திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اُوتُوتُ سَنغْكيَۤ
ūtūtu saṅkē
كَنْبُرُوَبْ بُوتْتُ
kaṇpuruvap pūṭṭu
Sixth Thirumurai

131. سِنْنَمْ بِتِ
siṉṉam piṭi

  تاظِسَيْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اَمْبَلَوَرْ وَنْدارْيَنْرُ سِنْنَمْ بِتِ
  اَرْبُتَمْسيَیْ كِنْرارْيَنْرُ سِنْنَمْ بِتِ
  سيَمْبَلَنْ اَضِتْتارْيَنْرُ سِنْنَمْ بِتِ
  سِتْتِنِلَيْ بيَرْرَتيَنْرُ سِنْنَمْ بِتِ.
 • 2. سِرْسَبَيْیَيْكْ كَنْتُوۤمْيَنْرُ سِنْنَمْ بِتِ
  سِتْتِكَضْسيَیْ كِنْرُوۤمْيَنْرُ سِنْنَمْ بِتِ
  بُورْسَبَيْ بُكُنْدُوۤمْيَنْرُ سِنْنَمْ بِتِ
  بُنْدِمَكِظْ كِنْرُوۤمْيَنْرُ سِنْنَمْ بِتِ.
 • 3. نعانَسِتْتِبُرَمْيَنْرُ سِنْنَمْ بِتِ
  ناتَكَمْسيَیْ اِتَمْيَنْرُ سِنْنَمْ بِتِ
  آنَسِتْتِ سيَیْوُوۤمْيَنْرُ سِنْنَمْ بِتِ
  اَرُتْسُوۤتِ بيَرْرُوۤمْيَنْرُ سِنْنَمْ بِتِ.
 • 4. كُوتِكَتْتِكْكُونْتُوۤمْيَنْرُ سِنْنَمْ بِتِ
  كُوتْتاتُ كِنْرُوۤمْيَنْرُ سِنْنَمْ بِتِ
  اَتِمُتِیَيْكْ كَنْتُوۤمْيَنْرُ سِنْنَمْ بِتِ
  اَرُضَمُتَمْ اُنْتُوۤمْيَنْرُ سِنْنَمْ بِتِ.
 • 5. اَبْبَرْوَرُ كِنْرارْيَنْرُ سِنْنَمْ بِتِ
  اَرْبُتَمْسيَیْ وَتَرْكيَنْرُ سِنْنَمْ بِتِ
  سيَبْبَنِلَيْ بيَرْرَتيَنْرُ سِنْنَمْ بِتِ
  سِتْتِبُرَمْاِتَميَنْرُ سِنْنَمْ بِتِ.
 • 6. تانيَۤنانْ آنيَۤنْيَنْرُ سِنْنَمْ بِتِ
  سَتْتِیَمْسَتْ تِیَمْيَنْرُ سِنْنَمْ بِتِ
  اُونيَۤ بُكُنْدَتيَنْرُ سِنْنَمْ بِتِ
  اُوضِوَنْنَمْ آنَتيَنْرُ سِنْنَمْ بِتِ.
 • 7. وٕۤكاتَكالْاُنَرْنْدُ سِنْنَمْ بِتِ
  وٕۤكاتَ نَتُتْتيَرِنْدُ سِنْنَمْ بِتِ
  ساكاتَتَلَيْاَرِنْدُ سِنْنَمْ بِتِ
  ساكاتَ كَلْوِكَرْرُسْ سِنْنَمْ بِتِ.
 • 8. مِيتانَ نِلَيْيَۤرِسْ سِنْنَمْ بِتِ
  وٕتْتَوٕضِ نَتُنِنْرُ سِنْنَمْ بِتِ
  وٕۤتاكَ مَمْكَتَنْدُ سِنْنَمْ بِتِ
  وٕۤتانْدَسْ سِتْتانْدَ سِنْنَمْ بِتِ.
 • 9. بَنْمارْكْكَ مُمْكَتَنْدُ سِنْنَمْ بِتِ
  بَنْنِرَنْتِنْ مِيتُنِنْرُ سِنْنَمْ بِتِ
  سَنْمارْكْكَمْ مارْكْكَمْيَنْرُ سِنْنَمْ بِتِ
  سَتْتِیَمْسيَیْ كِنْرُوۤمْيَنْرُ سِنْنَمْ بِتِ.
 • 10. سِتْتاتُ كِنْرارْيَنْرُ سِنْنَمْ بِتِ
  سيَتْتارْ يَظُوَارْيَنْرُ سِنْنَمْ بِتِ
  اِتْتا رَنِیِلْيَنْرُ سِنْنَمْ بِتِ
  اِتُوٕۤ تَرُنَمْيَنْرُ سِنْنَمْ بِتِ.

சின்னம் பிடி // சின்னம் பிடி