திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
يَنْنَبْ بَتْتُ
eṇṇap pattu
كُرَيْاِرَنْدَ بَتْتُ
kuṟaiiranta pattu
Fifth Thirumurai

007. سيَظُنعْسُتَرْ مالَيْ
seḻuñsuṭar mālai

  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ.
 • 1. اُونيَۤ اُتَيْیيَۤ بُورُضيَۤيَنْ رُرُكِ مَنَتُ تَتُمارِ
  وِينيَۤ تُیَرَتْ تَظُنْدُكِنْريَۤنْ وٕۤرُوۤرْ تُنَيْنِنْ اَتِاَنْرِكْ
  كانيَۤنْ اَمُتيَۤ بيَرُنغْكَرُنَيْكْ كَتَليَۤ كَنِیيَۤ كَرُمْبيَۤنَلْ
  سيَۤنيَۤرْ تَنِكَيْ مَلَيْمَرُنْديَۤ تيَۤنيَۤ نعانَسْ سيَظُنعْسُتَريَۤ.
 • 2. بارُمْ وِسُمْبُمْ اَرِیَيَنَيْبْ بَیَنْدَ تایُمْ تَنْدَيْیُمْنِي
  اُورُمْ بُوۤتِنغْ كيَنِلْيَضِیيَۤنْ اُویاتْ تُیَرُرْ رِتَلْنَنْرُوۤ
  یارُمْ كانَ اُنَيْوَاتُكْ كِظُبْبيَۤنْ اَنْرِ يَنْسيَیْكيَۤنْ
  سيَۤرُمْ تَنِكَيْ مَلَيْمَرُنْديَۤ تيَۤنيَۤ نعانَسْ سيَظُنعْسُتَريَۤ.
 • 3. كَنعْسَنْ تُتِكْكُمْ بُورُضيَۤيَنْ كَنْنيَۤ نِنْنَيْكْ كَرُتاتَ
  وَنعْسَرْ كُوتِیَ مُكَمْبارْكْكَ ماتْتيَۤنْ اِنِيَنْ وَرُتْتَمْاَرُتْ
  تَنعْسَلْ يَنَوَنْ تَرُضایيَۤلْ آرْريَۤنْ كَنْتایْ اَتِیيَۤنيَۤ
  سيَنعْسَنْ تَنَمْسيَۤرْ تَنِكَيْمَلَيْتْ تيَۤنيَۤ نعانَسْ سيَظُنعْسُتَريَۤ.
 • 4. مِنْنيَۤرْ اُلَكَ نَتَيْاَتَنالْ ميَۤوُمْ تُیَرُكْ كاضاكِكْ
  كَلْنيَۤرْ مَنَتْتيَۤنْ نِنَيْمَرَنْديَنْ كَنْتيَۤنْ كَنْتایْ كَرْبَكَميَۤ
  بُونْنيَۤ كَتَوُضْ مامَنِیيَۤ بُوۤتَبْ بُورُضيَۤ بُورَنَميَۤ
  تيَنْنيَۤرْ تَنِكَيْ مَلَيْاَرَسيَۤ تيَۤوٕۤ نعانَسْ سيَظُنعْسُتَريَۤ.
 • 5. وَضَيْتْتيَۤ وَرُتْتُمْ بيَرُنْدُیَرالْ وَاتِسْ سَوَلَيْ مَكَوَاكِ
  اِضَيْتْتيَۤنْ تيَۤرْرُمْ تُنَيْكانيَۤنْ يَنْسيَیْ تُیْكيَۤنْ يَنْدایيَۤ
  وِضَيْتْتيَۤنْ اُوظُكُمْ مَلَرْتْتَرُوٕۤ وِنْنيَۤ وِظِكْكُ وِرُنْديَۤسِيرْ
  تِضَيْتْتُوۤرْ بَرَوُمْ تِرُتْتَنِكَيْتْ تيَۤوٕۤ نعانَسْ سيَظُنعْسُتَريَۤ.
 • 6. اَتُتْتيَۤ وَرُتْتُمْ تُیَرْكْكَتَلِلْ اَرِیا تَنْدُوۤ وِظُنْدِتْتيَۤنْ
  يَتُتْتيَۤ وِتُوَارْ تَمَيْكْكانيَۤنْ يَنْدایْ يَضِیيَۤنْ يَنْسيَیْكيَۤنْ
  كَتُتْتيَۤرْ كَنْتَتْ تيَمْمانْتَنْ كَنْنيَۤ تَرُمَكْ كَتَليَۤيَنْ
  سيَتِتْتِيرْ تَنِكَيْ مَلَيْبْبُورُضيَۤ تيَۤنيَۤ نعانَسْ سيَظُنعْسُتَريَۤ.
 • 7. اُنْتالْ كُرَيْیُمْ يَنَبْبَسِكْكُمْ اُلُتْتَرْ اَسُتْتَ مُكَتْتَيْيَتِرْ
  كَنْتالْ نَتُنغْكِ اُوتُنغْكاتُ كَتَيْكاتْ تِرَنْدُ كَظِكْكِنْريَۤنْ
  كُونْتارْ اَتِیَرْ نِنْاَرُضَيْ یانُوۤ اُورُوَنْ كُرَيْبَتْتيَۤنْ
  تِنْتارْ اَنِوٕۤلْ تَنِكَيْمَلَيْتْ تيَۤوٕۤ نعانَسْ سيَظُنعْسُتَريَۤ.
 • 8. وٕۤتْتيَۤنْ نِنَتُ تِرُاَرُضَيْ وِنَيْیيَۤنْ اِنِاِتْ تُیَرْبُورُكْكَ
  ماتْتيَۤنْ مَنِیيَۤ اَنْنيَۤيَنْ مَنْنيَۤ وَاظْكْكَيْ ماتْتُمَنَمْ
  ناتْتيَۤنْ اَیَنْمالْ يَتِرْوَرِنُمْ نَیَكْكيَۤنْ يَنَكْكُ نَلْكایُوۤ
  سيَۤتْتيَۤنْ اَلَرُمْ بُوظِلْتَنِكَيْتْ تيَۤوٕۤ نعانَسْ سيَظُنعْسُتَريَۤ.
 • 9. كَلْلا نایيَۤنْ يَنِنُمْيَنَيْكْ كاكْكُمْ تایْنِي يَنْرُلَكَمْ
  يَلْلامْ اَرِیُمْ آتَلِنالْ يَنْدایْ اَرُضا تِرُتْتِيَنِلْ
  بُولْلابْ بَظِوَنْ تَتَيْیُمْاُنَكْ كَرَسيَۤ اِنِیانْ بُكَلْوَتيَنْنيَۤ
  سيَلْلارْ بُوظِلْسُوظْ تِرُتْتَنِكَيْتْ تيَۤوٕۤ نعانَسْ سيَظُنعْسُتَريَۤ.
 • 10. اَنْنيَۤ اَبْبا يَنَنِنْتاتْ3 كارْوَمْ كُورْنْدِنغْ كَلَيْكِنْريَۤنْ
  يَنْنيَۤ سَرْرُمْ اِرَنغْكِلَيْنِي يَنْنيَنعْ سُوۤنِنْ نَلْنيَنعْسَمْ
  مَنْنيَۤ اُوضِكُوضْ مانِكْكَ مَنِیيَۤ كُنَبْبُونْ مَلَيْیيَۤنَلْ
  تيَنْنيَۤرْ بُوظِلْسُوظْ تِرُتْتَنِكَيْتْ تيَۤوٕۤ نعانَسْ سيَظُنعْسُتَريَۤ.
 • 11. نَتَيْيَۤیْ تُیَرالْ ميَلِنْدُ نِنَيْ ناتا تُظَلُمْ نانْنایِلْ
  كَتَيْیيَۤنْ يَنِنُمْ كاتْتَلْيَنْرَنْ كَنْنيَۤ نِنَتُ كَتَنْاَنْرُوۤ
  تَتَيْیيَۤنْ وَرُوَایْ وَنْدُنْاَرُضْ تَرُوَایْ اِتُوٕۤ سَمَیَمْكانْ
  سيَتِتِيرْتْ تَرُضُمْ تِرُتْتَنِكَيْتْ تيَۤوٕۤ نعانَسْ سيَظُنعْسُتَريَۤ.

  • 3. نِنْ اَرُتْكارْوَمْ. تُو.وٕۤ.مُتَرْبَتِبْبُ, سَ.مُ.كَ.بَتِبْبُ.

செழுஞ்சுடர் மாலை // செழுஞ்சுடர் மாலை