திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
وِرَيْسيَۤرْ سَتَيْیایْ
viraisēr saṭaiyāy
نِيتِیَ وٕۤتَمْ
nīṭiya vētam
Sixth Thirumurai

143. بَسِیاتَ اَمُتيَۤ
pasiyāta amutē

  تاظِسَيْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. بَسِیاتَ اَمُتيَۤ بَكَيْیاتَ بَتِیيَۤ
  بَكَراتَ نِلَيْیيَۤ بَرَيْیاتَ سُكَميَۤ
  نَسِیاتَ بُورُضيَۤ نَلِیاتَ اُرَوٕۤ
  نَتَراجَ مَنِیيَۤ نَتَراجَ مَنِیيَۤ.
 • 2. بُرَيْیاتَ مَنِیيَۤ بُكَلاتَ نِلَيْیيَۤ
  بُكَيْیاتَ كَنَليَۤ بُتَيْیاتَ بُورُضيَۤ
  نَرَيْیاتَ وَرَميَۤ نَتِیاتَ نَتَميَۤ
  نَتَراجَ نِتِیيَۤ نَتَراجَ نِتِیيَۤ.
 • 3. سِوَنعانَ نِلَيْیيَۤ سِوَیُوۤكَ نِرَيْوٕۤ
  سِوَبُوۤكَ اُرُوٕۤ سِوَمانَ اُنَرْوٕۤ
  نَوَنِيتَ مَتِیيَۤ نَوَناتَ كَتِیيَۤ
  نَتَراجَ بَتِیيَۤ نَتَراجَ بَتِیيَۤ.
 • 4. تَوَیُوۤكَ بَلَميَۤ سِوَنعانَ نِلَميَۤ
  تَلَيْیيَۤرُمْ اَنِیيَۤ وِلَيْیيَۤرُ مَنِیيَۤ
  نَوَوَارَ نَتَميَۤ سُوَكارَ بُتَميَۤ
  نَتَراجَ بَرَميَۤ نَتَراجَ بَرَميَۤ.
 • 5. تُتِوٕۤتَ اُرَوٕۤ سُكَبُوۤتَ نَرَوٕۤ
  تُنِتِيرُمْ اِتَميَۤ تَنِنعانَ نَتَميَۤ
  نَتِیارَ نِتِیيَۤ اَتِكارَ بَتِیيَۤ
  نَتَراجَ كُرُوٕۤ نَتَراجَ كُرُوٕۤ.
 • 6. وَیَمانَ وَرَميَۤ وِیَمانَ بَرَميَۤ
  مَنَمُوۤنَ نِلَيْیيَۤ كَنَنعانَ مَلَيْیيَۤ
  نَیَمانَ اُرَيْیيَۤ نَتُوَانَ وَرَيْیيَۤ
  نَتَراجَ تُرَيْیيَۤ نَتَراجَ تُرَيْیيَۤ.
 • 7. بَتِیُرُ بُورُضيَۤ بُورُضُرُ بَیَنيَۤ
  بَیَنُرُ نِرَيْوٕۤ نِرَيْوُرُ وٕضِیيَۤ
  مَتِیُرُمْ اَمُتيَۤ اَمُتُرُ سُوَيْیيَۤ
  مَرَيْمُتِ مَنِیيَۤ مَرَيْمُتِ مَنِیيَۤ.
 • 8. اَرُضُرُ وٕضِیيَۤ وٕضِیُرُ بُورُضيَۤ
  اَتُوُرُ مَتُوٕۤ مَتُوُرُ سُوَيْیيَۤ
  مَرُضَرُ تيَرُضيَۤ تيَرُضُرُ مُوضِیيَۤ
  مَرَيْمُتِ مَنِیيَۤ مَرَيْمُتِ مَنِیيَۤ.
 • 9. تَرُوَضَرْ نِظَليَۤ نِظَلْوَضَرْ سُكَميَۤ
  تَتَمْوَضَرْ بُنَليَۤ بُنَلْوَضَرْ نَلَنيَۤ
  تِرُوَضَرْ اُرُوٕۤ اُرُوَضَرْ اُیِريَۤ
  تِرُنَتَ مَنِیيَۤ تِرُنَتَ مَنِیيَۤ.
 • 10. اُیِرُرُمْ اُنَرْوٕۤ اُنَرْوُرُمْ اُوضِیيَۤ
  اُوضِیُرُ وٕضِیيَۤ وٕضِیُرُ وٕضِیيَۤ
  سيَیِرَرُ بَتِیيَۤ سِوَنِرَيْ نِتِیيَۤ
  تِرُنَتَ مَنِیيَۤ تِرُنَتَ مَنِیيَۤ.
 • 11. كَلَيْنِرَيْ مَتِیيَۤ مَتِنِرَيْ اَمُتيَۤ
  كَتِنِرَيْ كَتِريَۤ كَتِرْنِرَيْ سُتَريَۤ
  سِلَيْنِرَيْ نِلَيْیيَۤ نِلَيْنِرَيْ سِوَميَۤ
  تِرُنَتَ مَنِیيَۤ تِرُنَتَ مَنِیيَۤ.
 • 12. مِكَوُیَرْ نيَرِیيَۤ نيَرِیُیَرْ وِضَيْوٕۤ
  وِضَيْوُیَرْ سُكَميَۤ سُكَمُیَرْ بَتَميَۤ
  تِكَظُیَرْ اُیَرْوٕۤ اُیَرُیَرْ اُیَرْوٕۤ
  تِرُنَتَ مَنِیيَۤ تِرُنَتَ مَنِیيَۤ.
 • 13. اِیَلْكِضَرْ مَرَيْیيَۤ مَرَيْكِضَرْ اِسَيْیيَۤ
  اِسَيْكِضَرْ تُتِیيَۤ تُتِكِضَرْ اِرَيْیيَۤ
  سيَیَلْكِضَرْ اَتِیيَۤ اَتِكِضَرْ مُتِیيَۤ
  تِرُنَتَ مَنِیيَۤ تِرُنَتَ مَنِیيَۤ.
 • 14. بُرَيْیَرُ بُكَظيَۤ بُكَظْبيَرُ بُورُضيَۤ
  بُورُضَتُ مُتِبيَۤ مُتِوُرُ بُنَرْوٕۤ
  تِرَيْیَرُ كَتَليَۤ كَتَليَظُ سُتَيْیيَۤ
  تِرُنَتَ مَنِیيَۤ تِرُنَتَ مَنِیيَۤ.
 • 15. نِكَظْنَوَ نِلَيْیيَۤ نِلَيْیُیَرْ نِلَيْیيَۤ
  نِرَيْیَرُضْ نِتِیيَۤ نِتِتَرُ بَتِیيَۤ
  تِكَظْسِوَ بَتَميَۤ سِوَبَتَ سُكَميَۤ
  تِرُنَتَ مَنِیيَۤ تِرُنَتَ مَنِیيَۤ.

திருநட மணியே // பசியாத அமுதே