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
  اِنْنَلْ اَرُتْتانْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
  يَنْنُضْ اَمَرْنْدانْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ.
 • 4. اَسْسَمْ تَوِرْتْتانْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
  اَمْبَلَ وَانَنْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
  اِسْسَيْ اَضِتْتانْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
  اِنْبَمْ كُوتُتْتانْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ.
 • 5. يَنْاُیِرْ كاتْتانْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
  اِنْبَمْ بَلِتْتَتيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
  بُونْاُرُتْ تَنْدانْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
  بُورْسَبَيْ اَبْبَنْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ.
 • 6. سِوَماكْكِكْكُونْتانْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
  سِرْرَمْ بَلَتْتانْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
  نَوَنُوۤكْ كَضِتْتانْ يَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
  نانْاَوَنْ آنيَۤنْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ.
 • 7. ناتَ مُتِیانْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
  نعانَسَبَيْیانْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
  باتَ مَضِتْتانْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
  بَلِتْتَتُ بُوسَيْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ.
 • 8. تيَضْضَمُ تانانْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
  سِرْسَبَيْ اَبْبَنْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
  اُضْضَمْ اُوَنْدانْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
  اُضْضَ تُرَيْتْتانْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ.
 • 9. يَنْنَرِ وَانانْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
  يَلْلامْسيَیْ وَلْلانْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
  سيَنْنِلَيْ تَنْدانْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
  سِرْسَبَيْ اَبْبَنْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ.
 • 10. اِرَوَامَيْ اِينْدانْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
  يَنْنَمْ بَلِتْتَتيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
  تِرَميَۤ اَضِتْتانْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
  سِرْرَمْ بَلَتْتانْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ.
 • 11. كَرَوُ تَوِرْنْدَتيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
  كَرُنَيْ كِتَيْتْتَتيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
  اِرَوُ وِتِنْدَتيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
  يَنْنَمْ بَلِتْتَتيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ.
 • 12. يَلْلامْسيَیْ وَلْلانْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
  يَلْلارْكْكُمْ نَلْلانْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
  يَلْلامْ اُتَيْیانْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
  يَلْلامُمْ آنانْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ.
 • 13. كَرُنا نِتِیَرْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
  كَتَوُضْ اَوَنيَۤيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
  اَرُضْنا تَكَتْتانْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
  اَمْبَلَسْ سُوۤتِيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ.
 • 14. تَنْنِكَرْ اِلْلانْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
  تَلَيْوَنْ اَوَنيَۤيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
  بُونْنِیَلْ وَنْنَنْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
  بُوتُنَتَمْ سيَیْوَانْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ.
 • 15. آنَنْدَ ناتَنْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
  اَرُضُتَيْ اَبْبَنْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
  تانَنْدَمْ اِلْلانْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
  تَتْتُوَسْ سُوۤتِيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ.
 • 16. بُویْوِتْ تَكَنْريَۤنْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
  بُنْنِیَنْ آنيَۤنْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
  ميَیْتُوتْتُ نِنْريَۤنْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
  ميَۤلْوٕضِ كَنْتيَۤنْيَنْرُ اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ.

ஊதூது சங்கே // ஊதூது சங்கே