திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
سِنْنَمْ بِتِ
siṉṉam piṭi
بِرَبَنعْسَ وٕرْرِ
pirapañsa veṟṟi
Sixth Thirumurai

132. كَنْبُرُوَبْ بُوتْتُ
kaṇpuruvap pūṭṭu

  تاظِسَيْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. كَيْیَرَوِ لاتُنَتُكْ كَنْبُرُوَبْ بُوتْتُ
  كَنْتُكَضِ كُونْتُتِرَنْ تُنْتُنَتُ ناتْتُ
  اَيْیَرْمِكَ اُیْیُمْوَكَيْ اَبْبَرْوِضَيْ یاتْتُ
  آتُوَتيَنْ ريَۤمَرَيْكَضْ باتُوَتُ باتْتُ.
 • 2. سِرْسَبَيْیُمْ بُورْسَبَيْیُمْ سُونْدَميَنَ تاسْسُ
  تيَۤوَرْكَضُمْ مُووَرْكَضُمْ بيَۤسُوَتيَنْ بيَۤسْسُ
  اِرْسَمَیَ وَاظْوِلْيَنَكْ كيَنْنَيْاِنِ يَۤسْسُ
  يَنْبِرَبْبُتْ تُنْبَميَلامْ اِنْرُوۤتيَۤ بُوۤسْسُ.
 • 3. اَيْیَرْاَرُتْ سُوۤتِیَرَ ساتْسِيَنَ تاسْسُ
  آرَنَمُمْ آكَمَمُمْ بيَۤسُوَتيَنْ بيَۤسْسُ
  يَیْیُلَكَ وَاظْوِلْيَنَكْ كيَنْنَيْاِنِ يَۤسْسُ
  يَنْبِرَوِتْ تُنْبَميَلامْ اِنْرُوۤتيَۤ بُوۤسْسُ.
 • 4. اِيسَنْاَرُ ضالْكَتَلِلْ يَۤرْرَتُورُ اُوۤتَمْ
  يَۤرِكْكَرَيْ يَۤرِنيَۤنْ اِرُنْدَتُورُ ماتَمْ
  تيَۤسُرُمْاَمْ ماتَنَتُتْ تيَیْوَمَنِ بِيتَمْ
  تِيبَاُوضِ كَنْتَوُتَنْ سيَۤرْنْدَتُسَنْ تُوۤتَمْ.
 • 5. ميَۤرُمَلَيْ اُسْسِیِلْوِ ضَنغْكُكَمْبَ نِيتْسِ
  ميَۤوُمْاَتَنْ ميَۤلْاُلَكِلْ وِيرُمَرَ ساتْسِ
  سيَۤرُمْاَتِلْ كَنْتَبَلَ كاتْسِكَضْكَنْ كاتْسِ
  سيَبْبَلْاَرِ تامْاِتَرْكيَنْ اَبْبَنْاَرُضْ ساتْسِ.
 • 6. تُرِیَمَلَيْميَۤلْاُضَتُوۤرْ سُوۤتِوَضَ ناتُ
  تُوۤنْرُمْاَتِلْ اَيْیَرْنَتَمْ سيَیْیُمَنِ وِيتُ
  تيَرِیُمْاَتُ كَنْتَوَرْكَضْ كانِلْاُیِ رُوۤتُ
  سيَتْتَوَرْ يَظُوَارْيَنْرُ كَيْتْتاضَمْ بُوۤتُ.
 • 7. سُولْلالْ اَضَبْبَرِیَ سُوۤتِوَرَيْ مِيتُ
  تُویَتُرِ یَبْبَتِیِلْ نيَۤیَمَرَيْ اُوۤتُ
  يَلْلامْسيَیْ وَلْلَسِتْتَرْ تَمْمَيْاُرُمْ بُوۤتُ
  اِرَنْدارْيَظُوَاريَنْرُبُرَنْدارَيْاُوتُ.
 • 8. سِرْبُوتُوُمْ بُورْبُوتُوُمْ نانْاَرِیَ لاسْسُ
  سِتْتَرْكَضُمْ مُتْتَرْكَضُمْ بيَۤسُوَتيَنْ بيَۤسْسُ
  اِرْبَكَرُمْ345 اِوْوُلَكِلْ يَنْنَيْاِنِ يَۤسْسُ
  يَنْبِرَوِتْ تُنْبَميَلامْ اِنْرُوۤتيَۤ بُوۤسْسُ.
 • 9. وَلَتُسُونْنَ بيَۤرْكَضُكْكُ وَنْدَتُوَایْتْ تاظْوُ
  مَرْرَوَرَيْسْ سيَۤرْنْدَوَرْكْكُمْ وَنْدَتَلَيْتْ تاظْوُ
  وَلَتُبُجَمْ آتَنَمْبالْ وَنْدَتَرُضْ وَاظْوُ
  مَرْرُنَمَيْسْ سُوظْنْدَوَرْكْكُمْ وَنْدَتُنَلْ وَاظْوُ.
 • 10. اَمْبَلَتْتِلْ يَنغْكَضْاَيْیَرْ آتِیَنَلْ لاتْتَمْ
  اَنْبُوتُتُ تِتْتَوَرُكْ كانَتُسُولْ لاتْتَمْ
  وَمْبُسُونْنَ بيَۤرْكَضُكْكُ وَنْدَتُمَلْ لاتْتَمْ
  وَنْدَتَلَيْ یاتْتَمِنْرِ وَنْدَتُبَلْ لاتْتَمْ.
 • 11. ناتْتِكَمْسُولْ كِنْرَوَرْتَمْ ناكْكُمُتَيْ ناكْكُ
  ناكْكُرُسِ كُوضْضُوَتُمْ نارِیَبِنْ ناكْكُ
  سِيرْتْتِبيَرُمْ اَمْبَلَوَرْ سِيرْبُكَنْرَ وَاكْكُ
  سيَلْوَاكْكُ نَلْوَاكْكُ تيَۤوَرْتِرُ وَاكْكُ.

  • 345. اِبْبيَرِیَ وِوْوُلَكِلْ - مُتَرْبَتِبْبُ., سَ. مُ. كَ. بَتِبْبُ.

கண்புருவப் பூட்டு // கண்புருவப் பூட்டு