திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
بِرارْتْتَنَيْ مالَيْ
pirārttaṉai mālai
سيَظُنعْسُتَرْ مالَيْ
seḻuñsuṭar mālai
Fifth Thirumurai

006. يَنْنَبْ بَتْتُ
eṇṇap pattu

  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ.
 • 1. اَنِكُوضْ وٕۤلْاُتَيْ اَنْنَليَۤ نِنْتِرُ اَتِكَضَيْ اَنْبُوۤتُمْ
  بَنِكِ ليَۤنْاَكَمْ اُرُكِنِنْ راتِليَۤنْ باتِليَۤنْ مَنَمایَيْتْ
  تَنِكِ ليَۤنْتِرُتْ تَنِكَيْیَيْ نِنَيْكِليَۤنْ سامِنِنْ وَظِبُوۤكَتْ
  تُنِكِ ليَۤنْاِرُنْ تيَنْسيَیْتيَۤنْ باوِیيَۤنْ تُنْبَمُمْ يَنعْسيَۤنيَۤ.
 • 2. سيَۤلْبِ تِتْتَوَنْ تَنْدَيْآ تِیَرْتُوظُمْ تيَیْوَميَۤ سِوَبْبيَۤريَۤ
  مالْبِ تِتْتَوَرْ اَرِیُوناتْ تَنِكَيْما مَلَيْاَمَرْنْ تِتُوَاظْوٕۤ
  وٕۤلْبِ تِتْتَرُضْ وَضْضَليَۤ یانْسَتُرْ وٕۤتَمُمْ كانانِنْ
  كالْبِ تِكْكَوُمْ كَرُنَيْنِي سيَیْیَوُمْ كَنْتُكَنْ كَضِبْبيَۤنُوۤ.
 • 3. كَضِتْتُ نِنْتِرُكْ كَظَلِنَيْ يَۤظَيْیيَۤنْ كانْبَنُوۤ اَلَتَنْبَيْ
  اُوضِتْتُ وَنْتُیَرْ اُظَبْبَنُوۤ اِنْنَتيَنْ رُنَرْنْدِليَۤنْ اَرُتْبُوۤتَمْ
  تيَضِتْتُ نِنْرِتُمْ تيَۤسِكَ وَتِوَميَۤ تيَۤوَرْكَضْ بَنِتيَۤوٕۤ
  تَضِرْتْتَ تَنْبُوظِلْ تَنِكَيْیِلْ وَضَرْسِوَ تارُوٕۤ مَیِلُوۤنيَۤ.
 • 4. مَیِلِنْ مِيتُوَنْ تَرُضْتَرُمْ نِنْتِرُ وَرَوِنُكْ كيَتِرْبارْكْكُمْ
  سيَیَلِ نيَۤنْكَرُتْ تيَوْوَنَمْ مُتِیُمُوۤ تيَرِكِليَۤنْ يَنْسيَیْكيَۤنْ
  اَیِلِنْ مامُتَلْ تَتِنْدِتُمْ اَيْیَنيَۤ آرُما مُكَتْتيَۤوٕۤ
  كَیِلَيْ نيَۤرْتِرُتْ تَنِكَيْاَمْ بَتِتَنِلْ كَنْدَنْيَنْ رِرُبْبُوۤنيَۤ.
 • 5. اِرُبْبُ نيَنعْسَكَكْ كُوتِیَنيَۤنْ بِظَيْتَنَيْ يَنْنُريَۤلْ اِنِوَنعْسَكْ
  كَرُبْبُ كاوَنَمْ كاتْتَرُضْ اَيْیَنيَۤ كَرُنَيْاَمْ كَتَليَۤيَنْ
  وِرُبْبُضْ اُورِنِنْ رُوۤنغْكِیَ اَمُتَميَۤ وٕۤلْاُتَيْ يَمْمانيَۤ
  تَرُبْبُ كااِنَنْ وِلَكُرُمْ تَنِكَيْوَاظْ سانْدَسَرْ كُنَكْكُنْريَۤ.
 • 6. كُنْرُ نيَۤرْبِنِتْ تُیَرِنالْ وَرُنْدِنِنْ كُرَيْكَظَلْ كَرُتاتَ
  تُنْرُ وَنعْسَكَكْ كَضْضَنيَۤنْ نيَنعْسَكَتْ تُیَرْاَرُتْ تَرُضْسيَیْوَانْ
  اِنْرُ مامَیِلْ مِيتِنِلْ يَۤرِاِوْ وٕۤظَيْمُنْ وَرُوَایيَۤلْ
  نَنْرُ نَنْرَتَرْ كيَنْسُولْوَارْ تَنِكَيْوَاظْ ناتَنِنْ اَتِیاريَۤ.
 • 7. یارَيْ یُنْدُنَيْ كُونْتِليَۤنْ نِنْاَتِ اِنَيْتُنَيْ اَلْلالْنِنْ
  بيَۤرَيْ اُنْنِوَاظْنْ تِتُمْبَتِ سيَیْوَيْیُوۤ بيَۤتُرَسْ سيَیْوَایُوۤ
  بارَيْ یُمْاُیِرْبْ بَرَبْبَيْیُمْ بَتَيْتْتَرُضْ بَكَوَنيَۤ اُلَكيَۤتْتُمْ
  سِيرَيْ اُرْرِتُمْ تَنِكَيْاَمْ كَتَوُضْنِنْ تِرُوُضَمْ اَرِیيَۤنيَۤ.
 • 8. اُضَنغْكُوضْ وَنعْسَكَ نيَنعْسَرْتَمْ اِتَمْاِتَرْ اُظَنْدَكَمْ اُلَيْوُرْريَۤنْ
  وَضَنغْكُوضْ نِنْبَتَ مَلَرْكَضَيْ ناضْتُورُمْ وَاظْتْتِليَۤنْ يَنْسيَیْكيَۤنْ
  كُضَنغْكُوضْ كَنْنَنُمْ كَنْنَنُمْ بِرَمَنُمْ كُرِكْكَرُمْ بيَرُوَاظْوٕۤ
  تَضَنغْكُوضْ بُویْكَيْسُوظْ تَنِكَيْاَمْ بَتِیِلْوَاظْ تَنِبْبيَرُمْ بُكَظْتْتيَۤوٕۤ.
 • 9. تيَۤوَرْ نایَكَنْ آكِیيَۤ يَنْمَنَسْ سِلَيْتَنِلْ اَمَرْنْدُوۤنيَۤ
  مُووَرْ نایَكَنْ يَنَمَرَيْ وَاظْتْتِتُمْ مُتْتِیِنْ وِتْتيَۤاِنغْ
  كيَۤوَ رایِنُمْ نِنْتِرُتْ تَنِكَيْسيَنْ رِرَيْنعْسِتِلْ اَوَريَۤيَنْ
  باوَ ناسَمْسيَیْ تيَنْرَنَيْ آتْكُوضُمْ بَرَنعْسُتَرْ كَنْتایيَۤ.
 • 10. كَنْتَ نيَۤكَوَا نَوَرْتُوظُمْ نِنْتِرُكْ كَظَلْاِنَيْ تَنَكْكاسَيْ
  كُونْتَ نيَۤكَمایْتْ تيَنْتَنْاِتْ تانَنْدَكْ كُوتْتِنَيْ اُكَنْداتِتْ
  تُونْتَ نيَۤنُمْنِنْ اَتِیَرِلْ سيَرِوَنُوۤ تُیَرْاُظَنْ تَلَيْوٕۤنُوۤ
  اَنْتَ نيَۤتِرُتْ تَنِكَيْوَاظْ اَنْنَليَۤ اَنِكُوضْوٕۤلْ كَرَتْتُوۤنيَۤ

எண்ணப் பத்து // எண்ணப் பத்து