திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
بِرَبَنعْسَ وٕرْرِ
pirapañsa veṟṟi
بُوۤكَمْ سُكَبُوۤكَمْ
pōkam sukapōkam
Sixth Thirumurai

134. اَمْبَلَتْتَرَسيَۤ
ampalattarasē

  ناماوَضِ
  سِنْدُ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. سِوَسِوَ كَجَمُكَ كَنَنا تا
  سِوَكَنَ وَنْدِتَ كُنَنِي تا.
 • 2. سِوَسِوَ سِوَسِوَ تَتْتُوَ بُوۤتا
  سِوَكُرُ بَرَسِوَ سَنْمُكَ ناتا.
 • 3. اَمْبَلَتْ تَرَسيَۤ اَرُمَرُنْ تيَۤ
  آنَنْدَتْ تيَۤنيَۤ اَرُضْوِرُنْ تيَۤ.
 • 4. بُوتُنَتَتْ تَرَسيَۤ بُنْنِیَ نيَۤ
  بُلَوَريَ لامْبُكَظْ كَنْنِیَ نيَۤ.
 • 5. مَلَيْتَرُ مَكَضيَۤ مَتَمَیِ ليَۤ
  مَتِمُكَ اَمُتيَۤ اِضَنغْكُیِ ليَۤ.
 • 6. آنَنْدَكْ كُوتِیيَۤ اِضَمْبِتِ یيَۤ
  اَرْبُتَتْ تيَۤنيَۤ مَلَيْما نيَۤ.
 • 7. سِوَسِوَ سِوَسِوَ سِنْمَیَ تيَۤجا
  سِوَسُنْ تَرَكُنعْ سِتَنَتَ راجا.
 • 8. بَتَنَ وِوٕۤكَ بَرَمْبَرَ وٕۤتا
  نَتَنَ سَبيَۤسَ سِتَمْبَرَ ناتا.
 • 9. اَرِبِرَ ماتِیَرْ تيَۤتِیَ ناتا
  اَرَكَرَ سِوَسِوَ آتِیَ باتا.
 • 10. اَنْدَنَ اَنغْكَنَ اَمْبَرَ بُوۤكا
  اَمْبَلَ نَمْبَرَ اَمْبِكَيْ باكا.
 • 11. اَمْبَرَ وِمْبَ سِتَمْبَرَ ناتا
  اَنعْسِتَ رَنعْسِتَ كُنعْسِتَ باتا.
 • 12. تَنْدِرَ مَنْدِرَ یَنْدِرَباتا
  سَنغْكَرَ سَنغْكَرَ سَنغْكَرَ ناتا.
 • 13. كَنَكَ سِتَمْبَرَ كَنغْكَرَ بُرَحَرَ
  اَنَكَ بَرَمْبَرَ سَنغْكَرَ حَرَحَرَ.
 • 14. سَكَلَ كَلانْتَ سَراسَرَ كارَنَ
  سَكُنَ سِوَانْتَ بَرابَرَ بُورَنَ.
 • 15. اِكْكَرَيْ كَتَنْدِتِلْ اَكْكَرَيْ یيَۤ
  اِرُبْبَتُ سِتَمْبَرَ سَرْكْكَرَيْ یيَۤ.
 • 16. يَنْنُیِرْ اُتَمْبُوتُ سِتْتَمَ تيَۤ
  اِنِبْبَتُ نَتَراجَ بُتْتَمُ تيَۤ.
 • 17. اَيْیَرْ تِرُسْسَبَيْ آتَكَ ميَۤ
  آتُتَلْ آنَنْدَ ناتَكَ ميَۤ.
 • 18. اُتْتَرَ نعانَ سِتَمْبَرَ ميَۤ
  سِتْتِيَ لانْدَرُمْ اَمْبَرَميَۤ.
 • 19. اَمْبَلَ وَاسِوَ ماتيَۤ وَا
  وَمْبَلَ وَاوِنغْكُ وَاوَا وَا.
 • 20. نَتَراجَنْ يَلْلارْكْكُمْ نَلْلَوَ نيَۤ
  نَلْلَيَ لامْسيَیَ وَلْلَوَ نيَۤ.
 • 21. آنَنْدَ ناتَكَمْ كَنْتُوۤ ميَۤ - بَرَ
  مانَنْدَ بُوۤنَكَمْ كُونْتُوۤ ميَۤ.
 • 22. سَكَضَ اُبَكَضَ نِتْكَضَ ناتا
  اُكَضَ سَتَتَضَ مَنغْكَضَ باتا.
 • 23. سَنْدَتَ مُمْسِوَ سَنغْكَرَ بَجَنَمْ
  سَنغْكِتَمْ يَنْبَتُ سَرْسَنَ وَسَنَمْ.
 • 24. سَنغْكَرَ مُمْسِوَ ماتيَۤ وَا
  يَنغْكَضَيْ آتْكُوضَ وَاوَا وَا.
 • 25. اَرَكَرَ سِوَسِوَ ماتيَۤ وَا
  اَرُضَمُ تَمْتَرَ وَاوَا وَا.
 • 26. نَتَنَسِ كامَنِ نَوَمَنِ یيَۤ
  تِتَنَكَ مامَنِ سِوَمَنِ یيَۤ.
 • 27. نَتَمِتُمْ اَمْبَلَ نَنْمَنِ یيَۤ
  بُتَمِتُ سيَمْبَلَ بُونْمَنِ یيَۤ.
 • 28. اُوَتْتاتُ سِتْتِكْكُمْ اُضْضَمُ تيَۤ
  تيَوِتْتاتُ تِتْتِكْكُمْ تيَضْضَمُ تيَۤ.
 • 29. نَتَراجَ وَضْضَلَيْ ناتُتَ ليَۤ
  نَمْتُوظِ لامْوِضَيْ یاتُتَ ليَۤ.
 • 30. اَرُتْبُوتُ نَتَمِتُ تانْتَوَ نيَۤ
  اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِيَنْ آنْتَوَ نيَۤ.
 • 31. نَتَراجَ مانِكْكَمْ اُونْرَتُ وٕۤ
  نَنْنُتَلْ آنِبْبُونْ مَنْرَتُ وٕۤ.
 • 32. نَتَراجَ بَلَمَتُ نَمْبَلَ ميَۤ
  نَتَماتُ وَتُتِرُ اَمْبَلَ ميَۤ.
 • 33. نَتَراجَرْ باتْتيَۤ نَرُمْباتْتُ
  نعالَتْتارْ باتْتيَلْلامْ وٕرُمْباتْتُ.
 • 34. سِتَمْبَرَبْ باتْتيَۤ تِرُبْباتْتُ
  جِيوَرْكَضْ باتْتيَلْلامْ تيَرُبْباتْتُ.
 • 35. اَمْبَلَبْ باتْتيَۤ اَرُتْباتْتُ
  اَلْلاتَ باتْتيَلْلامْ مَرُتْباتْتُ.
 • 36. اَمْبَلَ وَانَنَيْ ناتِنَ نيَۤ
  اَوَنَتِ یارُوتُمْ كُوتِنَ نيَۤ.
 • 37. تَمْبَتَ مامْبُكَظْ باتِنَ نيَۤ
  تَنْدَنَ يَنْرُكُوتْ تاتِنَ نيَۤ.
 • 38. نانْسُونْنَ باتَلُمْ كيَۤتْتا ريَۤ
  نعانَ سِتَمْبَرَ ناتْتا ريَۤ.
 • 39. اِنِتْتُیَرْ بَتَماتْتيَۤنْ وِتْتيَۤ نيَۤ
  يَنْكُرُ ميَۤلْآنَيْ اِتْتيَۤ نيَۤ.
 • 40. اِنِبْباتُ بَتَماتْتيَۤنْ وِتْتيَۤ نيَۤ
  يَنْنَبْبَنْ ميَۤلْآنَيْ اِتْتيَۤ نيَۤ.
 • 41. سَنْمارْكْكَمْ نَنْمارْكْكَمْ نَنْمارْكْكَمْ
  سَكَمارْكْكَمْ تُنْمارْكْكَمْ تُنْمارْكْكَمْ.
 • 42. ناتانْدَ ناتْتُكْكُ نایَكَ ريَۤ
  نَتَراجَ ريَۤسَبا نایَكَ ريَۤ.
 • 43. نانْسُولْلُمْ اِتُكيَۤضِيرْ سَتْتِیَ ميَۤ
  نَتَراجَ يَنِلْوَرُمْ نِتْتِیَ ميَۤ.
 • 44. نَلْلُوۤرْ يَلْلارْكْكُمْ سَبابَتِ یيَۤ
  نَلْوَرَمْ اِيیُمْ تَیانِتِ یيَۤ.
 • 45. نَتَراجَرْ تَمْنَتَمْ نَنْنَتَ ميَۤ
  نَتَمْبُرِ كِنْرَتُمْ يَنْنِتَ ميَۤ.
 • 46. سِوَكامَ وَلْلِكْكُ مابْبِضْضَيْ یيَۤ
  تِرُوَاضَنْ نانْاَوَنْ سِيرْبْبِضْضَيْ یيَۤ.
 • 47. سِوَكامَ وَلْلِیَيْسْ سيَۤرْنْدَوَ نيَۤ
  سِتْتيَلْلامْ سيَیْتِتَتْ تيَۤرْنْدَوَ نيَۤ.
 • 48. اِرَوَا وَرَمْتَرُ نَرْسَبَيْ یيَۤ
  يَنَمَرَيْ بُكَظْوَتُ سِرْسَبَيْ یيَۤ.
 • 49. يَنْاِرُ كَنْنُضْ اِرُنْدَوَ نيَۤ
  اِرَوَا تَرُضُمْ مَرُنْدَوَ نيَۤ.
 • 50. سِرْسَبَيْ اَبْبَنَيْ اُرْريَۤ نيَۤ
  سِتْتِيَ لامْسيَیَبْ بيَرْريَۤ نيَۤ.
 • 51. اَمْبَلَ وَانَرْتَمْ اَتِیَوَ ريَۤ
  اَرُضَرَ ساضْمَنِ مُتِیَوَ ريَۤ.
 • 52. اَرُتْبيَرُنعْسُوۤتِیَيْكْ كَنْتيَۤ نيَۤ
  آنَنْدَتْ تيَضْضَمُ تُنْتيَۤ نيَۤ.
 • 53. اِرُتْبيَرُ مایَيْیَيْ وِنْتيَۤ نيَۤ
  يَلْلامْسيَیْ سِتْتِیَيْكْ كُونْتيَۤ نيَۤ.
 • 54. كَرُنا نِتِیيَۤ كُنَنِتِ یيَۤ
  كَتِما نِتِیيَۤ كَلانِتِ یيَۤ.
 • 55. تَرُنا بَتِیيَۤ سِوَبَتِ یيَۤ
  تَنِما بَتِیيَۤ سَبابَتِ یيَۤ.
 • 56. كَرُنا نِتِیيَۤ سَبابَتِ یيَۤ
  كَتِما نِتِیيَۤ بَسُبَتِ یيَۤ.
 • 57. سَبابَتِ باتَمْ تَبُوۤبْرَ ساتَمْ
  تَیانِتِ بُوۤتَمْ سَتُوۤتَیَ وٕۤتَمْ.
 • 58. كَرُنامْ بَرَوَرَ كَرَسِوَ بَوَبَوَ
  اَرُنامْ بَرَتَرَ حَرَحَرَ سِوَسِوَ.
 • 59. كَنَكا كَرَبُرَ حَرَسِرَ كَرَتَرَ
  كَرُنا كَرَبَرَ سُرَوَرَ حَرَحَرَ.
 • 60. كَنَكَ سَبابَتِ بَسُبَتِ نَوَبَتِ
  اَنَكَ اُمابَتِ اَتِبَتِ سِوَبَتِ.
 • 61. وٕۤتانْدَ بَرامْبَرَ جَیَجَیَ
  ناتانْدَ نَتامْبَرَ جَیَجَیَ.
 • 62. يَۤكانْدَ سَرْوٕۤتَ سَمُوۤتَمَ
  یُوۤكانْدَ نَتيَۤسَ نَمُوۤنَمَ.
 • 63. آتامْبَرَ آتَكَ اَتِسَیَ
  باتامْبُجَ ناتَكَ جَیَجَیَ.
 • 64. بُوۤتانْدَ بُريَۤسَ سِوَاكَمَ
  ناتانْدَ نَتيَۤسَ نَمُوۤنَمَ.
 • 65. جالَ كُوۤلَكَنَ كامْبَرَ سایَكَ
  كالَ كالَوَنَ كامْبَرَ نایَكَ.
 • 66. ناتَ بالَسُ لُوۤسَنَ وَرْتْتَنَ
  جاتَ جالَوِ مُوۤسَنَ نِرْتْتَنَ.
 • 67. سَتَبَرِ سَتَوُبَ سَتَمَتَ وِتَبَوَ
  سِتَبَرِ كَتَبَتَ سِوَسِوَ سِوَسِوَ.
 • 68. اَرَكَرَ وَرَسُبَ كَرَكَرَ بَوَبَوَ
  سِرَبُرَ سُرَبَرَ سِوَسِوَ سِوَسِوَ.
 • 69. اُبَلَ سِرَتَلَ سُبَكَنَ وَنغْكَنَ
  سُبَلَ كَرَتَلَ كَنَبَنَ كَنغْكَنَ.
 • 70. اَبَیَوَ رَتَكَرَ تَلَبُرِ كارَنَ
  اُبَیَبَ رَتَبَتَ بَرَبَرِ بُورَنَ.
 • 71. اَكَرَاُ كَرَسُبَ كَرَوَرَ سِنَكَرَ
  تَكَرَوَ كَرَنَوَ بُرَسِرَ تِنَكَرَ.
 • 72. وَكَرَسِ كَرَتِنَ كَرَسَسِ كَرَبُرَ
  مَكَرَاَ كَرَوَرَ بُرَحَرَ حَرَحَرَ.
 • 73. بَرَمَمَنْ تِرَسَكَ ضاكَنَ كَرَنا
  بَتَنَتَنْ تِرَنِكَ ماكَمَ سَرَنا.
 • 74. اَنَنْدَكُوۤ تِكُنَ كَرَكَرَ جُولِتا
  اَكَنْتَوٕۤ تَسِرَ كَرَتَرَ بَلِتا.
 • 75. بَرِبُورَنَ نعانَسِ تَمْبَرَ
  بَتِكارَنَ ناتَبَ رَمْبَرَ.
 • 76. سِوَنعانَبَ تاتَكَ ناتَكَ
  سِوَبُوۤتَبَ رُوۤكَضَ كُوتَكَ.
 • 77. سَكَلَ لُوۤكَبَرَ كارَكَ وَارَكَ
  سَبَضَ یُوۤكَسَرَ بُورَكَ تارَكَ.
 • 78. سَتْوَ بُوۤتَكَ تارَنَ تَنْمَیَ
  سَتْیَ وٕۤتَكَ بُورَنَ سِنْمَیَ.
 • 79. وَرَكيَۤ سانْدَ مَكُوۤتَیَ كارِیَ
  بَرَبا سانْدَ سُكُوۤتَیَ سُورِیَ.
 • 80. بَضِتَ تِيبَكَ سُوۤبِتَ باتا
  لَضِتَ رُوبَكَ سْتابِتَ ناتا.
 • 81. اَنِرْتَ341 كُوۤبَكَرُ نامْبَكَ نا تا
  اَمِرْتَ رُوبَتَرُ نامْبُجَ با تا.
 • 82. اَمْبُوۤ رُكَبَتَ اَرَكَرَ كَنغْكَرَ
  سَمْبُوۤ سِوَسِوَ سِوَسِوَ سَنغْكَرَ.
 • 83. سِتَمْبِرَ كاسا بَرَمْبِرَ كا سا
  سِتَمْبَ ريَۤسا سُیَمْبِرَ كا سا.
 • 84. اَرُتْبِرَ كاسَمْ بَرَبْبِرَ كاسَمْ
  اَكَبْبِرَ كاسَمْ سِوَبْبِرَ كاسَمْ.
 • 85. نَتَبْبِرَ كاسَمْ تَوَبْبِرَ كاسَمْ
  نَوَبْبِرَ كاسَمْ سِوَبْبِرَ كاسَمْ.
 • 86. ناتَ بَرَمْبَرَ نيَۤ بَرَ - ناتَ سِتَمْبَرَ نيَۤ
  ناتَ تِكَمْبَرَ نيَۤ تَسَ - ناتَ سُتَنْدَرَ نيَۤ.
 • 87. نعانَ نَتَتْتَوَ نيَۤ بَرَ - نعانِاِ تَتْتَوَ نيَۤ
  نعانَ وَرَتْتَوَ نيَۤ سِوَ - نعانَ بُرَتْتَوَ نيَۤ.
 • 88. نعانَ سَبابَتِ یيَۤ مَرَيْ - ناتُ سَتاكَتِ یيَۤ
  تِينَ تایانِتِ یيَۤ بَرَ - تيَۤوِ اُمابَتِ یيَۤ.
 • 89. بُتْتَمْتَرُمْ بُوۤتا وِتْتَمْتَرُمْ تاتا
  نِتْتَمْتَرُمْ باتا سِتْتَمْتِرُمْ باتا.
 • 90. نَتُناتِ نَتُناتِ نَتَماتُ بَتِیيَۤ
  نَتَراجَ نَتَراجَ نَتَراجَ نِتِیيَۤ.
 • 91. نَتُناتِ یُوتُكُوتِ نَتَماتُمْ اُرُوٕۤ
  نَتَراجَ نَتَراجَ نَتَراجَ كُرُوٕۤ.
 • 92. نَتُناتِ اِتَيْناتِ نَتَماتُمْ نَلَميَۤ
  نَتَراجَ نَتَراجَ نَتَراجَ بَلَميَۤ.

  • 339. آ با. بَتِبْبَيْتْ تَوِرَ مَرْرَيْبْ بَتِبْبُكَضْ اَنَيْتْتِلُمْ "اَمْبَلَتْتَرَسيَۤ" مُتَلاكَناماوَضِ تُوتَنغْكُكِرَتُ. آ. با. بَتِبْبِلْ مَتْتُمْ اِوْوِرَنْتُ ناماوَضِكَضُمْمُنْوَيْكْكَبْ بيَرْرُ "اَمْبَلَتْتَرَسيَۤ" مُونْراوَتاكَ وَيْكْكَبْبيَرْرُضْضَتُ.اِرُكْكَمْ اِرَتْتِنَ مُتَلِیارْ, وٕۤتْتَوَلَمْ جَمِينْتارْ اَبْباسامِ بَنْتارِیارْاِوْوِرُوَرِنْ بَتِكَضِلْ مَتْتُميَۤ اِوْوِرَنْتُ ناماوَضِكَضْ كانَبْبيَرُوَتایُمْ,كِتَيْتْتَ مَرْرَيْبْ بَتِكَضِلْ اِوَيْ اِلْلَيْ يَنْرُمْ, اَوَرْرِلْ "اَمْبَلَتْتَرَسيَۤ"يَنْبَتيَۤ تُوتَكْكَمْ يَنْرُمْ آ. با. كُرِكْكِرارْ. اِبْبَتِبْبِلْ اِوْوِرُناماوَضِكَضُمْ تَنِیاكَ يَنْنِتَبْ بيَرْرُتْ تَنِبْبَتُتْتِكْ كاتْتَبْ بيَرْرُضْضَنَ.اَمْبَلَتْتَرَسيَۤ يَنَتْ تُوتَنغْكُمْ ناماوَضِكْكُ اِوْوِرَنْتَيْیُمْ كابْباكَكْكُوضْضَلامْ.
  • 340. سَوُتَیَ - آ. با. بَتِبْبُ.
  • 341. اَنُرْتَ - سَ. مُ. كَ. بَتِبْبُ.

அம்பலத்தரசே // அம்பலத்தரசே