திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اُوتَوَتَنغْكاتُ
otavaṭaṅkātu
بَسِیاتَ اَمُتيَۤ
pasiyāta amutē
Sixth Thirumurai

142. وِرَيْسيَۤرْ سَتَيْیایْ
viraisēr saṭaiyāy

  سِنْدُ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. وِرَيْسيَۤرْ سَتَيْیایْ وِتَيْیایْ اُتَيْیایْ
  وِكِرْتا وِبَوَا وِمَلا اَمَلا
  وٕنعْسيَۤرْ343 بَنعْسارْ نَنعْسارْ كَنْتا وِمْبَسِ تَمْبَرَ نيَۤ.
 • 2. اَرَيْسيَۤ كُرُوٕۤ اَمُتيَۤ سِوَميَۤ
  اَنِیيَۤ مَنِیيَۤ اَرُضيَۤ بُورُضيَۤ
  اَنْدُوۤ وَنْداضْ يَنْدایْ يَنْدایْ اَمْبَلَ نَمْبَتِ یيَۤ.
 • 3. اُرُوٕۤ اُیِريَۤ اُنَرْوٕۤ اُرَوٕۤ
  اُرَيْیيَۤ بُورُضيَۤ اُوضِیيَۤ وٕضِیيَۤ
  اُونْريَۤ يَنْريَۤ نَنْريَۤ تَنْدایْ اَمْبَرَ344 نَمْبَرَ نيَۤ.
 • 4. اَرُوٕۤ تِرُوٕۤ اَرِوٕۤ سيَرِوٕۤ
  اَتُوٕۤ اِتُوٕۤ اَتِیيَۤ مُتِیيَۤ
  اَنْدُوۤ وَنْداضْ يَنْدایْ يَنْدایْ اَمْبَلَ نَمْبَتِ یيَۤ.

  • 343. وٕنعْسُوۤ - آ. با. بَتِبْبُ.
  • 344. اُمْبَرِ نَمْبَرَنيَۤ - آ. با. بَتِبْبُ.

விரைசேர் சடையாய் // விரைசேர் சடையாய்