திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
كَنْبُرُوَبْ بُوتْتُ
kaṇpuruvap pūṭṭu
اَمْبَلَتْتَرَسيَۤ
ampalattarasē
Sixth Thirumurai

133. بِرَبَنعْسَ وٕرْرِ
pirapañsa veṟṟi

  تاظِسَيْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اَرُتْسُوۤتِ آنيَۤنْيَنْرُ اَرَيْیَبْبا مُرَسُ
  اَرُضاتْسِ بيَرْريَۤنْيَنْرُ اَرَيْیَبْبا مُرَسُ
  مَرُتْسارْبُ تِيرْنْديَۤنْيَنْرُ اَرَيْیَبْبا مُرَسُ
  مَرَنَنْدَ وِرْنْديَۤنْيَنْرُ اَرَيْیَبْبا مُرَسُ.

முரசறைதல் // பிரபஞ்ச வெற்றி