திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
بُوۤكَمْ سُكَبُوۤكَمْ
pōkam sukapōkam
نَتُ ناتِ
naṭu nāṭi
Sixth Thirumurai

136. سُوتُمَنْنُ مِنْدَيْیيَۤ
sūtumaṉṉu mintaiyē

சூதுமன்னு மிந்தையே // சூதுமன்னு மிந்தையே

No audios found!