திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اَمْبَلَتْتَرَسيَۤ
ampalattarasē
سُوتُمَنْنُ مِنْدَيْیيَۤ
sūtumaṉṉu mintaiyē
Sixth Thirumurai

135. بُوۤكَمْ سُكَبُوۤكَمْ
pōkam sukapōkam

  سِنْدُ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. بُوۤكَمْ سُكَبُوۤكَمْ سِوَبُوۤكَمْ اَتُنِتْتِیَمْ
  يَۤكَمْ سِوَمْيَۤكَمْ سِوَمْيَۤكَمْ اِتُسَتْتِیَمْ.
 • 2. نَلَمَنغْكَلَمْ اُرُمْاَمْبَلَ نَتَنَمْاَتُ نَتَنَمْ
  بَلَنَنْكَرُضْ سِوَسَنغْكَرَ بَتَنَمْاَتُ بَتَنَمْ.
 • 3. سُوتُمَنْنُمْ اِنْدَيْیيَۤ سُوتَلْيَنْنَ وِنْدَيْیيَۤ
  كُوۤتُوِنْتَ سِنْدَيْیيَۤ كُوۤیِلْكُونْتَ تَنْدَيْیيَۤ.
 • 4. اَنْبُمُنْدُ سِنْدَيْیيَۤ اَمْبَلَنغْكُوضْ وِنْدَيْیيَۤ
  اِنْبَميَنْبَنْ يَنْدَيْیيَۤ يَنْدَيْتَنْدَيْ تَنْدَيْیيَۤ.
 • 5. نعانَسِتْتِ بُرَتْتَنيَۤ ناتَسَتْتِ بَرَتْتَنيَۤ
  وَانَمْاُوتْتَ تَرَتْتَنيَۤ وَاتَوِتْتَيْ وَرَتْتَنيَۤ.
 • 6. نِييَنْنَبْبَنْ اَلْلَوَا نِنَكْكُمْاِنْنَنعْ سُولْلَوَا
  تایِنْمِكْكَ نَلْلَوَا سَرْوَسِتْتِ وَلْلَوَا.
 • 7. بَلَتْتِلْتَنْنَمْ بَلَتْتِلْبُونْنَمْ بَلَتْتِلْتُنْنُمْ نَلَتْتَنيَۤ
  بَلَتْتِلْبَنْنُمْ بَرَتْتِلْتُنْنُمْ بَرَتْتِلْمَنْنُمْ كُلَتْتَنيَۤ.
 • 8. آیَوَایَ نيَۤیَنعيَۤیَ مایَنعایَ وَاتِیيَۤ
  تُویَوَایَ كایَتيَۤیَ تُوۤیَميَۤیَ جُوۤتِیيَۤ.
 • 9. آتَوَاتَ وٕۤتَكِيتَ وَاتَوَاتَ وَاتِیيَۤ
  سُوتَوَاتَ باتَناتَ سُوتَجاتَ جُوۤتِیيَۤ.
 • 10. اَنغْكَسَنغْكَ مَنغْكَيْبَنغْكَ آتِآتِ آتِیيَۤ
  تُنغْكَبُنغْكَ اَنغْكَلِنغْكَ جُوۤتِجُوۤتِ جُوۤتِیيَۤ.
 • 11. اَتْتَمُتْتَ اَتْتَمُتْتَ آتِآتِ آتِیيَۤ
  سُتْتَسِتْتَ سَبْتَنِرْتْتَ جُوۤتِجُوۤتِ جُوۤتِیيَۤ.
 • 12. اَنعْسَلْاَنعْسَلْ يَنْرُوَنْديَنْ نيَنعْسَمَرْنْدَ كُظَكَنيَۤ
  وَنعْسَنَنعْسَمْ اُنْتَكَنْتَ مَنْرُضْنِنْرَ اَظَكَنيَۤ.
 • 13. تُونْتَرْكَنْتُ كَنْتُمُونْتُ كُونْتُضْاُنْتَ اِنْبَنيَۤ
  اَنْتَرْاَنْتَمْ اُنْتَوِنْتُ تُونْتُمَنْتُمْ اَنْبَنيَۤ.
 • 14. كَنْدَتُونْدَ بَنْدَسِنْدُ سِنْدَوَنْدَ كالَميَۤ
  يَنْدَيَنْدَ سَنْدَمُنْدُ مَنْدَوَنْدَ كُوۤلَميَۤ.
 • 15. يَنْرُمْيَنْرِنْ اُونْرُمَنْرُضْ نَنْرُنِنْرَ اِيسَنيَۤ
  اُونْرُمْاُونْرُمْ اُونْرُمْاُونْرُمْ اُونْرَتيَنْرَ تيَۤسَنيَۤ.
 • 16. يَتْتَيَتْتِ اُوتْتَاُوتْتُمْ اِتْتَتِتْتَ كِيرْتْتِیيَۤ
  اَتْتَوَتْتَمْ نَتْتَمِتْتَ سِتْتَوَتْتَ مُورْتْتِیيَۤ.
 • 17. سيَۤرْاِكارَ سارَوَارَ سِيرْاَكارَ اُورَنيَۤ
  اُوۤرْاُكارَ تيَۤرَتِيرَ وَارَوَارَ تُورَنيَۤ.
 • 18. وٕیْیَنُویْیَ نَيْیَنَيْیَ ميَیْبُكَنْرَ تُیْیَنيَۤ
  اَيْیَرْاَيْیَ نَيْیُمْوَيْیَمْ اُیْیَنِنْرَ اَيْیَنيَۤ.
 • 19. باسَناسَ بابَناسَ باتَتيَۤسَ اِيسَنيَۤ
  وَاسَوَاسَ تاسَرْنيَۤسَ وَاسَكاسَ بيَۤسَنيَۤ.
 • 20. اُرِیَتُرِیَ بيَرِیَوٕضِیِلْ اُوضِیِلْاُوضِسيَیْ نَتَنَنيَۤ
  بِرِیَاَرِیَ بِرِیَمُتَيْیَ بيَرِیَرْاِتَیَ بَتَنَنيَۤ.
 • 21. اَكِلَبُوَنَ اُیِرْكَضْتَظَيْیَ اَبَیَمْاُتَوُمْ اَمَلَنيَۤ
  اَیَنُمْاَرِیُمْ اَرَنُمْمَكِظَ اَرُضُمْنَتَنَ وِمَلَنيَۤ.
 • 22. اَكَرَاُكَرَ مَكَرَوَكَرَ اَمُتَسِكَرَ سَرَنَميَۤ
  اَبَرَسَبَرَ اَمَنَسَمَنَ اَمَلَنِمَلَ سَرَنَميَۤ.
 • 23. تَكَرَكَكَنَ نَتَنَكَتَنَ سَكَضَوَكَضَ سَرَنَميَۤ
  سَكُنَنِكُنَ سَكَمَنِكَمَ سَكِتَوِكِتَ سَرَنَميَۤ.
 • 24. اَنَكَوَنَجَ اَمِتَاَمِرْتَ اَكَلَاَكِلَ سَرَنَميَۤ
  اَتُلَوَنَتَ اَسُتَوَسَلَ اَنِلَوَنَلَ سَرَنَميَۤ.
 • 25. تَنَكَكَنَكَ سَبَيْیَاَبَیَ سَرَتَوَرَتَ سَرَنَميَۤ
  سَتُرَسَتَرَ سَكَسَسَرِتَ تَرُنَسَرَنَ سَرَنَميَۤ.
 • 26. اُضَمُمْاُنَرْوُمْ اُیِرُمْاُوضِرَ اُوضِرُمْاُورُوَ سَرَنَميَۤ
  اُرُوِنْاُرُوُمْ اُرُوُضْاُرُوُمْ اُتَيْیَتَلَيْوَ سَرَنَميَۤ.
 • 27. اِضَكُمْاِتَیَ كَمَلَمْاَتَنَيْ اِرَيْكُوضْاِرَيْوَ سَرَنَميَۤ
  اِرُمَيْاُورُمَيْ نَلَمُمْاَرُضُمْ اِنِیَسَمُكَ سَرَنَميَۤ.
 • 28. اَتِیُمْنَتُوُمْ مُتِیُمْاَرِیَ اَرِیَبيَرِیَ سَرَنَميَۤ
  اَتِیَرْاِتَیَ وٕضِیِلْنَتَنَمْ اَتُسيَیْاَتِبَ سَرَنَميَۤ.
 • 29. اُوتِوِلْكَرُنَيْ اَمُتَمْاُتَوُمْ اُبَلَوَتِوَ سَرَنَميَۤ
  اُلَكَمُظُتُمْ اُرَيْیَنِرَيْیُمْ اُبَیَسَرَنَ سَرَنَميَۤ.
 • 30. اَرِوُضْاَرِیُمْ اَرِوَيْاَرِیَ اَرُضُمْنِمَلَ سَرَنَميَۤ
  اَوَسَمْاُرُميَیْ یَتِیَرْاِتَیَمْ اَمَرُمْاَمَلَ سَرَنَميَۤ.
 • 31. يَرِوِلْاُلَكِلْ342 اُیِرَيْاُتَلِلْ اِنَيْسيَیْاِرَيْوَ سَرَنَميَۤ
  يَنَيْیُمْاُورُوَنْ يَنَوُضْاُنَرُمْ يَنَتُتَلَيْوَ سَرَنَميَۤ.
 • 32. نِنَيْیُمْنِنَيْوُ كَنِیَاِنِیَ نِرَيْوُتَرُكَ سَرَنَميَۤ
  نِنَيْیُمْيَنَيْیُمْ اُورُمَيْبُرِیُمْ نيَرِیِلْنِرُوُ سَرَنَميَۤ.
 • 33. وَنَيْیُمَتُرَ اَمُتَاُنَوُ مَلِیَاُتَوُ سَرَنَميَۤ
  مَرُوُسَبَيْیِلْ نَتَنَوَرَتَ وَرُكَوَرُكَ سَرَنَميَۤ.
 • 34. نِنَيْكْكِلْنيَنعْسَمْ اِنِكْكُمْيَنْرَ نِرُتْتَمَنْرِلْ اُورُتْتَنيَۤ
  نِنَيْكْكُمْاَنْبَرْ نِلَيْكْكَنِنْرُ بُورُتْتُكِنْرَ كَرُتْتَنيَۤ.
 • 35. مَیَنغْكِنيَنعْسُ كَلَنغْكِنِنْرُ مَلَنغْكِنيَۤنَيْ آنْتَوَا
  وَیَنغْكِنِنْرُ تُلَنغْكُمَنْرِلْ اِلَنغْكُنعانَ تانْتَوَا.
 • 36. كَضَنغْكَوَاتَ كَضَنغْكُوضْسُوتَرْ اُضَنغْكُوضاتَ باتَنيَۤ
  كَضَنغْكِلاتَ اُضَنغْكُوضْوَارُضْ وِضَنغْكُنعانَ ناتَنيَۤ.
 • 37. تَتُتْتَمَلَتْتَيْكْ كيَتُتْتُنَلَتْتَيْكْ كُوتُتْتَكَرُنَيْتْ تَنْدَيْیيَۤ
  تَنِتْتَنِلَتْتِلْ اِنِتْتَكُلَتْتِلْ كُنِتْتَاَتِكُوضْ يَنْدَيْیيَۤ.
 • 38. يَسْسَنِيتْتِ وِسْسَيْكاتْتِ اِسْسَيْاُوتْتُمْ اِنْبَنيَۤ
  اَسْسَمْاُوۤتْتِ اَسْسُناتْتِ وَيْسْسُضْآتْتُمْ اَنْبَنيَۤ.
 • 39. سَباسِوَا مَحاسِوَا سَكاسِوَا سِكاسِوَا
  سَتاسِوَا سَتاسِوَا سَتاسِوَا سَتاسِوَا.
 • 40. وَاسِوَا سَتاسِوَا مَحاسِوَا تَیاسِوَا
  وَاسِوَا سِوَاسِوَا سِوَاسِوَا سِوَاسِوَا.

  • 342. اِرُمَيْاُلَكِلْ - مُتَرْبَتِبْبُ. بُو. سُ. بَتِبْبُ.

சிவபோகம் // போகம் சுகபோகம்