திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
بُوتُ نِلَيْ اَرُضْوَتُ
potu nilai aruḷvatu
اُوتَوَتَنغْكاتُ
otavaṭaṅkātu
Sixth Thirumurai

140. وَانَ سِرْكَنَ
vāṉa siṟkaṉa

வான சிற்கன // வான சிற்கன

No audios found!