திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
نَتُ ناتِ
naṭu nāṭi
بُوتُ نِلَيْ اَرُضْوَتُ
potu nilai aruḷvatu
Sixth Thirumurai

138. تَنغْكُرُوَمْبُ
taṅkuṟuvampu

  سِنْدُ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. تَمْكُرُوَمْبُ مَنغْكَنِرَمْبُ سَنغْكَمْاِیَمْبُمْ نَمْكُوظُكُومْبُ
  سَنغْكَرَسَمْبُ سَنغْكَرَسَمْبُ سَنغْكَرَسَمْبُ سَنغْكَرَسَمْبُ.
 • 2. سَنْدَمْاِیَنْرُ اَنْدَنَرْنَنْرُ سَنْدَتَمْنِنْرُ وَنْدَنَمْيَنْرُ
  سَنْدِسيَیْمَنْرُ مَنْدِرَمْاُونْرُ سَنغْكَرَسَمْبُ سَنغْكَرَسَمْبُ.
 • 3. نَنَنْدَلَيْوِيتِ نَتَنْدِتُساتِ نَلَمْكُوضُمْآتِ نَتَمْبُرِنِيتِ
  تِنَنغْكَلَيْاُوۤتِ سِوَمْتَرُمْاُوۤتِ سِتَمْبَرَجُوۤتِ سِتَمْبَرَجُوۤتِ.
 • 4. نَكَبْبيَرُنعْسُوۤتِ سُكَبْبيَرُنعْسُوۤتِ
  نَوَبْبيَرُنعْسُوۤتِ سِوَبْبيَرُنعْسُوۤتِ
  اَكَبْبيَرُنعْسُوۤتِ نَتَبْبيَرُنعْسُوۤتِ
  اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِ اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِ.
 • 5. اُمَيْكْكُورُباتِ كُوتُتْتَرُضْنِيتِ اُوَبْبُرُوٕۤتِ نَوَبْبيَرُوَاتِ
  اَمَيْتْتِتُبُوتِ اَكَتْتِتُمْآتِ اَرُتْسِوَجُوۤتِ اَرُتْسِوَجُوۤتِ.
 • 6. اُوۤتَاَتَنغْ كاتُمَتَنغْ كاتُتُوتَنغْ كاتُ
  اُوۤكَيْاُوتُنغْ كاتُتَتُنغْ كاتُنَتُنغْ كاتُ
  سُوتَمَلَنغْ كاتُوِلَنغْ كاتُكَلَنغْ كاتُ
  جُوۤتِبَرَنعْ جُوۤتِسُیَنعْ جُوۤتِبيَرُنعْ جُوۤتِ.
 • 7. يَۤتَمُیَنغْ كاتُكَیَنغْ كاتُمَیَنغْ كاتُ
  يَۤرِاِرَنغْ كاتُاُرَنغْ كاتُكَرَنغْ كاتُ
  سُوتَمِنَنغْ كاتُبِنَنغْ كاتُوَنَنغْ كاتُ
  جُوۤتِبَرَنعْ جُوۤتِسُیَنعْ جُوۤتِبيَرُنعْ جُوۤتِ.
 • 8. اَكَرَسَبابَتِ سِكَرَسَبابَتِ اَنَكَسَبابَتِ كَنَكَسَبابَتِ
  مَكَرَسَبابَتِ اُكَرَسَبابَتِ وَرَتَسَبابَتِ سَرَتَسَبابَتِ.
 • 9. اَمَلَسَبابَتِ اَبَیَسَبابَتِ اَمُتَسَبابَتِ اَكِلَسَبابَتِ
  نِمَلَسَبابَتِ نِبُنَسَبابَتِ نِلَیَسَبابَتِ نِبِتَسَبابَتِ.
 • 10. بَرَمَنَتَمْسِوَ سِتَمْبَرَنَتَميَۤ بَتِنَتَمْسِوَ سَبابَتِنَتَميَۤ
  تِرُنَتَنَمْبَرَ كُرُنَتَميَۤ سِوَنَتَمْاَمْبَرَ نَوَنَتَميَۤ.
 • 11. اَمْبَلَتْتُورُنَتَمْ اُرُنَتَميَۤ اَرُنَتَمْ اُورُنَتَمْ تِرُنَتَميَۤ
  يَمْبَلَتْتُورُنَتَمْ بيَرُنَتَميَۤ اِتَنْبَرَتْتِتُنَتَمْ كُرُنَتَميَۤ.
 • 12. اَنعْسُوۤتَنعْسَوَيْ يَۤلاتيَۤ اَنغْكُوۤتِنغْكيَنَلْ آكاتيَۤ
  اَنْدُوۤوٕنْدُیَرْ سيَۤراتيَۤ اَنعْسُوۤكَنعْسُكَمْ اُوۤوَاتيَۤ
  تَنعْسُوۤبَمْكُولَيْ ساراتيَۤ سَنْدُوۤتَمْسِوَ مامْاِيتيَۤ
  سَمْبُوۤسَنغْكَرَ ماتيَۤوَا سَمْبُوۤسَنغْكَرَ ماتيَۤوَا.
 • 13. يَنْدایْ يَنْرِتِلْ اِنْدا نَمْبَتَمْ يَنْرِي یُمْبَرَ مَنْرا تُمْبَتَ
  يَنْرُوۤ تِنْدَنَ نَنْرا مَنغْكَنَ وٕنغْكُوۤ مَنغْكَضَ وٕنعْسا نيَنعْسَكَ
  سَنْديَۤ كَنغْكيَتَ نَنْدا مَنْدِرَ سَنْدُوۤ تَمْبيَرَ وَنْدا ضَنْدَنَ
  سَمْبُوۤ سَنغْكَرَ سَمْبُوۤ سَنغْكَرَ سَمْبُوۤ سَنغْكَرَ سَمْبُوۤ سَنغْكَرَ.
 • 14. نَنعْسُوۤ يَنْرِتُ نَنغْكُوۤ بَنغْكيَتَ نَنْريَۤ تَنْدَنَيْ نَنْدا مَنْدَنَ
  نَمْبا نيَنعْسِلْ نِرَمْبا نَمْبَرَ نَمْبا نَمْبَتِ یَمْبا تَمْبَتِ
  تَنعْسُوۤ وٕنْرَوَرْ تَنعْسُوۤ بَنْديَرُ تَنْدا وَنْدَنَ نُنْداضْ تَنْدِتُ
  سَمْبُوۤ سَنغْكَرَ سَمْبُوۤ سَنغْكَرَ سَمْبُوۤ سَنغْكَرَ سَمْبُوۤ سَنغْكَرَ.
 • 15. بُوتُنِلَيْ اَرُضْوَتُ بُوتُوِنِلْ نِرَيْوَتُ
  بُوتُنَلَمْ اُتَيْیَتُ بُوتُنَتَمْ اِتُوَتُ
  اَتُبَرَمْ اَتُبَتِ اَتُبُورُضْ اَتُسِوَمْ
  اَرَاَرَ اَرَاَرَ اَرَاَرَ اَرَاَرَ.
 • 16. نَوَنِلَيْ تَرُوَتُ نَوَوَتِ وُرُوَتُ
  نَوَوٕضِ نَتُوَتُ نَوَنَوَ نَوَمَتُ
  سِوَميَنُمْ اَتُبَتَمْ اَتُكَتِ اَتُبُورُضْ
  سِوَسِوَ سِوَسِوَ سِوَسِوَ سِوَسِوَ.
 • 17. سَنْدِرَ تَرَسِرَ سُنْدَرَ سُرَوَرَ
  تَنْدِرَ نَوَبَتَ مَنْدِرَ بُرَنَتَ
  سَنغْكَرَ سِوَسِوَ سَنغْكَرَ سِوَسِوَ
  سَنغْكَرَ سِوَسِوَ سَنغْكَرَ سِوَسِوَ.
 • 18. وَانَسِرْكَنَ مَنْدِرَتَنْدِرَ وَاتَسِرْكُنَ مَنْدَنَوَنْدَنَ
  وَارَسَرْسَنَ وَنْدِتَسِنْدِتَ وَامَاَرْبُتَ مَنغْكَلَيْمَنغْكَلَ
  نعانَسِرْسُكَ سَنغْكَرَكَنغْكَرَ نعایَسَرْكُنَ وَنغْكَنَاَنغْكَنَ
  ناتَسِرْبَرَ وَمْبَرَنَمْبَرَ ناتَتَرْبَرَ وِمْبَسِتَمْبَرَ.
 • 19. بارَتَتْتُوَ بَنعْسَكَرَنعْسَكَ باتَسَتْتُوَ سَنغْكَجَبَنغْكَجَ
  بالَنِتْتِیَ وَمْبَكَنَمْبَكَ باسَبُتْتَكَ بَنْتِتَكَنْتِتَ
  نارَوِتْتَكَ سَنغْكِتَوِنغْكِتَ ناتَكَتْتَوَ نَمْبَتِنَنغْكَتِ
  ناتَسِرْبَرَ نَمْبَرَاَمْبَرَ ناتَتَرْبَرَ وِمْبَسِتَمْبَرَ.
 • 20. بَتَنَمْبُرُ بَوَرْاِنغْكُرُ بَوَسَنغْكَتَمْ اَرَنِنْرِتُ
  بَرَمَمْبُوتُ نَتَمْيَنْتَنَ تُضَمْنَمْبُرَ اَرُضْاَمْبَرَ
  سِتَكُنعْسِتَ بَتَرَنعْسِتَ سِوَسُنْدَرَ سِوَمَنْدِرَ
  سِوَسَنغْكَرَ سِوَسَنغْكَرَ سِوَسَنغْكَرَ سِوَسَنغْكَرَ.
 • 21. كَلَكَنْدَرُمْ اَوَلَمْبَنَ كَتِنَمْبَلَ نِتَمُمْ
  كَنَكَنْدَرُ مَنِمَنْرُرُ كَتِتَنْدَرُضْ اُتَلَنعْ
  سَلَسَنْدِرَنْ يَنَنِنْرَوَرْ تَظُوُمْبَتَ سَرَنَمْ
  سَرَنَمْبَتِ سَرَنَمْسِوَ سَرَنَمْكُرُ سَرَنَمْ.
 • 22. يَنَتيَنْبَتُمْ نِنَتيَنْبَتُمْ اِتُيَنْرُنَرْ تَرُنَمْ
  اِنَمْاُونْرَتُ بِرِتَنْريَنَ اِسَيْكِنْرَتُ بَرَمَمْ
  تَنَتيَنْبَتُ مَنَتيَنْبَتُ جَكَميَنْرَنَيْ سَرَنَمْ
  سَرَنَمْبَتِ سَرَنَمْسِوَ سَرَنَمْكُرُ سَرَنَمْ.

சம்போ சங்கர // தங்குறுவம்பு