திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
بَسِیاتَ اَمُتيَۤ
pasiyāta amutē
وٕۤتَ سِكامَنِیيَۤ
vēta sikāmaṇiyē
Sixth Thirumurai

144. نِيتِیَ وٕۤتَمْ
nīṭiya vētam

  كَلِوِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. نِيتِیَ وٕۤتَمْ تيَۤتِیَ باتَمْ
  نيَۤتِیَ كِيتَمْ باتِیَ باتَمْ
  آتِیَ بُوۤتَمْ كُوتِیَ باتَمْ
  آتِیَ باتَمْ آتِیَ باتَمْ.
 • 2. ساكْكِیَ وٕۤتَمْ تيَۤكْكِیَ باتَمْ
  تاكْكِیَ يَۤتَمْ بُوۤكْكِیَ باتَمْ
  سُوۤكْكِیَ وَاتَمْ آكْكِیَ باتَمْ
  تُوكْكِیَ باتَمْ تُوكْكِیَ باتَمْ.
 • 3. يَۤنْرِیَ سُوتَمْ تُوۤنْرِیَ باتَمْ
  اِينْرِیَ ناتَمْ آنْرِیَ باتَمْ
  اُوۤنْرِیَ بُوتَمْ نعانْرِیَ باتَمْ
  اُونْرِیَ باتَمْ اُونْرِیَ باتَمْ.
 • 4. سَنعْسِتَمْ وِيتُمْ نيَنعْسِتَ باتَمْ
  تَنعْسِتَ ماكُمْ سَنعْسِتَ باتَمْ
  كُونعْسِتَ ميَۤوُمْ رَنعْسِتَ باتَمْ
  كُنعْسِتَ باتَمْ كُنعْسِتَ باتَمْ.
 • 5. يَنْنِیَ نانيَۤ تِنْنِیَنْ آنيَۤنْ
  يَنْنِیَ وَاريَۤ نَنْنِیَ بيَۤريَۤ
  بُنْنِیَنْ آنيَۤنْ اَنْنِیَنْ آنيَۤنْ
  بُنْنِیَ وَانيَۤ بُنْنِیَ وَانيَۤ.
 • 6. تُوتْتِیَ سِيريَۤ بُوتْتِیَ بيَۤريَۤ
  تُتْتِیَ باوٕۤ بَتْتِیَ ناوٕۤ
  سَتْتِیَمْ نانيَۤ نِتْتِیَنْ آنيَۤنْ
  سَتْتِیَ وَانيَۤ سَتْتِیَ وَانيَۤ.
 • 7. يَمْبُلَبْ بَكَيْیيَۤ يَمْبُلَتْ تُرَوٕۤ
  يَمْكُلَتْ تَوَميَۤ يَمْكُلَسْ سِوَميَۤ
  اَمْبِنِلْ كَنَليَۤ اَنْدَنَرْكْ كِرَيْیيَۤ
  اَمْبَلَتْ تَرَسيَۤ اَمْبَلَتْ تَرَسيَۤ.
 • 8. اِنْبُتَيْبْ بُورُضيَۤ اِنْسُوَيْكْ كَنِیيَۤ
  يَنْكُنَسْ سُتَريَۤ اِنْدَكَتْ تُوضِیيَۤ
  اَنْبُتَيْكْ كُرُوٕۤ اَمْبُیَرْ كِرَيْیيَۤ
  اَمْبَلَتْ تَمُتيَۤ اَمْبَلَتْ تَمُتيَۤ.

அம்பலத்தமுதே // நீடிய வேதம்