திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
تَنغْكُرُوَمْبُ
taṅkuṟuvampu
وَانَ سِرْكَنَ
vāṉa siṟkaṉa
Sixth Thirumurai

139. بُوتُ نِلَيْ اَرُضْوَتُ
potu nilai aruḷvatu

பொது நிலை அருள்வது // பொது நிலை அருள்வது

No audios found!