திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
سُوتُمَنْنُ مِنْدَيْیيَۤ
sūtumaṉṉu mintaiyē
تَنغْكُرُوَمْبُ
taṅkuṟuvampu
Sixth Thirumurai

137. نَتُ ناتِ
naṭu nāṭi

நடு நாடி // நடு நாடி

No audios found!